Tại 1 công ty SX tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ có thực trạng nhập – xuất vật tư như sau:

Tồn đầu tháng: vật liệu (VL) A: 800kg x 60.000đ, VL B: 200kg x 20.000đ

Trong tháng:

Mua 500kg VL A, đối chọi giá chưa thuế 62.000đ/kg với 300kg VL B, đối kháng giá không thuế

21.000đ/kg, thuế suất thuế GTGT của VL A và VL B là 10%, VL nhập kho đủ, chi phí chưa

trả. Giá thành vận chuyển VL 176.000đ trả bởi tiền mặt, trong số đó thuế GTGT 16.000đ,

phân bổ cho hai loại vật tư theo khối lượng.Bạn đã xem: bài bác tập cai quản trị tồn kho tất cả lời giải

Xuất kho 1.000kg VL A và 300kg VL B thẳng SX sản phẩm.Dùng TGNH trả nhợ người buôn bán ở nhiệm vụ 1 sau thời điểm trừ khoản chiết khấu thanh toán

1% giá cài đặt chưa thuế.

Bạn đang xem: Bài tập quản trị tồn kho có lời giải

Xuất kho 50kg VL B sử dụng ở phần tử QLDN.Nhập kho 700kg VL A, đối chọi giá chưa thuế 61.000đ cùng 700kg VL B, đơn giá không thuế

19.000đ vày người chào bán chuyển đến, thuế GTGT là 10%, đã giao dịch đủ bằng tiền

chuyển khoản.

Xuất kho 600kg VL A với 400kg VL B vào trực tiếp SX sản phẩm.

Yêu cầu: giám sát và trình bày bút toán ghi sổ tình hình trên theo hệ thống KKTX với các

phương pháp tính quý hiếm hàng tồn kho: Nhập trước – Xuất trước (FIFO), Nhập sau – Xuất trước

(LIFO), bình quân gia quyền cuối kỳ, trung bình gia quyền liên hoàn.

Đáp án Lời Giải:

Đầu kỳ:

A = 48.000.000 = 800 x 60.000

B = 4.000.000 = 200 x 20.000

Nhập kho

Nợ TK 152 (A): 31.000.000 = 500 x 62.000

Nợ TK 133 (A): 3.100.000

Có TK 331: 34.100.000

Nợ TK 152 (B): 6.300.000 = 300 x 21.000

Nợ TK 133: 630.000

Có 331: 6.930.000

Nợ TK 152 (A): 100.000 = (176.000 − 16.000) ?

500

800

Nợ TK 152 (B): 60.000 = (176.000 − 16.000) ?

300

800

Nợ TK 331: 16.000

Có TK 111: 176.000

Giá VL A (tính luôn ngân sách vận chuyển): 62.200 =

31.000.000 + 100.000

500

Giá VL B (tính luôn giá cả vận chuyển): 21.200 =

6.300.000 + 60.000

300

Xuất kho

Phương pháp FIFO:

Nợ TK 621: 66.560.000

Có TK 152 (A): 60.440.000 = 800 x 60.000 + 200 x 62.200

Có TK 152 (B): 6.120.000 = 200 x 20.000 + 100 x 21.200

Phương pháp LIFO:

Nợ TK 621: 67.460.000

Có TK 152 (A): 61.100.000 = 500 x 62.200 + 500 x 60.000

Có TK 152 (B): 6.360.000 = 300 x 21.200

Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn:

Giá vừa phải của A: 60.850 =

800 ? 60.000 + 500 ? 62.200

800 + 500

Giá vừa đủ của B: 20.720 =

200 ? 20.000 + 300 ? 21.200

200 + 300

Nợ TK 621: 67.066.000

Có TK 152 (A): 60.850.000 = 60.850 x 1.000

Có TK 152 (B): 6.216.000 = 20.720 x 300

Phương pháp bình quân cuối kỳ:

Giá trung bình vào cuối kỳ của A: 60.900 =

800 ? 60.000 + 500 ? 62.200 + 700 ? 61.000

800 + 500 + 700

Giá trung bình vào cuối kỳ của B: 19.720 =

200 ? 20.000 + 300 ? 21.200 + 700 ? 19.000

200 + 300 + 700

Nợ TK 621: 66.816.000

Có TK 152 (A): 60.900.000 = 60.900 x 1.000

Có TK 152 (B): 5.916.000 = 19.720 x 300

Trả tiền:

Nợ TK 331: 373.000 = (31.000.000 + 6.300.000) x 1%

Có TK 515: 373.000

Nợ TK 331: 40.657.000 = (34.100.000 + 6.930.000) – 373.000

Có TK 112: 40.657.000

Xuất kho:

Phương pháp FIFO:

Nợ TK 642: 1.060.000

Có TK 152 (B): 1.060.000 = 50 x 21.200

Phương pháp LIFO:

Nợ TK 642: 1.000.000

Có TK 152 (B): 1.000.000 = 50 x 20.000

Phương pháp trung bình gia quyền liên hoàn:

Giá trung bình của B: 20.720 =

20.720 ? 200 + 0 ? 0

200+0

Nợ TK 642: 1.036.000

Có TK 152 (B): 1.036.000 = 50 x 20.720

Phương pháp trung bình cuối kỳ:

Nợ TK 642: 986.000

Có TK 152 (B): 986.000 = 50 x 19.720

Nhập kho:

Nợ TK 152 (A): 42.700.000 = 700 x 61.000

Nợ TK 152 (B): 13.300.000 = 700 x 19.000

Nợ TK 133: 5.600.000 = (42.700.000 + 13.300.000) x 10%

Có TK 112: 61.600.000

Xuất kho:

Phương pháp FIFO:

Nợ TK 621: 44.890.000

Có TK 152 (A): 36.960.000 = 300 x 62.200 + 300 x 61.000

Có TK 152 (B): 7.930.000 = 150 x 21.200 + 250 x 19.000

Phương pháp LIFO:

Nợ TK 621: 44.200.000

Có TK 152 (A): 36.600.000 = 600 x 61.000

Có TK 152 (B): 7.600.000 = 400 x 19.000

Phương pháp trung bình gia quyền liên hoàn:

Giá trung bình của A: 60.960 =

60.850 ? 300 + 61.000 ? 700

300 + 700

Giá vừa phải của B: 19.300 =

20.720 ? 150 + 19.000 ? 700

150 + 700

Nợ TK 621: 44.296.000

Có TK 152 (A): 36.576.000 = 600 x 60.960

Có TK 152 (B): 7.720.000 = 400 x 19.300

Phương pháp bình quân cuối kỳ:

Nợ TK 621: 44.428.000

Có TK 152 (A): 36.540.000 = 600 x 60.900

Có TK 152 (B): 7.888.000 = 400 x 19.720

Bài tập nhiệm vụ 2:

Công ty Tiến Thịnh nộp thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo cách thức kê khai thường xuyên, trong thời điểm tháng 5 có tình hình công gắng A như sau:

Số dư thời điểm đầu tháng 5:

 TK 153: 5.000.000đ = 1.000 đơn vị A x 5.000đ

 TK 133: 3.000.000đ

Tình hình phân phát sinh vào thời điểm tháng 5:Công ty Minh Long chuyển đến đơn vị một lô hàng phương tiện A, trị giá chỉ hàng ghi trên hóa

đơn là 4.000 solo vị, đối kháng giá chưa thuế 5.600đ, thuế GTGT 10%. Khi kiểm dấn nhập

kho phát hiện nay thiếu 300 đơn vị chức năng hàng, đơn vị cho nhập kho và đồng ý thanh toán theo

số sản phẩm thực nhận.

Đơn vị xuất 2 nghìn công rứa A cho bộ phận bán sản phẩm sử dụng trong 4 tháng, phân chia từ

tháng này.

Xuất trả lại 1.000 chế độ A cho công ty Minh Long vì chưng hàng hèn phẩm chất, bên phân phối đã

thu hồi về nhập kho.

Xuất 1.000 hình thức A để ship hàng sản xuất sản phẩm và 500 chế độ A cho cỗ phận

quản lý doanh nghiệp.

