- Tổng phù hợp lại toàn bộ các quy định luật pháp còn hiệu lực thực thi áp dụng từ bỏ văn bạn dạng gốc và các văn bản sửa đổi, bửa sung, đính chính…

- khách hàng hàng chỉ việc xem văn bản MIX, rất có thể nắm bắt tổng thể quy định quy định hiện hành còn áp dụng, mặc dù văn phiên bản gốc đã trải qua không ít lần chỉnh sửa, bổ sung.

Bạn đang xem: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì?


đăng nhập thông tin tài khoản gói giờ Anh hoặc cải thiện để cài file.Nếu quý khách chưa xuất hiện tài khoản, vui mừng đăng cam kết tại đây!
đăng nhập tài khoản gói giờ đồng hồ Anh hoặc cải thiện để tải file.Nếu quý khách chưa có tài khoản, vui lòng đăng cam kết tại đây!

Đây là tiện ích dành riêng cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập thông tin tài khoản chotsale.com.vn và đăng ký sử dụng phần mềm tra cứu vớt văn bản.


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

Số: 20/2018/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018


Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 mon 5 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một vài điều của luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết và giải đáp thi hành một vài điều của khí cụ Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 mon 01 năm 2013 của chính phủ sửa thay đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và lí giải thi hành một trong những điều của lao lý Giáo dục;


Theo đề xuất của viên trưởng viên Nhà giáo và Cán bộ cai quản giáo dục;

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành Thông tư phát hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.


Điều 1. Ban hành kèm theo Thông bốn này quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp cô giáo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2018.Thông tứ này sửa chữa thay thế Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007 của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo phát hành quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên tiểu học và Thông tứ số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22 mon 10 năm 2009 của cục trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học tập phổ thông.
Điều 3. Chánh Văn phòng, cục trưởng viên Nhà giáo với Cán bộ làm chủ giáo dục, thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, người đứng đầu sở giáo dục và đào tạo và đào tạo, thủ trưởng những đơn vị và cá thể có liên quan chịu trách nhiệm tiến hành Thông tứ này.

Nơi nhận: - Văn phòng tw và những Ban của Đảng; - văn phòng Tổng bí thư; - Văn phòng quản trị nước; - công sở Quốc hội; - Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - bộ trưởng; - Ủy ban TƯ chiến trường Tổ quốc Việt Nam; - Cục kiểm soát VBQPPL (Bộ tứ pháp); - Ủy ban nước nhà đổi mới giáo dục và đào tạo; - Hội đồng quốc gia Giáo dục và cải tiến và phát triển nhân lực; - những Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc thiết yếu phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực ở trong TƯ; - Như Điều 3 (để thực hiện); - Công báo; - trang web của thiết yếu phủ; - website của Bộ giáo dục và Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, viên NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ


QUY ĐỊNH

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG(Ban hành tất nhiên Thông tứ số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)


Chương IQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng
1. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm: chuẩn chỉnh nghề nghiệp gia sư cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông (sau đây call là chuẩn nghề nghiệp giáo viên), trả lời sử dụng chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
2. Mức sử dụng này áp dụng đối với giáo viên trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, ngôi trường phổ thông có không ít cấp học, ngôi trường chuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú (sau trên đây gọi thông thường là cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông) và những tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Mục đích phát hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên
1. Làm căn cứ để cô giáo cơ sở giáo dục phổ thông tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây đắp và tiến hành kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chăm môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
2. Làm địa thế căn cứ để cơ sở giáo dục phổ thông đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên; thiết kế và thực thi kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lượng nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường, địa phương cùng của ngành Giáo dục.
3. Làm căn cứ để cơ quan cai quản nhà nước nghiên cứu, xây dựng và tiến hành chế độ, chính sách phát triển nhóm ngũ thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông; lựa chọn, sử dụng đội ngũ gia sư cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông cốt cán.
4. Làm địa thế căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng, cách tân và phát triển chương trình và tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lượng chuyên môn, nhiệm vụ của thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông.
Điều 3. Lý giải từ ngữTrong hiện tượng này, những từ ngữ tiếp sau đây được gọi như sau:
1. Phẩm chất là bốn tưởng, đạo đức, lối sinh sống của thầy giáo trong thực hiện công việc, nhiệm vụ.
2. Năng lực là năng lực thực hiện nay công việc, nhiệm vụ của giáo viên.
3. Chuẩn chỉnh nghề nghiệp cô giáo cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông là hệ thống phẩm chất, năng lượng mà cô giáo cần giành được để triển khai nhiệm vụ dạy dỗ học với giáo dục học viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông.
4. Tiêu chuẩn là yêu cầu về phẩm chất, năng lực ở từng lĩnh vực của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
5. Tiêu chí là yêu cầu về phẩm chất, năng lực thành phần của tiêu chuẩn.
6. Nấc của tiêu chuẩn là lever đạt được trong trở nên tân tiến phẩm chất, năng lượng của mỗi tiêu chí. Có bố mức đối với mỗi tiêu chuẩn theo cấp độ tăng dần: nấc đạt, nút khá, nấc tốt; mức cao hơn nữa đã bao hàm các yêu cầu ở mức thấp hơn liền kề.
a) nấc đạt: có phẩm chất, năng lượng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong dạy học và giáo dục học sinh theo quy định;
b) nấc khá: bao gồm phẩm chất, năng lực tự học, từ rèn luyện, nhà động đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
c) nấc tốt: Có ảnh hưởng tích cực cho học sinh, đồng nghiệp, cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh trong vấn đề thực hiện mục tiêu giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông và cách tân và phát triển giáo dục địa phương.
7. Dẫn chứng là các bằng chứng (tài liệu, tứ liệu, sự vật, hiện nay tượng, nhân chứng) được đưa ra để chứng thực một phương pháp khách quan lại mức độ đạt được của tiêu chí.
8. Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên là việc khẳng định mức độ có được về phẩm chất, năng lực của gia sư theo điều khoản của chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.
9. Giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nòng cột là giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông có phẩm chất đạo đức tốt; gọi biết về tình hình giáo dục; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tốt; gồm uy tín trong đồng minh nhà trường; có năng lượng tham mưu, tứ vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, chia sẻ đồng nghiệp trong chuyển động chuyên môn, nghiệp vụ và trong chuyển động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp.
10. Học tập liệu số là những tài liệu, dữ liệu thông tin, khoáng sản được số hóa, lưu lại trữ ship hàng cho vấn đề dạy cùng học.
Chương IICHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Điều 4. Tiêu chuẩn chỉnh 1. Phẩm chất nhà giáoTuân thủ các quy định với rèn luyện về đạo đức nhà giáo; share kinh nghiệm, cung cấp đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và sinh sản dựng phong cách nhà giáo.
1. Tiêu chí 1. Đạo đức bên giáo
a) mức đạt: Thực hiện tráng lệ các biện pháp về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo;
b) mức khá: Có niềm tin tự học, từ rèn luyện cùng phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức đơn vị giáo;
c) nút tốt: Là tấm gương chủng loại mực về đạo đức nghề nghiệp nhà giáo; share kinh nghiệm, cung cấp đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo.
2. Tiêu chuẩn 2. Phong thái nhà giáo
a) nút đạt: bao gồm tác phong và cách thức làm việc cân xứng với công việc của thầy giáo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông;
b) nút khá: bao gồm ý thức tự rèn luyện tạo phong cách nhà giáo mẫu mực; tác động tốt mang đến học sinh;
c) mức tốt: Là tấm gương mẫu mực về phong thái nhà giáo; tác động tốt và hỗ trợ đồng nghiệp hình thành phong cách nhà giáo.
Điều 5. Tiêu chuẩn chỉnh 2. Cải cách và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Nắm vững trình độ và thạo nghiệp vụ; thường xuyên cập nhật, nâng cấp năng lực trình độ chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu yêu cầu đổi mới giáo dục.
1. Tiêu chuẩn 3. Cải tiến và phát triển chuyên môn phiên bản thân
a) nấc đạt: Đạt chuẩn chỉnh trình độ đào tạo và giảng dạy và xong đầy đủ những khóa đào tạo, tu dưỡng kiến thức chuyên môn theo quy định; tất cả kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng phát triển chuyên môn bản thân;
*
*

