Bio là gì

*
"BIO" thì không có nghĩa cụ thể nó được hiểu là 1 trong những từ bỏ "chi phí tố" Có nghĩa là trường đoản cú đứng trước môt tự khác để té thêm nghĩa đến từ bỏ đó.

You watching: Bio là gì

Lưu ý rằng từ bỏ nhưng mà "BIO" ngã nghĩa do đó là tự cần có liên quan đến việc sinh sống (life), tiểu truyện, sinch trang bị, có thể nói rằng nó là tiền tố chỉ cuộc sống, khung hình sinh sống, sinh trang bị sống. Quý khách hàng hãy coi các ví dụ dưới nhằm làm rõ hơn:biology: bio(=life) + logy(=science): Sinc trang bị học (ngành khoa học phân tích về việc sống).biography: bio(=life) + graph(=write): Viết về cuộc sống đời thường (đái sử).

See more: Edge Là Gì - Vietgle Tra Từ

biohazard: vũ khí sinc họcbiodesign: xây dựng phỏng sinh họcbiograph = biography: tiểu truyện, lý lịchbiographer: bạn viết tè sửbiotechnology: công nghệ sinch họcbioengineering: nghệ thuật sinc họcquý khách hàng làm sao biết thêm ví dụ khác thì phản hồi cho mình biết cùng với nhé ^^! Ok... phần phân tích và lý giải của bản thân mình sẽ xong xuôi tiếng tốt xem vào giờ đồng hồ anh tín đồ ta lý giải gắng như thế nào nhé.What is BIO? What does BIO mean?A biography or short biographical profile of someone.The prefix, bio-, implies of or related khổng lồ life or living organisms.Example: Word Definition
autobiography a story about a person"s life (biography) written by that person
biochemical characterized by, produced by, or involving chemical reactions in living organisms
biochemist a chemist specializing in biochemistry
biochemistry chemistry that deals with the chemical compounds and processes occurring in living things
biodegradable able lớn break down into very small harmless parts by the action of living things, e.g., bacteria; can be decomposed by living organisms
biodiesel a fuel that is similar to lớn diesel fuel và is usually derived from plants, e.g., soybeans
biodiversity the existence of many different kinds of plants & animals in an environment
biographer someone who tells the trương mục of a real person"s life
biographical of or relating to an trương mục of a real person"s life
biography a story about a person"s life
biohazard a biological agent or condition that is a hazard to lớn humans or the environment
biological of or relating khổng lồ biology or to life and living things
biological clock an inherent timing mechanism in living things that controls the timing of behaviors & bodily functions which occur in cycles
biological control reduction in numbers or elimination of pest organisms by interference with their ecology, e.g., introduce a parasite
biological warfare warfare involving the use of biological weapons
biological weapon a harmful biological agent, e.g., pathogenic microorganism or a neurotoxin, used as a weapon to lớn cause death or disease usually on a large scale
biologist a person specializing in biology
biology a science that đơn hàng with living things & life processes
biome a major type of ecological community filled with distinctive sầu plants và animals living together in a particular climate và physical environment, e.g., desert biomes
bionic having the normal biological capability to lớn perform a physical task increased by special devices - electronic or electromechanical devices (bio + (electr)onic)
bionics a branch of science concerned with applying facts about the working of biological systems to the solution of engineering problems
biophysicist a speciadanh mục in biophysics
biophysics a branch of science concerned with the application of physical principles & methods to lớn biological problems
biopsy the removal & examination of tissue, cells, or fluids from the living body
biosphere the part of the earth"s crust, waters, & atmosphere that supports life
biosynthesis the formation of chemical compounds by a living organism
biota the animals, plants, fungi, etc., of a region or period.

See more: Virus Máy Tính Là Gì - Những Loại Virus Nguy Hiểm Nhất

biotechnology the manipulation of living things to produce useful products, e.g., crops resistant to lớn disease, drugs
bioterrorism terrorism involving the use of biological weapons
biotic of relating lớn, or caused by living things
biotin a growth vitamin of the Vi-Ta-Min B complex found especially in yeast, liver và egg yolk.
biotite a very common blachồng or dark-green mineral of the mica group, containing iron, magnesium, potassium & aluminum

Maybe you like:

ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 1 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 2 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 3 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 4 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 5 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 6 - Listening Test ETS Toeic Test 1000 - Test 1 - Part 7 - Listening Test