Bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ dùng làm phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó đến các đối tượng người sử dụng sử dụng TSCĐ mặt hàng tháng.

Bạn đang xem: Bảng tính khấu hao tài sản cố định mới nhất

Kế toán Lê Ánh xin gửi đến các kế toán tài chính viên với học viên chủng loại bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tiên tiến nhất và cụ thể nhất theo Thông tứ 133/2016/TT-BTC 

1. Mục đích lập bảng tính và phân chia khấu hao gia tài cố định

Dùng để phản chiếu số khấu hao TSCĐ bắt buộc trích và phân chia số khấu hao đó mang lại các đối tượng người sử dụng sử dụng TSCĐ hàng tháng.

2. Mẫu mã bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ theo thông bốn 133

*

 

3. Mẫu mã bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo thông tứ 133

Đơn vị:……………………… mẫu số 06 – TSCĐ

bộ phận:……………………. (Ban hành theo Thông bốn 133/2016/TT-BTC

 

Số:………..

Xem thêm: Auto Là Gì - Trên Facebook

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Tháng…….năm……

 

 

 

SốTT

 

 

Chỉ tiêu

Tỷ lệ

khấu hao (%) hoặc thời hạn sử dụng

địa điểm sử dụng

TK 627 – bỏ ra phí

sản xuất chung

TK 623 giá cả sử dụng trang bị thi công

TK 641 chi phí bán hàng

TK 642 bỏ ra phí thống trị Doanh nghiệp

TK 241 XDCB dở dang

TK 242 chi tiêu trả trước dài hạn

TK 335 giá thành phải trả

 

Toàn DN

Phân xưởng (sản phẩm)

Phân xưởng (sản phẩm)

Phân xưởng(sản phẩm)

Phân xưởng (sản phẩm)

Nguyên giá bán TSCĐ

Số khấu hao

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

I. Số khấu hao trích

tháng trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

II . Số KH TSCĐ tăng

vào tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

III. Số KH TSCĐ

sút trong tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

IV. Số KH trích tháng

này (I + II - III)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày ..... Mon .... Năm ...

Người lập bảng

 

Kế toán trưởng

(Ký, chúng ta tên)

 

(Ký, bọn họ tên)

4. Kết cấu với nội dung đa phần của mẫu 06 - TSCĐ

Bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ có những cột dọc phản chiếu số khấu hao nên tính mang lại từng đối tượng người tiêu dùng sử dụng TSCĐ và các hàng ngang phản ảnh số khấu hao tính hồi tháng trước, số khấu hao tăng, bớt và số khấu hao nên tính trong thời điểm tháng này.Cơ sở lập: khóa học kế toán ngắn hạn

+ cái khấu hao vẫn tính tháng trước mang từ bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định và thắt chặt tháng trước.

+ những dòng sổ khấu hao tài sản thắt chặt và cố định tăng, bớt tháng này được làm phản ánh cụ thể cho từng tài sản cố định có liên quan đến số tăng, giảm khấu hao tài sản thắt chặt và cố định theo chế độ quy định hiện tại hành về khấu hao gia tài cố định

Dòng số khấu hao buộc phải tính mon này được xem bằng (=) Số khấu hao tính mon trước cùng (+) với số khấu hao tăng, trừ (-) Số khấu hao sút trong tháng.Số khấu hao phải trích tháng này trên Bảng phân bổ khấu hao tài sản thắt chặt và cố định được áp dụng để ghi vào các Bảng kê cùng sổ kế toán tài chính có tương quan (cột ghi tài năng khoản 214), mặt khác được áp dụng để tính chi tiêu thực tế sản phẩm, thương mại dịch vụ hoàn thành.

Trên đây là mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ được kế toán Lê Ánh bóc ra từ bỏ phụ lục ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC của bộ tài chủ yếu để các bạn cũng có thể tải về thực hiện một cách dễ dãi và gồm kèm theo hướng dẫn giải pháp ghi chi tiết theo mẫu 06 -TSCĐ theo đúng quy định

Có thể các bạn quan tâm: Kế toán tài sản thắt chặt và cố định trong doanh nghiệp

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào sản xuất các khóa học tập kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán tài chính thuế trọn gói tốt duy nhất thị trường

(Được giảng dạy và triển khai bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến hai mươi năm kinh nghiệm)