Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Lập báo cáo giữ chuyển tiền tệ theo phương pháp con gián tiếp như thế nào

Báo cáo lưu chuyển khoản tệ là một trong bảng biểu vào bộ Báo cáo tài chính mà lại những công ty lớn đề nghị nộp mang lại phòng ban thuế vào thời khắc thời điểm cuối năm tài chính. Bảng biểu này còn có 2 giải pháp lập:

+ Lập report lưu giữ chuyển tiền tệ theo phương thức trực tiếp

+ Lập báo cáo lưu giữ giao dịch chuyển tiền tệ theo phương thức gián tiếp. 

Trong bài này chotsale.com.vn vẫn chia sẻ kinh nghiệm trong Việc lập report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo cách thứ 2. 

 

*

1. Nguyên tắc lập:

Theo phương thức loại gián tiếp, những luồng tiền vào cùng những luồng chi phí ra từ chuyển động kinh doanh được xem với xác định thứ nhất bằng cách điều chỉnh lợi tức đầu tư trước thuế TNDoanh Nghiệp của chuyển động sale khỏi tác động của các khoản mục chưa hẳn bằng tiền, các biến đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản cần thu, yêu cầu trả trường đoản cú hoạt động sale với các khoản nhưng ảnh hưởng về tiền của chúng là luồng tiền tự vận động đầu tư, gồm:

Các khoản ngân sách không bởi chi phí, như: Khấu hao TSCĐ, dự phòng.Các khoản lãi, lỗ không phải bởi tiền, như: Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá chỉ ân hận đoái chưa triển khai.Các khoản lãi, lỗ được phân các loại là luồng tiền tự vận động đầu tư chi tiêu, như: Lãi, lỗ về thanh hao lý, nhượng phân phối TSCĐ và bất động sản đầu tư, chi phí lãi giải ngân cho vay, lãi chi phí gửi, cổ tức và ROI được phân chia.túi tiền lãi vay vẫn ghi nhận vào Báo cáo hiệu quả vận động kinh doanh vào kỳ.

You watching: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Luồng tiền từ bỏ vận động marketing được kiểm soát và điều chỉnh tiếp tục với việc đổi khác vốn giữ hễ, chi phí trả trước dài hạn và các khoản thu, chi khác trường đoản cú hoạt động sale, như:

Các đổi khác vào kỳ report của khoản mục hàng tồn kho, những khoản nên thu, những khoản đề nghị trả trường đoản cú chuyển động kinh doanhCác đổi khác của chi phí trả trướcLãi tiền vay vẫn trảThuế TNDoanh Nghiệp đang nộpTiền thu khác tự chuyển động kinh doanhTiền bỏ ra không giống từ bỏ vận động kinh doanh

2. Cơ sở lập:

Bảng Cân đối kế toánBáo cáo hiệu quả chuyển động khiếp doanhThuyết minc report tài chínhSổ kế toán các Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng” cùng “Tiền đã chuyển”Sổ kế tân oán các Tài khoản hàng tồn kho, những Tài khoản buộc phải thu, các Tài khoản buộc phải trả liên quan mang lại chuyển động ghê doanhSổ kế toán các Tài khoản không giống bao gồm liên quanBảng tính với phân chia khấu hao TSCĐBáo cáo lưu giữ giao dịch chuyển tiền tệ kỳ trước.

3. Pmùi hương pháp lập các tiêu chuẩn núm thể:

(1) – Lợi nhuận trước thuế – Mã số 01

Chỉ tiêu này được lấy tự tiêu chuẩn tổng lợi tức đầu tư trước thuế (Mã số 50) trên Báo cáo hiệu quả hoạt động kinh doanh trong kỳ report. Nếu số liệu này là số âm (trường đúng theo lỗ), thì ghi trong ngoặc đối chọi (***).

(2) – Điều chỉnh cho các khoảnKhấu hao TSCĐ – Mã số 02

+ Chỉ tiêu này phản ảnh số khấu hao TSCĐ đã trích được ghi dấn vào Báo cáo công dụng hoạt động marketing vào kỳ report.+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số khấu hao TSCĐ vẫn trích vào kỳ bên trên Bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ với sổ kế toán các Tài khoản tất cả liên quan.+ Số liệu chỉ tiêu này được cùng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”.

