Các bài thuyết trình mẫu bằng powerpoint

Nói đến ứng dụng PowerPoint thì chúng ta thường xuyên nghĩ về tức thì đến những bài biểu hiện đúng không? Chuẩn cơm trắng người mẹ mấy rồi