Bạn đã xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại đây (316.65 KB, 5 trang )


ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 2

CÓ ĐÁP ÁN NĂM 2019 - 2020

I. Ngôn từ Đề thi Anh văn lớp 2 học tập kỳ 2 số 1

I. Listen & draw V or X

II. Read & complete the chotsale.com.vn with following letter.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng anh family and friends

Look! They are Lisa và Bob. Lisa is nine years old and Bob is eleven. They are cousins. Lisais in the (1) k……….. She likes meat, (2) r………and (3) y……… Bob iswatching animals on TV. He likes giraffes, (4) m………..and (5) p………….

III. Choose, circle và write (chọn, khoanh tròn và viết)

1. What animals bởi vì you like? ………

A. Rice và yogurt B. Upstairs and downstairs C. Parrots and hippos

2. Bởi vì you like ice cream? ……….

A. Yes, I do. B. No,he doesn’t. C. Yes, she does.

3. It’s a big animal. It has a long nose và long legs. ………

A. A snake B. An elephant C. A giraffe

4. Where is Grandpa and Grandma? ………

A. They like parrots và lions.

B. They like meat và carrots.

C. They are in upstairs.


6. My mom has ………hair & ……….eyes.

A. Long / black B. Lions /snakes C. Cookies / grapes

7. Which ONE is true (câu nào dưới đây viết đúng)

….……….

A. She has dog little.

B. I have hair curly.

C. It’s a yellow cat.

8. Does he lượt thích bananas & bread? ………..

A. Yes , he does. B. No, I don’t. C. No, she doesn’t.

9. What’s it? It has three sides .

A. A circle B. A triangle C. A square.

10. ….……….is my favourite drink.

A. Orange B. Tomato C. Water

IV. Put the adjective into the sentence.

1. I lượt thích animals (little). ……….

2. My dad has a car (white). ……….

3. It’s a giraffe. (tall) ………..

4. I live in a bedroom. (pink) ………..

5. My friend has eyes. (green) ………..

6. They are elephants. (big) ………

7. I like to drink water .( cold). ……….

Xem thêm: Mẫu Phiếu Yêu Cầu Nghiệm Thu Theo Nghị Định 46, Phần Mềm Nghiệm Thu

8. My sister likes sandwiches (small) ……….

9. This is Billy’s hat. (yellow). ……….


I. Reorder the letters khổng lồ make the words II. Complete the descriptions

1. H o s t r s = ………

2. R e phường a = ………

3. V a h e = ………

4. T s a n p. = ………

5. T a h = ………

6. M r o b d e o = ……….

7. S o u h e = …………..

8. K i o c o e = …………..

9. K i n r d s = …………..

10. L a k b c = …………..

III. Read and do the tasks (đọc và dứt những yêu mong sau)

A. Write TRUE or FALSE

1. Mia has curly hair và green eyes. True

2. She likes lions,tigers & parrots. ………

3. She likes oranges and fish. ………..

4. Her favourite drink is milk. ………..

5. Her favourite colors are red và yellow. ………..

B. Read again & complete about her

a big animal short legs colourful eats fruitsa little animal

long nose big head long hands

Name: Mia - nine years old.Hair: curly & black

Eyes: green

Her name is (1)……Mia……. She’s……….years old. She has……….and ………hair.She doesn’t lượt thích big animals. She likes ………….., ………and……….Her favouritedrink is ………. She likes ………..and ………color.

III. Đáp án Đề thi Anh văn lớp 2 học tập kỳ 2 số 1

II. Read & complete the chotsale.com.vn with following letter.

1 - kitchen; 2 - rice; 3 - yogurt; 4 - monkey; 5 - peacock/ parrot;
III. Choose, circle and write (chọn, khoanh tròn cùng viết)
1 - C; 2 - A; 3 - B; 4 - C; 5 - B;

6 - A; 7 - C; 8 - A; 9 - B; 10 - C;

IV. Put the adjective into the sentence.

1. I lượt thích little animals

2. My dad has a trắng car.

3. It’s a tall giraffe.

4. I live in a pink bedroom.

5. My friend has green eyes.

6. They are big elephants.

7. I like to drink cold water .

8. My sister likes small sandwiches

9. This is Billy’s yellow hat.

10. This is a good dog.

IV. Nội dung đề đánh giá tiếng Anh lớp 2 học kì 2 số 2

I. Reorder the letters khổng lồ make the words

1. H o s t r s = ……shorts………

2. R e p. A = ……pear………

3. V a h e = ………have……

5. T a h = ……hat………

6. M r o b d e o = ……bedroom……….

7. S o u h e = ……house……..

8. K i o c o e = …………..

9. K i n r d s = …………..

10. L a k b c = ……black……..

II. Complete the descriptions

- a little small

- short leg

- colourful

- eat fruits

A. Write TRUE or FALSE

2 - False; 3 - True; 4 - True; 5 - False;

B. Read again and complete about her

Her name is (1)……Mia……. She’s………nine…….years old. She has……curly….and ……black… hair. She doesn’t like big animals. She likes ……monkey…….., ……rabbits…………and……parrots…. Her favourite drink is ………milk……. She likes ………purple…………..and ………orange………color.

Mời chúng ta đọc tham khảo thêm nhiều tư liệu ôn tập giờ Anh 2 không giống như:Giải bài tập tiếng Anh lớp 2 cả năm:

*
Đề thi 8 tuần học kì 2 gồm đáp án 3 5 26
*
Đề thi lí 10 kì 2 tất cả đáp án hoàn chỉnh 3 496 1
*
bài tâp hình và 100 đề thi học tập kì 2 bao gồm đáp án vừa đủ 29 1 17
*
ĐỀ THI HỌC KÌ 2 CÓ ĐÁP ÁN (RẤT HAY) 3 612 1
*
40 đề thi thử toán 11 học kì 2 tất cả đáp án 132 985 13
(17.11 KB - 5 trang) - thiết lập Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn tiếng Anh theo công tác Family and Friends 2 - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 học tập kỳ 2 gồm đáp án