b) nút khá: chủ động nghiên cứu, cập nhật kịp thời yêu thương cầu đổi mới về kiến thức chuyên môn; vận dụng sáng tạo, phù hợp các hình thức, cách thức và lựa chọn nội dung học tập, bồi dưỡng, cải thiện năng lực trình độ của phiên bản thân;
c) nút tốt: phía dẫn, cung cấp đồng nghiệp và share kinh nghiệm về cải cách và phát triển chuyên môn của bạn dạng thân nhằm đáp ứng nhu cầu yêu cầu đổi mới giáo dục.
2. Tiêu chuẩn 4. Tạo kế hoạch dạy học và giáo dục và đào tạo theo hướng cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lượng học sinh
a) mức đạt: kiến thiết được planer dạy học và giáo dục;
b) nấc khá: công ty động kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch dạy dỗ học cùng giáo dục tương xứng với điều kiện thực tế ở trong phòng trường với địa phương;
c) mức tốt: phía dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch dạy học cùng giáo dục.
3. Tiêu chuẩn 5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng trở nên tân tiến phẩm chất, năng lượng học sinh
a) nút đạt: Áp dụng được các phương pháp dạy học cùng giáo dục cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lượng cho học sinh;
b) mức khá: dữ thế chủ động cập nhật, vận dụng linh hoạt và kết quả các phương thức dạy học và giáo dục đáp ứng nhu cầu yêu ước đổi mới, tương xứng với đk thực tế;
c) mức tốt: hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp về kiến thức, kĩ năng và tởm nghiệm vận dụng những phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng trở nên tân tiến phẩm chất, năng lực học sinh.