Công ty Long Hải gửi đến đơn vị một lô hàng công cụ, trị giá hàng ghi bên trên hóa đơn

là 4.000 đơn vị, đối kháng giá 6.000đ, thuế GTGT 10%. Sản phẩm nhập kho đủ. Kế tiếp do hàng

kém phẩm chất, đơn vị ý kiến đề xuất bên bán áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá 20% trên giá giao dịch thanh toán (có bao gồm

Đơn vị bỏ ra tiền khía cạnh trả không còn nợ cho doanh nghiệp Minh Long sau thời điểm đã trừ đi phần chiết khấu

thanh toán 1% bên trên số chi phí thanh toán.

Xem thêm: 5 Bước Tạo Mẫu Thiết Lập Mục Tiêu Cá Nhân Trong Công Việc Tiến Tới Thành Công

Yêu cầu: đo lường và tính toán và trình diễn bút toán ghi sổ tình hình trên, biết rằng 1-1 vị xác định giá trị

thực tế sản phẩm xuất kho theo cách thức nhập trước xuất trước (FIFO).

Đáp án lời giải:

Nợ TK 153: 20.720.000 = 3.700 x 5.600

Nợ TK 133: 2.072.000

Có TK 331: 22.792.000

Nợ TK 641: 2.650.000

Nợ TK 142: 7.950.000

Có TK 153: 10.600.000 = 1.000 x 5.000 + 1.000 x 5.600

Nợ TK 331: 6.160.000

Có TK 133: 560.000

Có TK 153: 5.600.000 = 1000 x 5.600

Nợ TK 627: 5.600.000 = 1000 x 5.600

Nợ TK 642: 2.800.000 = 500 x 5.600

Có TK 153: 8.400.000

Nợ TK 153: 24.000.000 = 4.000 x 6.000

Nợ TK 133: 2.400.000

Có TK 331: 26.400.000

Nợ TK 331: 5.280.000 = 26.400.000 x 20%

Có TK 133: 480.000 = 2.400.000 x 20%

Có TK 153: 4.800.000 = 24.000.000 x 20%

Nợ TK 331: 16.632.000 = 22.792.0000 – 6.160.000

Có TK 111: 16.465.680 = (22.792.000 – 6.160.000) x 99%

Có TK 515: 166.320 = (22.792.000 – 6.160.000) x 1%

Bài tập nhiệm vụ 3:

 

Công ty sản xuất ABC kê khai và nộp thuế GTGT theo cách thức khấu trừ thuế, kế toán hàng tồn kho theo cách thức kê khai thường xuyên, tính giá hàng tồn kho theo phương thức Nhập trước – Xuất trước (FIFO).

Số dư đầu tháng 12 một vài thông tin tài khoản như sau: (Đơn vị tính: Đồng)

 TK 152: 110.000.000 (chi tiết: 5.000kg)

 TK 154: 8.000.000

 TK 155: 315.000.000 (chi tiết: 7.000 sản phẩm)

Các thông tin tài khoản khác tất cả số dư thích hợp lý.

Trong tháng 12, phạt sinh các nghiệp vụ kế toán tài chính sau: (Đơn vị tính: Đồng)

Mua 5.000kg vật tư (giá mua chưa thuế 20.000đ/kg, thuế GTGT 10%), chưa thanh

toán tiền cho nhà cung cấp. Ngân sách chi tiêu vận chuyển giao dịch bằng tiền khía cạnh tạm ứng

5.500.000đ (bao tất cả thuế GTGT 10%). Vật tư nhập kho đủ.

Công ty ABC chuyển khoản thanh toán giao dịch tiền mua vật tư cho nhà hỗ trợ sau lúc trừ

chiết khấu thanh toán giao dịch 2% (tính trên giá tải chưa thuế).