Các khoản dự trữ – Mã số 03

+ Chỉ tiêu này phản chiếu những khoản dự trữ ưu đãi giảm giá đã lập được ghi dìm vào Báo cáo công dụng vận động sale trong kỳ báo cáo.+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế tân oán các Tài khoản “Dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mặt hàng tồn kho”, “Dự chống giảm ngay đầu tư chi tiêu nthêm hạn”, “Dự chống ưu đãi giảm giá đầu tư chi tiêu lâu năm hạn”, “Dự phòng bắt buộc thu khó đòi”, sau thời điểm so sánh cùng với sổ kế toán các thông tin tài khoản có liên quan.+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế”. Trường phù hợp những khoản dự trữ nêu trên được trả nhập ghi giảm ngân sách chế tạo, kinh doanh vào kỳ report thì được trừ (-) vào tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế” với được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc solo (***).

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá bán ân hận đoái không thực hiện – Mã số 04

+ Chỉ tiêu này phản ánh lãi (hoặc lỗ) chênh lệch tỷ giá bán ân hận đoái không thực hiện đã làm được đề đạt vào lợi nhuận trước thuế trong kỳ report.+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán thù Tài khoản “Doanh thu vận động tài chính”, chi tiết phần lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại những khoản mục chi phí tệ bao gồm nơi bắt đầu ngoại tệ vào cuối kỳ báo cáo hoặc sổ kế toán Tài khoản “túi tiền tài chính”, cụ thể phần lỗ chênh lệch tỷ giá hối hận đoái bởi nhận xét lại các khoản mục chi phí tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ thời điểm cuối kỳ report được ghi nhận vào lợi nhuận vận động tài chính hoặc ngân sách tài thiết yếu trong kỳ báo cáo.+ Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế”, ví như có lãi chênh lệch tỷ giá bán hối đoái không tiến hành, hoặc được cùng (+) vào tiêu chí bên trên, nếu có lỗ chênh lệch tỷ giá ân hận đoái chưa triển khai.

Lãi/lỗ trường đoản cú vận động chi tiêu – Mã số 05

+ Chỉ tiêu này đề đạt lãi/lỗ gây ra vào kỳ đã có phản ánh vào lợi nhuận trước thuế tuy thế được phân các loại là luồng tiền từ bỏ hoạt động chi tiêu, gồm lãi/lỗ từ việc tkhô hanh lý TSCĐ và các khoản đầu tư lâu năm nhưng công ty lớn sở hữu cùng sở hữu vị mục tiêu chi tiêu, như: Lãi/lỗ buôn bán nhà đất đầu tư, lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi/lỗ từ các việc cài với bán lại những chính sách nợ (Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu); Cổ tức và lợi tức đầu tư được phân chia tự những khoản chi tiêu vốn vào đơn vị không giống (không bao gồm lãi/lỗ giao thương bệnh khân oán vị mục tiêu thương thơm mại).+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế tân oán những Tài khoản “Doanh thu vận động tài chính”, “Thu nhập khác” với sổ kế tân oán những Tài khoản “Ngân sách tài chính”, “Ngân sách chi tiêu khác”, chi tiết phần lãi/lỗ được khẳng định là luồng chi phí trường đoản cú vận động đầu tư trong kỳ báo cáo.+ Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế”, ví như bao gồm lãi chuyển động đầu tư và được ghi thông qua số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc solo (***) ; hoặc được cùng (+) vào tiêu chuẩn bên trên, ví như bao gồm lỗ chuyển động đầu tư chi tiêu.

giá thành lãi vay mượn – Mã số 06

+ Chỉ tiêu này phản chiếu ngân sách lãi vay đang ghi nhận vào Báo cáo kết quả chuyển động marketing trong kỳ report.+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế tân oán Tài khoản 635 “giá thành tài chính”, chi tiết chi phí lãi vay được ghi nhấn vào Báo cáo công dụng vận động marketing trong kỳ báo cáo sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế toán thù những Tài khoản tất cả tương quan, hoặc căn cứ vào chỉ tiêu “giá thành lãi vay” trong Báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh.+ Số liệu chỉ tiêu này được cộng vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế”.

(3) – Lợi nhuận marketing trước rất nhiều biến đổi vốn lưu giữ cồn – Mã số 08

Chỉ tiêu này đề đạt luồng tiền được tạo ra từ bỏ chuyển động marketing vào kỳ báo cáo sau khoản thời gian sẽ sa thải ảnh hưởng của những khoản mục các khoản thu nhập và ngân sách không phải bởi tiền.Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào lợi tức đầu tư trước thuế TNDN cộng (+) các khoản điều chỉnh.Mã số 08 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06Nếu số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì ghi trong ngoặc solo (***).

