Cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Bảng cân đối kế toán thù là một trong trong những báo cáo tài thiết yếu quan trọng của công ty, cho thấy tình hình tài chủ yếu của công ty tại một thời điểm thời điểm đầu kỳ hoặc vào cuối kỳ.

You watching: Cách lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200

Bài viết dưới đây, đội hình giảng viên tại lớp học kế tân oán thực tiễn trên Kế toán thù Lê ánh đã chỉ dẫn chi tiết các bạn giải pháp lập bảng cân đối kế toán theo thông bốn 200.

1. Căn uống cứ lập bảng bằng phẳng kế toán

- Số liệu trên sổ kế toán thù tổng vừa lòng.

- Số liệu tren sổ, thẻ kế tân oán chi tiết hoặc Bảng tổng đúng theo chi tiết.

- Số liệu cuối năm trên Bảng bằng vận kế toán năm kia (để trình diễn cột đầu năm).

*

2. Cách lập bảng phẳng phiu kế toán

- Cột "Số đầu năm": Lấy số liệu cột "Số cuối kỳ" của bảng CĐKT ngày 31/12 năm kia.

- Cột “Số cuối kỳ”: Lấy “Số dư cuối kỳ” của những thông tin tài khoản tương quan trong bảng bằng phẳng gây ra trong năm này.

Chụ ý: Tổng Tài sản = Tổng Nguồn vốn

A. Tài sản

Tên chỉ tiêu

Mã số

Công thức

Số dư cuối kỳ tài khoản

 

Dư Nợ

Dư Có

 

A. Tài sản ngắn thêm hạn

100

 

 

 

 

I. Tiền và những khoản tương tự tiền

110

110=111+112

 

 

 

1. Tiền

111

 

111,112, 113

 

 

2. Các khoản tương tự tiền

112

 

1281,1288

(các khoản đầu tư chi tiêu bên dưới 3 tháng)

 

 

II. Đầu bốn tài chủ yếu nlắp hạn

120

120=121+122+123

 

 

 

1. Chứng khân oán kinh doanh

121

 

121

 

 

2. Dự chống giảm ngay bệnh khân oán ghê doanh

122

 

 

2291

 

3. Đầu tứ mang lại ngày nắm giữ đáo hạn

123

 

1281,1282,1288 (các khoản bao gồm kỳ hạn dưới 12 mon với không hẳn tương tự tiền)

 

 

III. Các khoản buộc phải thu nđính hạn

130

130=131+132+133+

134+135+136+137

 

 

 

1. Phải thu ngắn hạn của KH

131

 

131 (kỳ hạn thu chi phí dưới 12 tháng)

 

 

2. Trả trước cho những người bán

132

 

331 (số vẫn trả trước bên dưới 12 tháng

 

 

3. Phải thu nội cỗ nlắp hạn

133

 

1362,1363,1368 (kỳ hạn thu tiền dưới 12 tháng)

 

 

4. Phải thu theo quá trình chiến lược HĐXD

134

 

337

 

 

5. Phải thu về cho vay nđính thêm hạn

135

 

1283

 

 

6. Các khoản buộc phải thu khác

136

 

1385, 1388, 334, 338, 141, 244, 1381

 

 

7. Dự phòng buộc phải thu ngắn hạn cực nhọc đòi

137

 

 

2293 (ghi âm)

 

IV. Hàng tồn kho

140

140=141+142

 

 

 

1. Hàng tồn kho

141

 

151,152,153…

 

 

2. Dự chống Giảm ngay hàng tòn kho

142

 

 

2294 (ghi âm)

 

V. Tài sản ngắn hạn khác

150

150=151+152+

153+154+155

 

 

 

1. Ngân sách trả trước ngắn thêm hạn

151

 

2421

 

 

2. Thuế quý hiếm gia tăng được khấu trừ

152

 

133

 

 

3. Thuế với những khoản yêu cầu thu ở trong nhà nước

153

 

333

 

 

4. đổi chác giao thương lại trái phiếu Chính phủ

154

 

171

 

 

5. Tài sản thời gian ngắn khác

155

 

2288

 

 

B. Tài sản nhiều năm hạn

200

 

 

 

 

I. Các khoản đề nghị thu nhiều năm hạn

210

210=211+212+

213+214+215

+216+219

 

 

 

