Giấy chứng thực thời gian công tác làm việc là chủng loại giấy để tín đồ làm việc xác thực thời gian cũng như thâm niên thao tác và công tác làm việc tại công ty, doanh nghiệp, phòng ban nhà nước. Mời chúng ta tham khảo mẫu mới nhất tại đây.

Bạn đang xem: Đơn xin xác nhận thời gian làm việc


1. Giấy xác nhận thời gian công tác làm việc là gì?

Giấy xác nhận thời gian công tác làm việc là mẫu giấy để người làm việc xác nhận thời gian cũng như thâm niên thao tác và công tác tại công ty, giúp cho những cá thể đang thao tác tại công ty lớn ấy thừa kế những nghĩa vụ và quyền lợi đúng với năng lượng và thời gian công sức mình cống hiến cho khách hàng đó. Chúng ta cần nêu rõ tên tuổi; tên cơ quan, đơn vị; showroom thường trú; ghi rõ thời gian thao tác của bản thân so với cơ quan, đối chọi vị, hay doanh nghiệp đó …. Cuối cùng cần phải có chữ cam kết và đóng vết để tờ giấy đề nghị này có giá trị.


2. Giấy chứng thực thời gian công tác làm việc số 1


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

------o0o------

GIẤY XÁC NHẬN ĐANG CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY

Kính gửi: Ban con gián đốc doanh nghiệp .....................

Tôi tên là: .....................................................................................................

Sinh ngày: ....................................................................................................

Số điện thoại: ...............................................................................................

Thường trú: .................................................................................................

Số CMND:................................................ Ngày cấp:.............Nơi cấp:……

Hiện đang công tác làm việc tại: ..............................................................................

Thời gian nhận việc ngày: .........................................................................

Chức vụ: ....................................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính ao ước ban người đứng đầu Công ty.........xác nhận mang đến tôi hiện nay đang công tác tại doanh nghiệp để tôi bổ sung cập nhật giấy tờ theo đúng quy định của..............

( Lời cam đoan, lời cảm ơn và chữ ký)


3. Giấy xác nhận thời gian công tác số 2


CÔNG TY …………….Số /TB - …..CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc--------------------

…………, ngày …… tháng……..năm…….

Xem thêm: Cách Chia Đôi Văn Bản Trong Word 2003, Chia Văn Bản Thành Nhiều Cột Trong Word 2003

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Cơ quan: .....................................................................................................................

Xác dìm Ông (Bà): .................................................................. Sinh năm: ..................

Cư ngụ số: ..................................................................................................................

Hiện đang công tác (hoặc đã nghỉ hưu) tại: .....................................................................

Có thời hạn công tác như sau:

Trong lực lượng vũ trang:

Từ mon ................................. Năm ......................... Đến tháng ......................... Năm.......

Từ tháng ................................. Năm ......................... Đến tháng ......................... Năm........

Từ mon ................................. Năm ......................... Đến tháng ......................... Năm........

Công tác dân sự:

Từ mon ................................. Năm ......................... Đến tháng ......................... Năm........

Từ mon ................................. Năm ......................... Đến tháng ......................... Năm.........

Từ tháng ................................. Năm ......................... Đến tháng ......................... Năm.........

Tổng cộng:

Thời gian công tác trong lực lượng khí giới là: .................................. Năm .............. Tháng.

Thời gian công tác làm việc dân sự là: ....................................................... Năm ..................... Tháng.

Giấy xác nhận này có giá trị để Ông (Bà):...................................................................

CƠ quan tiền ĐƠN VỊ(Ký tên, chức danh, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Nếu thời gian công tác bây giờ không bị ngăn cách khi gửi cơ quan, đơn vị chức năng thì xác nhận chung chứ không bóc tách riêng thời gian thao tác ở từng cơ quan.