See more: Những Khẩu Súng Lục Mạnh Nhất Thế Giới (Phần 1), Những Khẩu Súng Ngắn Tốt Nhất Thế Giới

Tăng, giảm những khoản yêu cầu thu – Mã số 09

+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư vào cuối kỳ cùng số dư đầu kỳ của những Tài khoản yêu cầu thu liên quan mang đến vận động kinh doanh, như: Tài khoản “Phải thu của khách hàng” (cụ thể “Phải thu của khách hàng”), Tài khoản “Phải trả cho những người bán” (cụ thể “Trả trước cho tất cả những người bán”), những Tài khoản “Phải thu nội bộ”, “Phải thu khác”, “Thuế GTGT được khấu trừ” và Tài khoản “Tạm ứng” vào kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này sẽ không bao hàm những khoản bắt buộc thu tương quan mang đến vận động chi tiêu với vận động tài bao gồm, như: Phải tiếp thu chi phí lãi cho vay vốn, yêu cầu bỏ túi cổ tức và ROI được phân chia, nên thu về tkhô cứng lý, nhượng chào bán TSCĐ, nhà đất đầu tư…+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào tiêu chí “Lợi nhuận kinh doanh trước hầu như chuyển đổi vốn giữ động” nếu như tổng những số dư cuối kỳ bé dại hơn tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận kinh doanh trước số đông biến đổi vốn lưu động” ví như tổng những số dư vào cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư vào đầu kỳ cùng được ghi bằng số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (***).

Tăng, giảm mặt hàng tồn kho – Mã số 10

+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào tổng các chênh lệch thân số dư thời điểm cuối kỳ cùng số dư thời điểm đầu kỳ của các Tài khoản sản phẩm tồn kho (Không bao hàm số dư của Tài khoản “Dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho”).+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sale trước hồ hết biến hóa vốn lưu giữ động” giả dụ tổng những số dư cuối kỳ bé dại rộng tổng những số dư vào đầu kỳ. Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước đa số biến hóa vốn lưu giữ động” nếu như tổng những số dư vào cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư vào đầu kỳ với được ghi bằng số âm bên dưới hình thức ghi trong ngoặc solo (***).

Tăng, sút các khoản bắt buộc trả – Mã số 11

+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng những chênh lệch thân số dư thời điểm cuối kỳ cùng với số dư thời điểm đầu kỳ của các Tài khoản nợ phải trả tương quan mang lại vận động kinh doanh, như: Tài khoản “Phải trả cho tất cả những người bán” (Chi huyết “Phải trả cho người bán”), Tài khoản “Phải thu của khách hàng” (Chi máu “Người thiết lập trả tiền trước”), các Tài khoản “Thuế cùng các khoản yêu cầu nộp Nhà nước”, “Phải trả công nhân viên”, “giá thành phải trả”, “Phải trả nội bộ”, “Phải trả, đề nghị nộp khác”. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản cần trả về thuế TNDN đề xuất nộp, các khoản cần trả về lãi tiền vay, những khoản nên trả liên quan cho vận động đầu tư chi tiêu (nhỏng sắm sửa, kiến tạo TSCĐ, thiết lập nhà đất chi tiêu, tải các lao lý nợ…) cùng vận động tài chủ yếu (Vay và nợ ngắn hạn, dài hạn…).+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng (+) vào tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước đa số chuyển đổi vốn lưu động” giả dụ tổng những số dư thời điểm cuối kỳ to hơn tổng cộng dư thời điểm đầu kỳ. Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận marketing trước những biến hóa vốn giữ động” nếu như tổng những số dư cuối kỳ nhỏ tuổi hơn tổng những số dư thời điểm đầu kỳ cùng được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc solo (***).

Tăng, giảm ngân sách trả trước – Mã số 12

+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư vào cuối kỳ cùng số dư vào đầu kỳ của các Tài khoản “giá thành trả trước” với “Chi tiêu trả trước dài hạn” trong kỳ report. + Số liệu chỉ tiêu này được cùng (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước số đông biến đổi vốn lưu giữ động” ví như tổng các số dư thời điểm cuối kỳ nhỏ tuổi hơn tổng những số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận kinh doanh trước mọi chuyển đổi vốn lưu giữ động” nếu như tổng các số dư vào cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ cùng được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đối kháng (***).