1. Phải thu lâu dài khác

211

 

131

 

 

2. Trả trước cho người buôn bán lâu năm hạn

212

 

331

 

 

3. Vốn kinh doanh nghỉ ngơi đơn vị chức năng trực thuộc

213

 

1361

 

 

4. Phải thu nội bộ dài hạn

214

 

1362,1363,1368

 

 

5. Phải đuc rút giải ngân cho vay nlắp hạn

215

 

1283

 

 

6. Phải thu lâu dài khác

216

 

1385,1388,334, 338,141,244,

1381

 

 

7. Dự chống bắt buộc thu thời gian ngắn khó đòi

219

 

 

2293 (ghi âm)

 

II. Tài sản cụ định

220

 

 

 

 

1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

221

221=222+223

 

 

 

- Ngulặng giá

222

 

211

 

 

- Giá trị hao mòn

223

 

 

2141 (ghi âm)

 

2. Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

224

224=225+226

 

 

 

- Nguyên giá

225

 

212

 

 

- Giá trị hao mòn

226

 

 

2142

 

3. Tài sản thắt chặt và cố định vô hình

227

227=228+229

 

 

 

- Ngulặng giá

228

 

213

 

 

- Giá trị hao mòn

229

 

 

2143

 

III. Bất động sản đầu tư

230

230=231+232

 

 

 

- Nguyên ổn giá

231

 

217

 

 

- Giá trị hao mòn

232

 

 

2147

 

IV. Tài sản dsống dang lâu năm hạn

240

240=241+242

 

 

 

1. giá cả chế tạo, sale bẩn thỉu dang nhiều năm hạn

241

 

154

2294

 

2. giá cả thành lập cơ bản dsinh sống dang

242

 

241

 

 

V. Đầu tư tài chính nhiều năm hạn

250

250=251+252+

253+254+255

 

 

 

1. Đầu tư vào công ty con

251

 

221

 

 

2. Đầu tự vào cửa hàng liên doanh, liên kết

252

 

222

 

 

3. Đầu tứ góp vốn vào đơn vị chức năng khác

253

 

2281

 

 

4. Dự chống đầu tư tài chính dài hạn

254

 

 

2292

 

5.

See more: Top 8 Các Dòng Ipad Hiện Nay Của Apple Năm 2021, Ipad Được Ưa Chuộng Nhất Hiện Nay

Đầu tư sở hữu cho ngày đáo hạn

255

 

1281,1282,1288 (Kỳ hạn còn lại trên 12 tháng, không nằm trong phải tiếp thu giải ngân cho vay dài hạn)

 

 

VI. Tài sản lâu dài khác

260

260=261+262+

263+268

 

 

 

1. giá thành trả trước lâu năm hạn

261

 

2422

 

 

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

262

 

243

 

 

3. Thiết bị, trang bị tứ, prúc tùng sửa chữa thay thế nhiều năm hạn

263

 

1534

2294

 

4. Tài sản lâu dài khác

268

 

2288

 

 

TỔNG TÀI SẢN

270

270=100+2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

B. Nguồn vốn

Tên chỉ tiêu

Mã số

Công thức

Số dư cuối kỳ tài khoản

Dư Nợ

Dư Có

   

 

 

I. Nợ nthêm hạn

310

 

 

 

1. Phải trả người phân phối nlắp hạn

311

 

 

331 (kỳ hạn dưới 12 tháng)

2. Người cài đưa tiền trước nlắp hạn

312

 

 

131

3. Thuế cùng những khoản yêu cầu nộp đơn vị nước

313

 

 

333

4. Phải trả fan lao động

314

 

 

334

5. Chi tiêu nên trả ngắn hạn

315

 

 

335 (ngân sách cần trả bên dưới 12 tháng)

6. Phải trả nội cỗ nthêm hạn

316

 

 

3362,3363,3368

7. Phải trả theo quy trình tiến độ chiến lược đúng theo đồng xây dựng

317

 

 

337

8. Doanh thu không tiến hành ngắn hạn

318

 

 

3387 (phần doanh nghiệp buộc phải triển khai trong tầm 12 tháng)

9. Phải trả ngắn hạn khác

319

 

 

338,138,344

10. Vay và nợ thuê tài bao gồm ngắn hạn

320

 

 