Xuất kho 8.000kg vật tư dùng trực tiếp tiếp tế sản phẩm.Tiền lương cần trả của tháng 12:

Bộ phận Số tiền (đ)

Công nhân trực tiếp cấp dưỡng 20.000.000

Nhân viên thống trị phân xưởng 10.000.000

Nhân viên bán sản phẩm 10.000.000

Nhân viên cai quản doanh nghiệp 15.000.000

Tổng cùng 55.000.000

Trích BHYT, BHXH với KPCĐ theo xác suất quy định.Trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt tháng 12:

Bộ phận Số tiền (đ)

Phân xưởng cung cấp 10.000.000

Bộ phận bán hàng 10.000.000

Bộ phận thống trị doanh nghiệp 5.000.000

Tổng cùng 25.000.000

Nhập kho lại 1.000kg vật tư sử dụng ko hết, trị giá chỉ 21.000.000đ.Phân xưởng sản xuất chấm dứt nhập kho 4.000 sản phẩm. Giá cả sản xuất túa dang

cuối tháng 13.700.000đ

Xuất kho 10.000 sản phẩm chuyển đến cho công ty A với giá cả chưa thuế 65.000đ/sp,

thuế GTGT 10%. Thời điểm cuối tháng công ty A chưa nhận được hàng.

Yêu cầu: giám sát và trình diễn bút toán ghi sổ tình trạng trên.

 

Đáp án lời giải:

Nợ TK 152: 100.000.000 = 20.000 x 5.000

Nợ TK 133: 10.000.000

Có TK 331: 110.000.000

Nợ TK 152: 5.000.000

Nợ TK 133: 500.000

Có TK 141: 5.500.000

Giá xuất kho của nguyên liệu: 21.000 =

100.000.000 + 5.000.000

5.000

Nợ TK 331: 110.000.000

Có TK 111: 108.000.000

Có TK 515: 2.000.000 = 100.000.000 x 2%

Nợ TK 621: 173.000.000

Có TK 152: 173.000.000 = 110.000.000 + 3.000 x 21.000

Nợ TK 622: 20.000.000

Nợ TK 627: 10.000.000

Nợ TK 641: 10.000.000

Nợ TK 642: 15.000.000

Có TK 334: 55.000.000

Nợ TK 622: 3.800.000 = 20.000.000 x 19%

Nợ TK 627: 1.900.000 = 10.000.000 x 19%

Nợ TK 641: 1.900.000 = 10.000.000 x 19%

Nợ TK 642: 2.850.000 = 15.000.000 x 19%

Nợ TK 334: 3.300.000 = 55.000.000 x 6%

Có TK 338: 13.750.000

Nợ TK 627: 10.000.000

Nợ TK 641: 10.000.000

Nợ TK 642: 5.000.000

Có TK 214: 25.000.000

Nợ TK 152: 21.000.000 = 21.000 x 1.000

Có TK 621: 21.000.000

TK 621

(152) 173.000.000 021.000.000 (152)

152.000.000 (154)

TK 622

(334) 20.000.000 23.800.000 (154)

(338) 3.800.000

TK 627

(334) 10.000.000 21.900.000 (154)

(338) 1.900.000

(214) 10.000.000

TK 154

8.000.000

(621) 152.000.000 192.000.000 (155)

(622) 23.800.000

(627) 21.900.000

13.700.000

Nợ TK 154: 197.700.000

Có TK 621: 152.000.000

Có TK 622: 23.800.000

Có TK 627: 21.900.000

Nợ TK 155: 192.000.000

Có TK 154: 192.000.000

Giá nhập kho: 48.000đ =

192.000.000

4.000

Nợ TK 157: 459.000.000

Có TK 155: 459.000.000 = 315.000.000 + 48.000 x 3.000

Trên trên đây là nội dung bài viết 3 Mẫu bài bác tập nghiệp vụ kế toán mặt hàng tồn kho gồm đáp án lời giải hi vọng hoàn toàn có thể giúp các bạn hiểu hơn về kế toán.

Nếu có ngẫu nhiên thắc mắc tương quan cần giải đáp bạn vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi để được hỗ trợ. Tổng đài cung cấp tư vấn miễn phí: 1900 6246

chotsale.com.vn chúc bạn làm xuất sắc công việc

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/chotsale.com.vn/

Nếu chúng ta muốn xem thêm về kế toán xây dựng bạn có thể tham gia một Khóa học kế toán xây dựng xây gắn thực hành trên chứng từ thực tế của Trung tâm.