Hy vọng với tư liệu bài tập Tài chủ yếu doanh nghiệp - bỏ ra phí, lợi nhuận và lợi nhuận của công ty được chotsale.com.vn chia sẽ bên dưới đây, sẽ cung cấp những loài kiến thức có ích cho các bạn trong quy trình ôn tập cải thiện kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo!


*

Bài số 1:

Một doanh nghiệp tài giỏi liệu về thêm vào và tiêu thụ sản phẩm “X” như­ sau:(Đơn vị: nghìn đồng)

I.Năm báo cáo

1. Số lượng sản phẩm sản xuất cả năm: 150.000 cái

2. Số l­ượng thành phầm kết d­ư thời điểm cuối năm báo cáo: 5.450 cái

3. Ngân sách chi tiêu sản xuất đơn vị sản phẩm: 2

II.Năm kế hoạch:Dự tính nh­ư sau:

1.Số lượng sản phẩmsản xuất cả năm tăng 15% đối với năm báo cáo

2. Túi tiền sản xuất đơn vị sản phẩm hạ 5% đối với năm báo cáo.Bạn đang xem: bài tập về doanh thu giá cả và lợi nhuận

3. đưa ra phí quản lý doanh nghiệp và chi tiêu tiêu thụ gần như tính bởi 5% chi tiêu sản xuất sản phẩm tiêu thụ trong năm

4. Số l­ượng thành phầm kết d­ư thời điểm cuối năm tính bằng 6% sản l­ượng cung ứng cả năm.

Bạn đang xem: Bài tập về doanh thu chi phí và lợi nhuận

III. Yêu thương cầu:

Tính chi phí toàn bộ thành phầm “X” tiêu tốn năm kế hoạch?

Bài giải:

Ta có: Qđ= 5450, Z0= 2

Qx= 150.000 x 1,15 = 172.500; Z1= 1,9

Qc= 172.000 x 0,06 = 10350

⇒Zsx= Qđx Z0+ (Qx- Qc) x Z1

= 5450 x 20 + (172500 – 10350) x 1,9 = 318985

⇒Ztb= Zsxx 1,1 = 350833,5

Bài số 2:

Doanh nghiệp X có thực trạng sản xuất cùng tiêu thụ sản phẩm A như­ sau:(Đơn vị: ngàn đồng)

I.Tài liệu năm báo cáo:

1. Số thành phầm kết d­ư đầu xuân năm mới : 215 sản phẩm

2. Số l­ượng cung ứng và tiêu thụ thực tiễn 9 tháng đầu năm và dự loài kiến quý IV.

Chỉ tiêu

9 tháng đầu năm

DK quý IV

1. Số l­ượng chế tạo (SP)

4.100

1.700

2. Số l­ượng tiêu hao (SP)

3.700

1.800

3. Chi tiêu sản xuất đơn vị sản phẩm: 200 (không biến hóa so với năm trư­ớc)

II.Tài liệu năm kế hoạch:Dự con kiến nh­ư sau:

1. Sản lư­ợng tiếp tế cả năm tăng 10% đối với năm báo cáo.

2. Giá cả sản xuất đối kháng vị thành phầm hạ 10% đối với năm báo cáo.

3. Bỏ ra phíquản lý công ty lớn và chi phítiêu thụ thành phầm (năm planer như năm báo cáo) hầu như tính theo 5% túi tiền sản xuất sản phẩm tiêu thụ.

4. Trong năm tiêu thụ không còn số sản phẩm kết d­ư đầu xuân năm mới và 90% số sản xuất trong năm.

III. Yêu cầu:

Tính túi tiền toàn bộ thành phầm A tiêu tốn năm report và năm kế hoạch của chúng ta X?

Bài giải:

Ta có: Z0= 200

Qđ= 215+ (4100 – 3700) +(1700 – 1800) = 515

Qx= (4100 + 1700) x 1,1 = 6380

Qt= 515 + 6380 x 0,9 = 6257

Z1= 200 x 0,9 = 180

Giá thành toàn cục sản phẩm A tiêu thụ:

- Năm báo cáo:

Z0sx= (3700 + 1800) x 200 = 1.100.000

⇒Z0tb= Z0sxx 1,1 = 1.210.000

- Năm kế hoạch:

Zsx= Qđx Z0+ (Qt– Qđ) x Z1

= 515 x 200 + (6257 – 515) x 180 = 1.136.560

⇒Ztb= Zsxx 1,1 = 1.250.216

Bài số 3:(Đơn vị:nghìnđồng)

Căn cứ vào tài liệu sau của khách hàng X, hãy xác định:

1. Túi tiền toàn bộ sản phẩm A và thành phầm B tiêu hao năm kế hoạch?

2. Mức hạ và phần trăm hạ chi tiêu sản xuấtcủasản phẩm tiêu tốn năm kế hoạch?

I.Tài liệu năm báo cáo

1. Chi tiêu sản xuất đơn vị chức năng sản phẩm:

- sản phẩm A: 1.550

- thành phầm B: 1.650

2. Số l­ượng sản phẩm kết d­ư dự trù cuối năm:

- thành phầm A: 105 cái

- sản phẩm B: 120 cái

II.Tài liệu năm kế hoạch

1. Số lư­ợng thành phầm sản xuất cả năm dự loài kiến nh­ư sau:

- Sản phẩmA: 3.100 cái

- sản phẩm B: 1.750 cái

2. Định mức hao phí tổn vật t­ư với lao động cho 1 đơn vị sản phẩm năm KH như­ sau:

Khoản bỏ ra phí

Đơn giá

Định nấc tiêu hao cho 1 đơn vị SP

SP A

SP B

1. Vật liệu chính

Trong đó: Trọng l­ượng tính

2. Vật liệu phụ

3. Tiếng công chế tạo sản phẩm

4.BHXH, BHYT,KPCĐ,BHTN(23%)

40

10

12,5

15 kg

11 kg

4kg

50 giờ

20 kg

16 kg

6 kg

40giờ

3. Dự toán chi tiêu sản xuất phổ biến năm kế hoạch nh­ư sau:

Khoản đưa ra phí

Chi giá thành SX chung

1.Tiền lư­ơng cánbộ, nhânviên cai quản lý

2. BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN (23%)

3. Nhiên liệu, hễ lực

4. Vật tư phụ, phương tiện dụng cụ

5. Khấu hao TSCĐ

6. Các ngân sách chi tiêu khác bởi tiền Cộng

90.000

10.800

50.000

71.500

94.500

4. Chi phí sản xuất tầm thường đư­ợc phân bổ hết mang đến sản phẩm xong xuôi trong năm planer theo chi phí lư­ơng công nhân phân phối sản phẩm.

5. Ngân sách chi tiêu tiêu thụ sản phẩm dự tính bằng 5% và đưa ra phí quản lý doanh nghiệp bởi 3% ngân sách chi tiêu sản xuất của từng loại thành phầm tiêu thụ trong năm

6. Truất phế liệu thu hồi từ nguyên liệu đó là 50%, giá chỉ 1 kg phế liệu là: 10

7. Số l­ượng sản phẩm kết d­ư dự tính cuối năm mỗi một số loại là 100 cái.

Bài giải

Ta có: Z0A= 1.550; QđA= 105

Z0B= 1.650; QđB= 120

QxA= 31.00; QcA= 100

QxB= 1.750; QcB= 100

(sum)CFSX chung= 90.000 x 1,23 + 10.800 + 50.000 + 71.500 + 94.500

= 337.500

CFSX tầm thường cho một đơn vị chức năng sản phẩm

- thành phầm A:

(12,5 x 50)/(12,5 x 50 x 3.100 + 12,5 x 40 x 1750) = 75

- sản phẩm B:

- (12,5 x 40)/(12,5 x 50 x 3.100 + 12,5 x 40 x 1750) = 60

CFNVL trực tiếp

- thành phầm A:

40 x 15 – 4 x 0,5 x 10 + 4 x 10 = 620

- thành phầm B:

40 x 20 – 4 x 0,5 x 10 + 6 x 10 = 840

Chi phí tổn nhân công trựctiếp:

- sản phẩm A:

12,5 x 50 x 1,23 = 768,75

- thành phầm B:

12,5 x 40 x 1,23 = 615

⇒ Z1A= 75 + 620 + 768,75 = 1.463,75

Z1B= 60 + 840 + 615 = 1.515

Giá thành toàn bộ năm kế hoạch

ZsxA= Z0Ax QđA+ (QxA– QcA) x Z1A

= 1.550 x 105 + (3100 – 100) x 1.463,75

= 4.554.000

⇒ZtbA= ZsxAx 1,08 = 4.918.320

ZsxB= Z0Bx QđB+ (QxB– QcB) x Z1B

= 1.650 x 120 + (1750 – 100)

= 2.697.750

⇒ZtbB= ZsxBx 1,08 = 2.913.570

Mứchạ chi tiêu và xác suất hạ ngân sách chi tiêu sản phẩm năm kế hoạch:

- thành phầm A:

MZA= QxAx Z1A– QxAx Z0A

= 3.100 x (1.463,75 – 1.550)

= - 267.375

TZA= MZA/(QxAx Z0A) = -267.375/(3.100 x 1.550) ≈ 5,56%

- sản phẩm B:

MZB= QxBx Z1B– QxBx Z0B

= 1.750 x (1515 – 1650)

= - 236.250

TZB= MZB/(QxBx Z0B) = - 236.250/(1.750 x 1.650) ≈ 8,18%

Bài số 4:

Một DN có tài năng liệu nh­ư sau: (Đơn vị: nghìn đồng)

I. Năm báo cáo

1. Tình trạng sản xuất cùng tiêu thụ sản phẩm A:

- Dự con kiến quý 4: Sản xuất:10.580 SP với tiêu thụ: 9.810 SP

2. Số liệu dự loài kiến 31/12:

- vay ngắn hạn: 500.000

- Vay lâu năm hạn: 1.500.000 (dùng cho thêm vào kinh doanh)

II. Năm kế hoạch:Dự con kiến như sau:

1.