Xem thêm: Công Nợ Tiếng Anh Là Gì ? Các Khái Niệm Liên Quan Tới Công Nợ


4. Tiêu chí 6. Kiểm tra, review theo hướng cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh
a) nấc đạt: sử dụng các phương thức kiểm tra tấn công giá tác dụng học tập cùng sự hiện đại của học sinh;
b) nút khá: dữ thế chủ động cập nhật, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp, hình thức kiểm tra review theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh;
c) nút tốt: phía dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề triển khai hiệu quả việc chất vấn đánh giá công dụng học tập cùng sự tiến bộ của học tập sinh.
5. Tiêu chuẩn 7. Tư vấn và cung ứng học sinh
a) nấc đạt: đọc các đối tượng học sinh và nắm vững quy định về công tác hỗ trợ tư vấn và cung cấp học sinh; thực hiện lồng ghép vận động tư vấn, cung ứng học sinh trong vận động dạy học cùng giáo dục;
b) mức khá: Thực hiện tác dụng các biện pháp hỗ trợ tư vấn và hỗ trợ tương xứng với từng đối tượng người tiêu dùng học sinh trong chuyển động dạy học với giáo dục;
c) nút tốt: phía dẫn, cung ứng đồng nghiệp kinh nghiệm tay nghề triển khai hiệu quả chuyển động tư vấn và hỗ trợ học sinh trong chuyển động dạy học và giáo dục.
Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Thực hiện tại xây dựng môi trường giáo dục an toàn, mạnh khỏe dân chủ, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường
1. Tiêu chí 8. Xây dựng văn hóa truyền thống nhà trường
a) mức đạt: Thực hiện không thiếu thốn nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử ở trong phòng trường theo quy định;
b) nấc khá: Đề xuất phương án thực hiện kết quả nội quy, quy tắc văn hóa ứng xử ở trong nhà trường theo quy định; có chiến thuật xử lý kịp thời, hiệu quả các vi phạm luật nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử trong lớp học và nhà trường trong phạm vi phụ trách (nếu có);
c) nấc tốt: Là tấm gương mẫu mã mực, share kinh nghiệm trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong bên trường.
2. Tiêu chí 9. Triển khai quyền dân nhà trong công ty trường
a) nấc đạt: Thực hiện đầy đủ các điều khoản về quyền dân nhà trong nhà trường, tổ chức học viên thực hiện nay quyền dân công ty trong công ty trường;
b) mức khá: Đề xuất phương án phát huy quyền dân nhà của học sinh, của bạn dạng thân, cha mẹ học sinh hoặc fan giám hộ với đồng nghiệp trong đơn vị trường; phân phát hiện, phản ánh, ngăn chặn, cách xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm quy chế dân nhà của học viên (nếu có);
c) nút tốt: phía dẫn, cung cấp đồng nghiệp vào việc tiến hành và đẩy mạnh quyền dân chủ của học tập sinh, của bản thân, phụ huynh học sinh hoặc bạn giám hộ và đồng nghiệp.
3. Tiêu chí 10. Thực hiện và xây đắp trường học tập an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường
a) mức đạt: Thực hiện không thiếu thốn các quy định của phòng trường về trường học tập an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học đường;
b) nấc khá: Đề xuất phương án xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; phân phát hiện, bội phản ánh, ngăn chặn, xử lí kịp thời các trường hợp phạm luật quy định về trường học tập an toàn, phòng chống đấm đá bạo lực học con đường (nếu có);
c) nút tốt: Là điển hình tiên tiến về tiến hành và chế tạo trường học an toàn, chống chống bạo lực học đường; share kinh nghiệm phát hành và thực hiện trường học an toàn, chống chống đấm đá bạo lực học đường.
Điều 7. Tiêu chuẩn 4. Cải tiến và phát triển mối quan hệ giữa bên trường, mái ấm gia đình và thôn hội
Tham gia tổ chức và thực hiện các chuyển động phát triển quan hệ giữa nhà trường, gia đình, buôn bản hội trong dạy dỗ học, giáo dục và đào tạo đạo đức, lối sống cho học sinh
1. Tiêu chí 11. Chế tạo dựng côn trùng quan hệ hợp tác và ký kết với cha mẹ hoặc bạn giám hộ của học viên và những bên liên quan
a) nấc đạt: Thực hiện không thiếu các chính sách hiện hành đối với cha mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học sinh và các bên liên quan;
b) nút khá: tạo thành dựng mối quan hệ lành mạnh, tin cậy với phụ huynh hoặc fan giám hộ của học viên và các bên liên quan;
c) nút tốt: Đề xuất với công ty trường những biện pháp tăng cường sự phối hợp nghiêm ngặt với cha mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học sinh và những bên liên quan.