Tiền lãi vay mượn sẽ trả – Mã số 13

+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế tân oán các Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đã chuyển” (phần chi tiền) nhằm trả những khoản chi phí lãi vay, sổ kế toán thù Tài khoản “Phải thu của khách hàng hàng” (phần trả chi phí lãi vay từ chi phí thu những khoản phải thu của khách hàng hàng) trong kỳ báo cáo, sau thời điểm so sánh cùng với sổ kế toán thù những Tài khoản “Ngân sách trả trước”, “giá thành trả trước lâu năm hạn”, “Chi tiêu tài chính”, “Xây dựng cơ phiên bản dsinh hoạt dang”, “Ngân sách cung ứng chung” với “Ngân sách chi tiêu phải trả” (cụ thể số tiền lãi vay mượn trả trước, tiền lãi vay mượn tạo ra trả vào kỳ này hoặc số chi phí lãi vay tạo ra trong những kỳ trước và đã trả trong kỳ này).+ Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận marketing trước những biến đổi vốn lưu động” và được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (***).

Thuế thu nhập công ty đã nộp – Mã số 14

+ Chỉ tiêu này được lập địa thế căn cứ vào sổ kế toán những Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”, (phần đưa ra chi phí nộp thuế TNDN), sổ kế toán thù Tài khoản “Phải thu của khách hàng hàng” (phần sẽ nộp thuế TNDN tự tiền thu các khoản buộc phải thu của khách hàng hàng) trong kỳ report, sau khoản thời gian so sánh với sổ kế toán Tài khoản “Thuế TNDN bắt buộc nộp” (chi tiết số chi phí vẫn chi để nộp thuế TNDoanh Nghiệp trong kỳ báo cáo).+ Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận sale trước phần đa thay đổi vốn lưu lại động” với được ghi bằng số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (***).

Tiền thu khác từ bỏ chuyển động kinh doanh – Mã số 15

+ Chỉ tiêu này phản chiếu những khoản chi phí thu khác phát sinh trường đoản cú vận động sale kế bên các khoản sẽ nêu ngơi nghỉ các Mã số tự 01 mang lại 14, như: Tiền nhận được do dấn cam kết cược, cam kết quỹ, tiền tịch thu những khoản mang đi ký kết cược, ký kết quỹ; Tiền thu tự nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp, dự án công trình (giả dụ có); Tiền được những tổ chức triển khai, cá thể phía bên ngoài thưởng, cung cấp ghi tăng những quỹ của doanh nghiệp; Tiền nhận ra ghi tăng các quỹ vì cấp cho trên cấp hoặc cấp cho bên dưới nộp… vào kỳ báo cáo.+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán những Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền vẫn chuyển” sau khoản thời gian so sánh cùng với sổ kế toán thù các Tài khoản bao gồm tương quan vào kỳ report.+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước gần như chuyển đổi vốn lưu lại động”.

See more: Top 4 Quán Bún Bò Ngon Ở Đà Lạt Đậm Chất Bún Huế, Danh Sách 10 Quán Bún Bò Đà Lạt Đậm Chất Bún Huế

Tiền chi không giống tự chuyển động marketing – Mã số 16

+ Chỉ tiêu này phản chiếu những khoản tiền chi không giống tạo nên trường đoản cú chuyển động kinh doanh ko kể các khoản đã nêu sống những Mã số từ 01 cho 14, như: Tiền đưa theo ký cược, ký kết quỹ; Tiền trả lại những khoản đã nhận được cam kết cược, cam kết quỹ; Tiền bỏ ra trực tiếp từ bỏ quỹ khen thưởng trọn, phúc lợi; Tiền chi thẳng bằng nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp, dự án; Tiền đưa ra nộp những quỹ lên cung cấp trên hoặc cung cấp đến cấp dưới… trong kỳ report.+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế tân oán những Tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền vẫn chuyển” sau thời điểm so sánh cùng với sổ kế toán những Tài khoản có tương quan trong kỳ report.+ Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận kinh doanh trước đều thay đổi vốn giữ động”.

Lưu chuyển khoản thuần từ bỏ hoạt động sale – Mã số 20

+ Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần tự vận động gớm doanh” phản chiếu chênh lệch giữa tổng số chi phí thu vào cùng với tổng cộng chi phí ném ra trường đoản cú chuyển động marketing trong kỳ report.+ Số liệu chỉ tiêu này được xem bởi tổng số số liệu những chỉ tiêu có mã số từ bỏ Mã số 08 mang lại Mã số 16. Nếu số liệu tiêu chí này là số âm thì sẽ tiến hành ghi bên dưới hiệ tượng trong ngoặc đơn (***). Mã số đôi mươi = Mã số 08 + Mã số 09 + Mã số 10 + Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16