1. Bảng cân nặng Đối kế toán trong giờ đồng hồ Anh là gì: Định nghĩa, ví dụ

Website học tập Tiếng Anh online trực tuyến tiên phong hàng đầu tại Việt Nam. Rộng 14000+ câu hỏi, 500+ cỗ đề luyện thi giờ Anh có đáp án.Truy cập ngay chỉ với 99k/ 1 năm, học Tiếng Anh online dễ chịu không số lượng giới hạn tài liệu...

Bạn đang xem: Bảng cân đối kế toán tiếng anh

Tác giả: www.studytienganh.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 37557 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn muốn cải thiện vốn từ bỏ vựng của mình bằng phương pháp học về tên nghề nghiệp bằng giờ đồng hồ Anh. Chúng ta đang do dự không biết từ bỏ Bảng bằng vận kế toán trong giờ Anh được vạc âm như thế nào. Nếu vậy hãy cùng chúng tôi tìm gọi trong Bảng cân đối kế toán giờ đồng hồ anh là gì: Định nghĩa, ví dụ qua bài viết dưới phía trên nhé.Trong giờ đồng hồ Anh - Anh: / ˈBæləns ʃiːt /Ví dụ 1: He couldn't explain the irregularities in the balance sheet, & I suspect him of taking the money.Dịch nghĩa: Anh ta chẳng thể đưa ra bất cứ lời phân tích và lý giải nào về hầu hết điều không bình thường trong bảng phẳng phiu kế toán, cũng chính vì vậy tôi có căn cứ để ngờ vực rằng anh ta đó là người đã mang tiền

Xem chi tiết
*

2. Mẫu mã dịch bảng bằng phẳng kế toán giờ Anh - Dịch thuật Châu Á

mẫu tứ liệu bảng phẳng phiu kế toán bằng ngôn ngữ tiếng Anh...

Tác giả: dichthuatchaua.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 37556 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 2 ⭐

Xem bỏ ra tiết
*

*

4. Khối hệ thống bảng cân đối kế toán song ngữ Anh Việt

Bảng bằng vận kế toán là nguồn tin tức quý giá, thể hiện khả năng tài bao gồm của công ty. Dưới đấy là mẫu hệ thống bảng...

Xem thêm: Tải Miễn Phí Apk Màn Hình Trong Suốt Hình Nền Xuyên Thấu Linh Kiện Máy

Tác giả: kaike.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 37551 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Xem đưa ra tiết
*

5. MẪU DỊCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TIẾNG ANH - thương mại dịch vụ Công Chứng, Sao Y, xác thực Á Châu

Tác giả: congchungachau.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 37547 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 3 ⭐

Xem chi tiết
*

Tác giả: sanketoan.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 37542 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Xem chi tiết

8. Bảng bằng phẳng tài khoản tiếng Anh là gì

Từ vựng giờ anh siêng ngành kế toán , các chúng ta cũng có thể tải file về làm việc cuối bài bác nhé1. Accounting entry: ---- cây viết ......

Tác giả: hanghieugiatot.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 37529 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 3 ⭐

Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ vựng tiếng anh chuyên ngành kế toán tài chính , các chúng ta cũng có thể tải file về ngơi nghỉ cuối bài xích nhé1. Accounting entry: ---- cây viết toán2. Accrued expenses ---- giá thành phải trả3. Accumulated: ---- lũy kế4. Advanced payments lớn suppliers ---- Trả trước người bán5. Advances to lớn employees ---- trợ thời ứng6. Assets ---- Tài sản7. Balance sheet ---- Bảng phẳng phiu kế toán8. Bookkeeper: ---- fan lập báo cáo9. Capital construction: ---- xây dừng cơ bản10. Cash ---- tiền mặt11. Cash at bank ---- Tiền giữ hộ ngân hàng12. Cash in hand ---- Tiền mặt tại quỹ13. Cash in transit ---- Tiền đang chuyển14. Check and take over: ---- nghiệm thu15. Construction in progress ---- túi tiền xây dựng cơ phiên bản dở dang16. Cost of goods sold ---- giá bán vốn phân phối hàng17. Current assets ---- gia sản lưu hễ và đầu tư chi tiêu ngắn hạn18. Current portion of long-term liabilities ---- Nợ nhiều năm hạn mang lại hạn trả19. Deferred expenses ---- giá thành chờ kết chuyển20. Deferred revenue ---- người mua trả tiền trước21. Depreciation of fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định hữu hình22. Depreciation of intangible fixed assets ---- Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình23. Depreciation of leased fixed assets ---- Hao mòn luỹ kế tài sản cố định thuê tài chính24. Equity và funds ---- Vốn cùng quỹ25. Exchange rate differences ---- Chênh lệch tỷ giá26. Expense mandate: ---- ủy nhiệm chi27. Expenses for financial activities ---- ngân sách chi tiêu hoạt đụng tài chính28. Extraordinary expenses ---- chi phí bất thường29. Extraordinary income ---- thu nhập cá nhân bất thường30. Extraordinary profit ---- lợi nhuận bất thường31. Figures in: millions VND ---- Đơn vị tính: triệu đồng32. Financial ratios ---- Chỉ số tài chính33. Financials ---- Tài chính34. Finished goods ---- thành phẩm tồn kho35. Fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản thắt chặt và cố định hữu hình36. Fixed assets ---- gia sản cố định37. General and administrative expenses ---- đưa ra phí thống trị doanh nghiệp38. Goods in transit for sale ---- Hàng giữ hộ đi bán39. Gross profit ---- roi tổng40. Gross revenue ---- lợi nhuận tổng41. Income from financial activities ---- Thu nhập vận động tài chính42. Instruments and tools ---- Công cụ, khí cụ trong kho43. Intangible fixed asset costs ---- Nguyên giá bán tài sản cố định vô hình44. Intangible fixed assets ---- Tài sản cố định và thắt chặt vô hình45. Intra-company payables ---- cần trả những đơn vị nội bộ46. Inventory ---- hàng tồn kho47. Investment và development fund ---- Quỹ đầu tư phát triển48. Itemize: ---- mở tè khoản49. Leased fixed asset costs ---- Nguyên giá bán tài sản cố định thuê tài chính50. Leased fixed assets ---- Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính51. Liabilities ---- Nợ cần trả52. Long-term borrowings ---- Vay lâu năm hạn53. Long-term financial assets ---- những khoản đầu tư chi tiêu tài chủ yếu dài hạn54. Long-term liabilities ---- Nợ dài hạn55. Long-term mortgages, collateral, deposits---- những khoản nắm chấp, ký cược, cam kết quỹ lâu năm hạn56. Long-term security investments ---- Đầu tư thị trường chứng khoán dài hạn57. Merchandise inventory ---- sản phẩm hoá tồn kho58. Net profit ---- roi thuần59. Net revenue ---- doanh thu thuần60. Non-business expenditure source ---- Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp61. Non-business expenditures ---- đưa ra sự nghiệp62. Non-current assets ---- Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư chi tiêu dài hạn63. Operating profit ---- roi từ hoạt động SXKD64. Other current assets ---- gia sản lưu động khác65. Other funds ---- Nguồn tởm phí, quỹ khác66. Other long-term liabilities ---- Nợ lâu dài khác67. Other payables ---- Nợ khác68. Other receivables ---- những khoản buộc phải thu khác69. Other short-term investments ---- Đầu tư thời gian ngắn khác70. Owners' equity ---- nguồn ngân sách chủ sở hữu71. Payables lớn employees ---- nên trả người công nhân viên72. Prepaid expenses ---- ngân sách trả trước73. Profit before taxes ---- roi trước thuế74. Profit from financial activities ---- roi từ hoạt động tài chính75. Provision for devaluation of stocks ---- Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho76. Purchased goods in transit ---- Hàng thiết lập đang đi bên trên đường77. Raw materials ---- Nguyên liệu, vật tư tồn kho78. Receivables ---- những khoản nên thuBạn đã xem bài viết: " từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán tài chính "79. Receivables from customers ---- cần thu của khách hàng80. Reconciliation: ---- đối chiếu81. Reserve fund ---- Quỹ dự trữ82. Retained earnings ---- Lợi nhuận không phân phối83. Revenue deductions ---- các khoản giảm trừ84. Sales expenses ---- giá cả bán hàng85. Sales rebates ---- tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá bán hàng86. Sales returns ---- Hàng buôn bán bị trả lại87. Short-term borrowings ---- vay mượn ngắn hạn88. Short-term investments ---- những khoản đầu tư tài thiết yếu ngắn hạn89. Short-term liabilities ---- Nợ ngắn hạn90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- những khoản rứa chấp, cam kết cược, ký kết quỹ ngắn hạn91. Short-term security investments ---- Đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn92. Stockholders' equity ---- nguồn vốn kinh doanh93. Surplus of assets awaiting resolution ---- gia tài thừa ngóng xử lý94. Tangible fixed assets ---- Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình95. Taxes and other payables lớn the State budget---- Thuế và những khoản đề xuất nộp nhà nước96. Total assets ---- tổng cộng tài sản97. Total liabilities & owners' equity ---- tổng cộng nguồn vốn98. Trade creditors ---- yêu cầu trả cho người bán99. Treasury stock ---- cp quỹ100. Welfare & reward fund ---- Quỹ khen thưởng với phúc lợi101. Credit Account: tài khoản ghi Nợ102. Debit Account: tài khoản ghi CóCác bạn có thể tải tại đây :

Xem chi tiết

11. Bảng cân đối kế toán giờ anh? - Eyelight.vn

...

Tác giả: eyelight.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 37502 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

Khớp với tác dụng tìm kiếm: Business assets are itemized và valued on the balance sheet which can be found in the company’s annual report. => Đọc thêmHãy chú ý vào bảng phẳng phiu kế toán tổng hợp để toàn bộ về gia tài assets với nợ liabilities · nhận xét your company’s consolidated balance sheet to lớn see the overall … => Đọc thêm

Xem đưa ra tiết

14. Bảng cân đối kế toán (Balance sheet) là gì?

Bảng cân đối kế toán (tiếng Anh: Balance sheet) là 1 trong bảng báo cáo tài thiết yếu tổng hợp, đề đạt tổng quát toàn cục giá trị t...

Tác giả: vnbiz.com.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 37466 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: Bảng phẳng phiu kế toán (tiếng Anh: Balance sheet) là 1 trong bảng báo cáo tài chủ yếu tổng hợp, phản ánh tổng quát tổng thể giá trị gia tài hiện có và mối cung cấp hình thành gia tài đó của người sử dụng tại một thời điểm nhất định. Điều này khác với báo cáo kết quả vận động kinh doanh khi biểu thị kết quả vận động kinh doanh trong một giai đoạn.Danh mục bài xích viếtTài sản = nguồn chi phí (Nợ cần trả + Vốn nhà sở hữu)Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường bắt buộc được ghi lại *