2. Tiêu chuẩn 12. Phối hợp giữa bên trường, gia đình, xóm hội để thực hiện chuyển động dạy học đến học sinh
a) mức đạt: cung ứng đầy đủ, kịp thời tin tức về thực trạng học tập, tập luyện của học viên ở trên lớp; tin tức về chương trình, chiến lược dạy học tập môn học tập và hoạt động giáo dục cho phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh và các bên gồm liên quan; tiếp nhận thông tin từ cha mẹ hoặc fan giám hộ của học viên và các bên có liên quan về tình hình học tập, tập luyện của học sinh;
b) nút khá: chủ động phối phù hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc bạn giám hộ của học sinh và các bên liên quan trong việc triển khai các phương án hướng dẫn, hỗ trợ và rượu cồn viên học sinh học tập, thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học môn học và chuyển động giáo dục;
c) mức tốt: giải quyết và xử lý kịp thời những thông tin ý kiến từ phụ huynh hoặc fan giám hộ của học sinh và những bên liên quan về quy trình học tập, tập luyện và thực hiện chương trình, planer dạy học tập môn học tập và chuyển động giáo dục của học sinh.
3. Tiêu chí 13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, làng hội để triển khai giáo dục đạo đức, lối sống, cống hiến và làm việc cho học sinh
a) mức đạt: tham gia tổ chức, đưa thông tin về nội quy, quy tắc văn hóa truyền thống ứng xử của phòng trường cho bố mẹ hoặc bạn giám hộ của học sinh và các bên liên quan; chào đón thông tin từ bố mẹ hoặc bạn giám hộ của học sinh và các bên tương quan về đạo đức, lối sinh sống của học sinh;
b) nấc khá: chủ động phối hợp với đồng nghiệp, cha mẹ hoặc fan giám hộ của học sinh và những bên tương quan trong tiến hành giáo dục đạo đức, lối sống, cống hiến và làm việc cho học sinh;
c) nấc tốt: xử lý kịp thời những thông tin phản hồi từ cha mẹ hoặc fan giám hộ của học sinh và những bên liên quan về giáo dục đạo đức, lối sống, cống hiến và làm việc cho học sinh.
Điều 8. Tiêu chuẩn chỉnh 5. áp dụng ngoại ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc, ứng dụng technology thông tin, khai quật và áp dụng thiết bị technology trong dạy học, giáo dục
Sử dụng được nước ngoài ngữ hoặc giờ đồng hồ dân tộc, ứng dụng technology thông tin, khai thác và sử dụng các thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.
1. Tiêu chí 14. Thực hiện ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc
a) nấc đạt: rất có thể sử dụng được những từ ngữ giao tiếp dễ dàng bằng nước ngoài ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc nước ngoài ngữ đồ vật hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc giờ đồng hồ dân tộc đối với những vị trí câu hỏi làm yêu cầu thực hiện tiếng dân tộc;
b) nấc khá: hoàn toàn có thể trao đổi thông tin về phần lớn chủ đề đối kháng giản, thân quen thuộc hàng ngày hoặc nhà đề 1-1 giản, thân quen liên quan đến chuyển động dạy học, giáo dục và đào tạo (ưu tiên giờ đồng hồ Anh) hoặc biết ngoại ngữ trang bị hai (đối với thầy giáo dạy nước ngoài ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí vấn đề làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
c) mức tốt: hoàn toàn có thể viết và trình diễn đoạn văn dễ dàng và đơn giản về những chủ đề thân thuộc trong vận động dạy học, giáo dục đào tạo (ưu tiên tiếng Anh) hoặc nước ngoài ngữ lắp thêm hai (đối với thầy giáo dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.
2. Tiêu chuẩn 15. Ứng dụng technology thông tin, khai quật và áp dụng thiết bị technology trong dạy dỗ học, giáo dục
a) nút đạt: sử dụng được các ứng dụng ứng dụng cơ bản, thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục và đào tạo và thống trị học sinh theo quy định; chấm dứt các khóa đào tạo, bồi dưỡng, khai quật và ứng dụng technology thông tin và những thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục đào tạo theo quy định;
b) nấc khá: Ứng dụng công nghệ thông tin cùng học liệu số trong hoạt động dạy học, giáo dục; cập nhật và sử dụng công dụng các phần mềm; khai thác và thực hiện thiết bị công nghệ trong vận động dạy học, giáo dục;
c) nút tốt: phía dẫn, cung cấp đồng nghiệp cải thiện năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; khai thác và áp dụng thiết bị technology trong hoạt động dạy học, giáo dục đào tạo tộc;
Chương IIIHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN

Điều 9. Yêu cầu nhận xét theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên
1. Khách hàng quan, toàn diện, công bình và dân chủ.
2. Dựa trên phẩm chất, năng lực và vượt trình thao tác làm việc của giáo viên trong điều kiện rõ ràng của nhà trường với địa phương.
3. Căn cứ vào lúc của từng tiêu chuẩn đạt được tại Chương II biện pháp này cùng có những minh chứng xác thực, phù hợp.
Điều 10. Quy trình reviews và xếp loại tác dụng đánh giá theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên
Điều 10 được phía dẫn do Khoản 2.3 Điều 2 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326772&DocItemRelateId=72531" >
1. Quá trình đánh giá
Khoản 1 Điều 10 được hướng dẫn vì chưng Khoản 2.1 Điều 2 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326773&DocItemRelateId=72529" >
a) thầy giáo tự nhận xét theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên;
b) Cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tổ chức triển khai lấy ý kiến của đồng nghiệp trong tổ chăm môn so với giáo viên được reviews theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên;
c) bạn đứng đầu tư mạnh sở giáo dục phổ thông thực hiện đánh giá và thông báo tác dụng đánh giá giáo viên trên cơ sở công dụng tự đánh giá của giáo viên, chủ kiến của đồng nghiệp cùng thực tiễn triển khai nhiệm vụ của giáo viên thông qua minh hội chứng xác thực, phù hợp.
Minh chứng đảm bảo nêu trên Điểm c Khoản 1 Điều 10 được hướng dẫn vì chưng Khoản 2.2 Điều 2 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326776&DocItemRelateId=72530" >
2. Xếp loại tác dụng đánh giá
a) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tại mức tốt: Có toàn bộ các tiêu chuẩn đạt tự mức khá trở lên, về tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt mức tốt, trong số ấy có các tiêu chí tại Điều 5 quy định này đạt tới mức tốt;
b) Đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở mức khá: Có toàn bộ các tiêu chuẩn đạt từ bỏ mức đạt trở lên, tối thiểu 2/3 tiêu chí đạt từ bỏ mức khá trở lên, trong những số ấy các tiêu chí tại Điều 5 lý lẽ này đạt tới khá trở lên;
c) Đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên ở tầm mức đạt: Có toàn bộ các tiêu chí đạt từ mức đạt trở lên;
d) chưa đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chuẩn được review chưa đạt (tiêu chí được reviews chưa đạt khi không đáp ứng nhu cầu yêu ước mức đạt của tiêu chuẩn đó).
Điều 11. Chu kỳ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên
1. Cô giáo tự nhận xét theo chu kỳ 1 năm một lần vào cuối năm học.
2. Bạn đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông tổ chức reviews giáo viên theo chu kỳ 2 năm một lần vào cuối năm học.
3. Trong trường hợp sệt biệt, được sự chấp nhận của cơ quan thống trị cấp trên, nhà trường tinh giảm chu kỳ review giáo viên.
Điều 12. Giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông cốt cán.
1. Tiêu chuẩn lựa lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán
Khoản 1 Điều 12 được hướng dẫn bởi Khoản 3.1 Điều 3 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326787&DocItemRelateId=72532" >
a) Là thầy giáo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông có tối thiểu 05 năm ghê nghiệm giảng dạy trực tiếp ngơi nghỉ cùng cấp học tính đến thời điểm xét chọn;
b) Được xếp loại đánh giá theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên đạt tới mức khá trở lên, trong những số đó các tiêu chuẩn tại Điều 5 chính sách này phải đạt mức tốt;
c) có khả năng thiết kế, triển khai những giờ dạy mẫu, tổ chức những tọa đàm, hội thảo, tu dưỡng về phương pháp, kỹ thuật dạy học, giáo dục, nội dung đổi mới liên quan lại đến vận động chuyên môn, nghiệp vụ và tu dưỡng cho người cùng cơ quan trong trường hoặc những trường bên trên địa bàn tìm hiểu thêm và học tập tập;
d) có khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, khai quật sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy dỗ học với giáo dục, xây dựng và phát triển học liệu số, tu dưỡng giáo viên;
e) có nguyện vọng biến hóa giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông cốt cán.Trong trường đúng theo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông có số lượng giáo viên thỏa mãn nhu cầu các điều kiện được vẻ ngoài tại điểm a, b, c, d, e khoản 1 Điều này nhiều hơn nữa theo yêu mong của cơ quan quản lý cấp trên thì ưu tiên tuyển lựa giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nòng cột dựa trên các tiêu chuẩn sau: có chuyên môn trên chuẩn trình độ đào tạo; được xếp loại đánh giá theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên tại mức tốt; được thừa nhận là thầy giáo dạy tốt cấp tỉnh giấc hoặc bao gồm thành tích quan trọng đặc biệt xuất sắc đẹp trong dạy dỗ học, giáo dục; có sản phẩm nghiên cứu và phân tích khoa học kỹ thuật, giải pháp đổi mới trong dạy dỗ học và giáo dục được thừa nhận và sử dụng rộng rãi trong nhà trường, trên địa phương.
2. Tiến trình lựa lựa chọn giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông cốt cán
a) Cơ sở giáo dục phổ thông chọn lựa và đề xuất giáo viên cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông nòng cột và báo cáo cơ quan quản lý cấp trên;
b) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện và đào tạo lựa lựa chọn và phê coi xét giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông nòng cốt theo thẩm quyền; báo cáo sở giáo dục và đào tạo;
c) giám đốc sở giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy lựa chọn và phê duyệt list giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nòng cốt theo thẩm quyền; báo cáo Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo theo yêu thương cầu.
3. Trọng trách của cô giáo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông cốt cán
Khoản 3 Điều 12 được phía dẫn bởi Khoản 3.2 Điều 3 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326797&DocItemRelateId=72533" >
a) Hỗ trợ, tư vấn cho đồng nghiệp trong ngôi trường hoặc những trường bên trên địa bàn phát triển phẩm chất, năng lượng chuyên môn, nhiệm vụ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, tương xứng với đk nhà trường, địa phương;
b) Hỗ trợ, support cho người cùng cơ quan trong ngôi trường hoặc các trường trên địa bàn những vấn đề liên quan đến đảm bảo và nâng cấp chất lượng dạy học, giáo dục đào tạo cho học sinh; tham gia biên soạn tài liệu siêng đề môn học, tài liệu lý giải (cho giáo viên, học tập sinh); tổ chức triển khai hướng dẫn những đề tài phân tích khoa học tập cho học sinh theo yêu mong của người đứng đầu tư mạnh sở giáo dục và đào tạo phổ thông và phòng ban quản lý;
c) phía dẫn, cung ứng đồng nghiệp vào trường hoặc các trường trên địa phận về các hoạt động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch giảng dạy môn học; về việc tiến hành các khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng internet; về bồi dưỡng, tập huấn nâng cấp năng lực trình độ cho team ngũ gia sư trong trường hoặc các trường trên địa bàn; tham gia tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo yêu thương cầu thường niên của ngành (cấp phòng, sở, Bộ);
d) Tham mưu, support cho cấp quản lí trực tiếp về công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cân xứng với điều kiện ví dụ của địa phương nhằm đảm bảo an toàn mục tiêu, chất lượng dạy học, giáo dục và đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng giáo viên; thâm nhập tổ chức, report chuyên môn, nhiệm vụ tại những hội nghị chuyên đề, những buổi sinh hoạt trình độ của ngôi trường hoặc các trường bên trên địa bàn;
e) thực hiện kết nối, hợp tác ký kết với những cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học giáo dục và đào tạo (đặc biệt là khoa học sư phạm ứng dụng).
Chương IVTỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trọng trách của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoCục nhà giáo cùng Cán bộ quản lý giáo dục chỉ đạo, phía dẫn, soát sổ việc tiến hành các mức sử dụng của văn phiên bản này; phát hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, trở nên tân tiến đội ngũ giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông thỏa mãn nhu cầu yêu cầu về phẩm chất, năng lượng theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
Điều 14. Trọng trách của sở giáo dục và đào tạo và đào tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức tiến hành Quy định này theo thẩm quyền; cập nhật, report Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo tác dụng đánh giá cô giáo theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trước ngày 30 tháng 6 hằng năm.
Việc report kết quả tiến hành nêu tại Khoản 1 Điều 14 được phía dẫn bởi vì Điều 4 Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1326806&DocItemRelateId=72534" >
2. Kiến thiết và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cách tân và phát triển đội ngũ thầy giáo cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền dựa trên công dụng đánh giá cô giáo theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
Điều 15. Trách nhiệm của phòng giáo dục cùng đào tạo
1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai Quy định này theo thẩm quyền; cập nhật, báo cáo sở giáo dục và đào tạo và đào tạo hiệu quả đánh giá cô giáo theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
2. Kiến thiết và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cách tân và phát triển đội ngũ thầy giáo cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông theo thẩm quyền dựa trên công dụng đánh giá gia sư theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
Điều 16. Nhiệm vụ của cơ sở giáo dục phổ thông
1. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông chỉ đạo, tổ chức review giáo viên theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên; cập nhật, report cơ quan quản lý cấp trên công dụng đánh giá cô giáo theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.
2. Xây cất và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, trở nên tân tiến đội ngũ gia sư cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông theo thẩm quyền dựa trên tác dụng đánh giá chỉ theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.
3. Tham mưu với cơ quan quản lý cấp trên, chính quyền địa phương về công tác quản lý, bồi dưỡng cải thiện phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho team ngũ gia sư cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông dựa trên công dụng đánh giá bán theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