Xem thêm: Mã Số Bài Anh Muốn Em Sống Sao, Mã Số Bài Hát Anh Muốn Em Sống Sao

Tình hình thêm vào và tiêu hao sản phẩm:

*Sản phẩm A

- Số lư­ợng thành phầm sản xuất cả năm: 49.200

- chi phí sản xuất đơn vị sản phẩm: 30,4 (hạ 5% so với năm báo cáo)

- Số lư­ợng thành phầm dự con kiến kết d­ư cuối năm: 1.500

- giá thành đơn vị sản phẩm (chư­a có thuế GTGT): 48

- bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp và chi phí tiêu thụ thành phầm đều tính bằng 5% giá cả sản xuất sản phẩm tiêu thụ trong năm.

*Các thành phầm khác

- Tổng lệch giá tiêu thụ cả năm: 540.670

- Tổng ngân sách toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ trong năm: 320.250

2.Tình hình khác:

- Nhượng bán một TSCĐ nguyên giá 340.000 (đã khấu hao 175.000). Giá chỉ nhượng phân phối là 180.000. Chi phí tân trang lại gia tài trước lúc nhượng bán là 10.000.

- lãi suất vay ngắn hạn: 12%/năm (50% vốn trả vào cuối tháng 1 và 50% trả vào thời điểm cuối tháng 3)

- lãi suất vay lâu năm hạn: 15%/năm.

- Lãi tiền giữ hộ không kỳ hạn dự trù trong năm là 82.000.

- tách khấu thương mại dịch vụ dự tính cho khách hàng hưởng là 54.800

III. Yêu thương cầu:Hãy tính những chỉ tiêu năm kế hoạch:

1. Tổng lệch giá thuần?

2. Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh?

3. Tính các loại thuế yêu cầu nộp?

Biết rằng

- Thuế GTGT đ­ược khấu trừ cả năm planer dự kiến: 110.250

-Toàn bộ SP tiêu thụ cùng các chuyển động nhượng bán, thanh lý TSCĐ những chịu thuế GTGT(theo phương thức khấu trừ) cùng với thuế suất là 10%. Giá nhượng buôn bán và giá cả nhượng buôn bán TCSĐ phần đông là giá chưa có thuế GTGT.

- Thuế suất thuế TNDN 25%.

Bài giải

Tóm tắt

Z0A= 30,4/0,95 = 32

QđA= Qc3A+ Qx4A– Qt4A= 1.130 + 10.580 + 9.810 = 1.900

Z1A= 30,4; QxA= 49.200; QcA= 1.500; GA= 48

QtA= QđA+ QxA– QcA= 1.900 + 49.200 – 1.500 = 49.600

⇒ZsxA= QđAx Z0A+ (QtA– QđA) x Z1A = 1.900 x 32 + (49.600 – 1.900) x 30,4

= 1.510.880

⇒ZtbA= Z0A x 1,1 = 1.661.968

Giá thành toàn cục của DN:

Ztb= ZtbA+ Ztbsp≠= 1.661.968 + 320.250 = 1.982.218

1. Tính lệch giá thuần năm kế hoạch

- Doanh thu bán sản phẩm sản phẩm A:

DttA= QtAx GA= 2.380.800

- Doanh thu bán hàng sản phẩm ≠: Dtt≠= 540.670

⇒ Doanh thu bán sản phẩm của DN:

Dtt= DttA+ Dtt≠= 2.921.470

Doanh thu thuần của khách hàng năm kế hoạch

Dth= Dtt– những khoản giảm trừ doanh thu

= 2.921.470 – 54.800 = 2.866.670

- lệch giá từ HĐTC, CFTC:

DHĐTC= 82.000

CFHĐTC= 1.500.000 x 15% + 500.000 x 12%/12 + (250.000 x 12%/12) x 2

= 235.000

- thu nhập cá nhân khác:

TN≠180.000

CFHĐ≠= 340.000 – 175000 + 10.000 = 175.000

2. Tổng roi từ chuyển động kinh doanh năm kế hoạch

- Tổng lợi tức đầu tư thuần từ vận động kinh doanh:

PthHĐKD= (Dth– Ztb) + (DHĐTC– CFHĐTC)

= (2.866.670 – 1.982.218) + (82.000 – 235.000)

= 731.452

- lợi tức đầu tư từ hoạt động khác:

PHĐ≠= TN≠– CFHĐ≠= 180.000 – 175.000 = 5.000

⇒ lợi nhuận trước thuế:

Ptt= PthHĐKD+ PHĐ≠= 736.452

3. Tính những loại thuế nên nộp năm kế hoạch

VATđra= 2.866.670 x 10% + 180.000 x 10% = 304.667

VATđvào= 110.250

⇒VATnộp= VATđra– VATđvào= 194.417

ThuếTNDN= Ptt x 25% = 182.863

(sum)Thuếphải nộp= 377.280

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc xem ONLINE để tham khảo đầy đủBài tập Tài chính doanh nghiệp - chi phí, lợi nhuận và lợi nhuận của doanh nghiệp!