341,34311 (phần mang đến hạn tkhô nóng toán thù trong 12 tháng)

11. Dự phòng yêu cầu trả nlắp hạn

321

 

 

352

12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322

 

 

353

13. Quỹ định hình giá

323

 

 

357

14. giao hoán giao thương lại trái phiếu thiết yếu phủ

324

 

 

171

II. Nợ dài hạn

330

 

 

 

1. Phải trả fan bán nhiều năm hạn

331

 

 

331 (kỳ hạn trên 12 tháng)

2. Người cài trả trước dài hạn

332

 

 

131 (bên trên 12 tháng)

3. Ngân sách chi tiêu cần trả lâu năm hạn

333

 

 

335

4. Phải trả nội bộ về vốn tởm doanh

334

 

 

3361

5. Phải trả nội cỗ dài hạn

335

 

 

3362, 3363, 3368

6. Doanh thu không tiến hành nhiều năm hạn

336

 

 

3387 (nghĩa vụ công ty đề xuất thực hiện bên trên 12 tháng)

7. Phải trả dài hạn khác

337

 

 

338,344 (chi tiết các khoản kỳ hạn bên trên 12 tháng)

8. Vay với nợ thuê tài chủ yếu nhiều năm hạn

338

 

34312 (âm)

341 (kỳ hạn bên trên 12 tháng) ,34311, 34313

9. Trái phiếu gửi đổi

339

 

 

3432

10. Cổ phiếu ưu đãi

340

 

 

41112

11. Thuế thu nhập cá nhân hoãn lại buộc phải trả

 

 

 

347

12. Dự phòng đề xuất trả dài hạn

342

 

 

352

13. Quỹ cải tiến và phát triển khoa học cùng công nghệ

343

 

 

356

E. Vốn nhà ssinh hoạt hữu

400

 

 

 

I. Vốn nhà snghỉ ngơi hữu

410

 

 

 

1. Vốn góp của nhà ssinh hoạt hữu

411

 

 

4111

Đối với chủ thể CP, Mã số 411 = Mã số 411a + Mã số 411b

- Cổ phiếu phổ biến có quyền biểu quyết

411a

 

 

41111

- Cổ phiếu ưu đãi

411b

 

 

41112

2. Thặng dữ vốn góp cổ phần

412

 

4112 (thu thanh nếu như TK 4112 dư nợ)

4112

3. Quyền lựa chọn thay đổi trái phiếu

413

 

 

4113

4. Vống không giống của công ty ssinh hoạt hữu

414

 

 

4118

5. Cổ phiếu quỹ

415

 

419 (ghi âm)

 

6. Chênh lệch Review lại cài đặt sản

416

 

412 (ghi âm giả dụ TK 412 dư nợ)

412

7. Chênh lệch tủ giá chỉ hối hận đoái

417

 

413 (thu thanh nếu TK 413 dư nợ)

413

8. Quỹ đầu tư chi tiêu phân phát triển

418

 

 

414

9. Quỹ hỗ trợ thu xếp doanh nghiệp

419

 

 

417

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ slàm việc hữu

420

 

 

418

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

421

421=421a+421b

 

 

- Lợi nhuận không phân phối hận kỳ này

421a

 

4212 (thu thanh nếu như TK 413 dư nợ)

4212

- Lợi nhuận chưa phân phối hận kỳ trước

421b

 

4211 (thu thanh trường hợp TK 413 dư nợ)

4211

12.

See more: Where Can I Find Koutetsujou No Kabaneri Of The Iron Fortress Manga

Nguồn vốn đầu tư chi tiêu gây ra cơ bản

422

 

 

441

13. Nguồn kinh phí đầu tư cùng quỹ khác

430

 

 

 

- Nguồn tởm phí

431

 

161

461

Trường phù hợp số dư Nợ TK 161 lớn hơn số dư Có TK 461 thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm ()

- Nguồn ngân sách đầu tư đã hình thành TSCD

432

 

 

466

TỔNG NGUỒN VỐN

440

440=300+400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo và giảng dạy các khóa đào tạo và huấn luyện kế toán thù thực hành với làm dịch vụ kế toán thù thuế trọn gói cực tốt thị trường

 (Được đào tạo với triển khai vày 100% các kế tân oán trưởng từ bỏ 13 năm đến hai mươi năm khiếp nghiệm)