thuộc tính Thông bốn 20/2018/TT-BGDĐT


Thông bốn 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục và đào tạo phổ thông
Cơ quan ban hành: Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách hàng đăng ký tại đây!


Số hiệu:20/2018/TT-BGDĐTNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách đăng cam kết tại đây!


Đã biết

Vui lòng đăng nhập thông tin tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách hàng đăng ký tại đây!


Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn chỉnh hoặc nâng cấp để xem chứng trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản quý khách hàng đăng cam kết tại đây!


Lĩnh vực:Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

TÓM TẮT VĂN BẢN

Ban hành chuẩn giáo viên rộng lớn mới

Theo đó, chuẩn chỉnh nghề nghiệp gia sư phổ thông có 05 tiêu chuẩn, thay thể: Phẩm chất nhà giáo; cải tiến và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục; trở nên tân tiến mối quan hệ nam nữ giữa nhà trường, gia đình và buôn bản hội; áp dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng technology thông tin, khai quật và áp dụng thiết bị technology trong dạy học, giáo dục.

Riêng tiêu chuẩn chỉnh sử dụng ngoại ngữ được nhận xét theo những mức: nấc đạt (Có thể thực hiện được những từ ngữ giao tiếp đơn giản và dễ dàng bằng ngoại ngữ hoặc ngoại ngữ đồ vật hai); Mức tương đối (Có thể trao đổi thông tin về phần nhiều chủ đề đối chọi giản, thân quen thuộc hằng ngày hoặc công ty đề đơn giản, thân quen liên quan lại đến hoạt động dạy học, giáo dục; Mức giỏi (Có thể viết hoặc trình bày đoạn văn dễ dàng và đơn giản về những chủ đề không còn xa lạ trong chuyển động dạy học, giáo dục…).

Giáo viên tự reviews theo chu kỳ một năm một lần vào cuối năm; người đứng đầu cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông tổ chức reviews giáo viên theo chu kỳ 2 năm một lần vào cuối năm học.