Để kiểm tra tính đúng đắn của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo quyết toán,..Của tất cả các đơn vị khi sử dụng ngân sách nhà nước hoặc được nhà nước cấp ngân sách. Và để xác thực những số liệu, tài liệu thì một cơ quan mang chức năng đó là kiểm toán nhà nước. Như vậy thì chức năng của kiểm toán nhà nước là gì? Các quy định về chức năng của kiểm toán nhà nước như thế nào. Để tìm hiểu hơn về chức năng của kiểm toán nhà nước các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về chức năng của kiểm toán nhà nước nhé.

Bạn đang xem: Chức năng của kiểm toán nhà nước

*
*

Chức năng của Kiểm toán Nhà nước

1. Kiểm toán Nhà nước là gì?


Như vậy, Kiểm toán Nhà nước là kiểm tra, xác nhận tính đúng đắn, hợp pháp của tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo quyết toán của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế nhà nước và đoàn thể quần chúng, tổ chức xã hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

Kiểm toán Nhà nước là hệ thống bộ máy chuyên môn của Nhà nước thực hiện các chức năng kiểm toán ngân sách và tài sản công.

2. Hoạt động Kiểm toán Nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước thực hiện các chức năng kiểm toán ngân sách và tài sản công. Là hệ thống bộ máy chuyên môn của Nhà nước. Hoạt động kiểm toán Nhà nước được thực hiện thông qua hệ thống cơ quan kiểm toán nhà nước. Nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước bao gồm:

Xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm.Cung cấp kết quả kiểm toán cho Chính phủ và cho các cơ quan nhà nước khác.Xác nhận, đánh giá và nhận xét các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo quyết toán đã được kiểm toán.Góp ý kiến với các đơn vị được kiểm toán sửa chữa những sai sót, vi phạm để chấn chỉnh công tác quản lí tài chính.Kiến nghị với cấp có thẩm quyền xử lí những vi phạm chế đô kế toán, tài chính của Nhà nước.

3. Chức năng của kiểm toán nhà nước.

Xem thêm: Cách Lưu Bookmark Firefox Lưu Ở Đâu, Nhập Dấu Trang Và Các Mục Cài Đặt

Chức năng của Kiểm toán Nhà nước được quy định tại các điều luật cụ thể. Căn cứ theo quy định tại Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 thì chức năng của Kiểm toán nhà nước được quy định như sau:

Kiểm toán nhà nước có chức năng đánh giá, xác nhận, kết luận và kiến nghị đối với việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

4. Nhiệm vụ của kiểm toán nhà nước.

Về nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước thì cần có các quy định cụ thể để hiểu rõ nhiệm vụ của cơ quan này bao gồm những gì. Căn cứ theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước 2015 thì nhiệm vụ của Kiểm toán nhà nước bao gồm:

Quyết định kế hoạch kiểm toán hằng năm và báo cáo Quốc hội trước khi thực hiện.Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán hằng năm và thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xem xét, quyết định việc kiểm toán khi có đề nghị của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức không có trong kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước.Trình ý kiến của Kiểm toán nhà nước để Quốc hội xem xét, quyết định dự toán ngân sách nhà nước, quyết định phân bổ ngân sách trung ương, quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước.Tham gia với các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ trong việc xem xét về dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương, phương án điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước, phương án bố trí ngân sách cho chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định và quyết toán ngân sách nhà nước.Tham gia với các cơ quan của Quốc hội trong hoạt động giám sát việc thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về lĩnh vực tài chính – ngân sách, giám sát việc thực hiện ngân sách nhà nước và chính sách tài chính khi có yêu cầu.Tham gia với các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền trình dự án luật, pháp lệnh khi có yêu cầu trong việc xây dựng và thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh.Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội; gửi báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán cho Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; cung cấp kết quả kiểm toán cho Bộ Tài chính, Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nơi kiểm toán và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật.Giải trình về kết quả kiểm toán với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định của pháp luật.Tổ chức công bố công khai báo cáo kiểm toán, báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán theo quy định tại Điều 50, Điều 51 của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.Tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.Chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan khác của Nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý những vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán.Quản lý hồ sơ kiểm toán; giữ bí mật tài liệu, số liệu kế toán và thông tin về hoạt động của đơn vị được kiểm toán theo quy định của pháp luật.Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của Kiểm toán nhà nước.Tổ chức thi, cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về kiểm toán nhà nước.Xây dựng và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

5. Kết luận chức năng của kiểm toán nhà nước.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về chức năng của kiểm toán nhà nước và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến chức năng của kiểm toán nhà nước. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về chức năng của kiểm toán nhà nước đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc hay yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về chức năng của kiểm toán nhà nước vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau: