Hướng dẫn lập báo cáo tài chủ yếu theo ra quyết định 48. Quyết định 48/2006/QĐ-BTC áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp bao gồm quy mô nhỏ và vừa thuộc đầy đủ lĩnh vực. Việc lập báo cáo tài bao gồm theo đưa ra quyết định 48/2006/QĐ-BTC bao gồm điểm gì khác so với báo cáo tài chính theo Thông tứ 200. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với chúng ta việc lập báo cáo tài thiết yếu theo ra quyết định 48/2006/QĐ-BTC.

Bạn đang xem: Lập báo cáo tài chính theo quyết định 48

Hướng dẫn lập report tài bao gồm theo đưa ra quyết định 48.

Hướng dẫn lập báo cáo tài chủ yếu theo quyết định 48

Lập report tài thiết yếu theo ra quyết định 48 gồm có những mẫu biểu nào.

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ở đoạn thứ ba, Mục I, Điểm 3 nguyên tắc về hệ thống report tài chủ yếu cho doanh nghiệp nhỏ tuổi và vừa như sau:

“1.1. Báo cáo bắt buộc

– Bảng bằng phẳng kế toán: chủng loại số B 01 – DNN

– report Kết quả hoạt động kinh doanh: mẫu mã số B 02 – DNN

– phiên bản Thuyết minh report tài chính: mẫu số B 09 – DNN

Báo cáo tài bao gồm gửi mang lại cơ quan liêu thuế phải khởi tạo và gửi thêm phụ biểu sau:

– Bảng cân đối tài khoản: mẫu số F 01- DNN

1.2. Báo cáo không cần mà khuyến khích lập:

– báo cáo Lưu giao dịch chuyển tiền tệ: chủng loại số B03-DNN

Ngoài ra, để phục vụ yêu ước quản lý, chỉ đạo, điều hành vận động sản xuất, khiếp doanh, những doanh nghiệp rất có thể lập thêm các report tài chính cụ thể khác.”

Theo khí cụ trên thì hệ thống report tài chính mà công ty vừa và nhỏ bắt bắt buộc nộp bao gồm những mẫu mã biểu sau:

– Bảng bằng phẳng kế toán chủng loại số B 01 – DNN

– report Kết quả vận động kinh doanh mẫu số B 02 – DNN

– phiên bản Thuyết minh báo cáo tài bao gồm mẫu số B 09 – DNN

– Bảng bằng phẳng tài khoản mẫu số F 01- DNN

– dường như doanh nghiệp được khuyến khích lập thêm báo cáo Lưu chuyển khoản tệ mẫu mã số B03-DNN, doanh nghiệp hoàn toàn có thể lập mẫu biểu này không có thể không lập phụ thuộc vào doanh nghiệp.

2.Lập Bảng bằng vận tài khoản khi lập báo cáo tài thiết yếu theo ra quyết định 48.

– Bảng bằng phẳng tài khoản được lập dựa trên sổ cái, sổ tổng hợp những tài khoản.

– Sổ chi tiết các tài khoản lưỡng tính như 131, 331, và một trong những tài khoản khác. Những thông tin tài khoản này phải kê số dư phía hai bên mà ko được bù trừ.

– Số dư đầu năm mới nay bên trên bảng phẳng phiu tài khoản được mang từ số thời điểm cuối năm của bảng bằng phẳng tài khoản năm trước.

– Số gây ra Nợ và có trên bảng bằng vận tài khoản phải bởi nhau. Số dư cuối năm giữa mặt Nợ và gồm cũng bằng nhau.

– Số liệu trên bảng phẳng phiu tài khoản luôn ghi dương, những chỉ tiêu dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá thì ghi bên Có.

3.Lập Bảng bằng phẳng kế toán lúc lập report tài bao gồm theo đưa ra quyết định 48.

Xem thêm: 3 Kỹ Năng Quan Trọng Nhất Cho Kỹ Sư Xây Dựng Văn Phòng Cần, 3 Kỹ Năng Quan Trọng Nhất Cho Kỹ Sư Xây Dựng

– Số liệu trên bảng bằng vận kế toán phản ánh những khoản mục tại thời điểm đó. Số liệu này mang tính chất thời điểm.

Để lập được bảng bằng phẳng kế toán khi làm báo cáo tài chính theo quyết định 48 công ty lớn cần căn cứ vào số liệu, bệnh từ của những sổ sách kế toán tài chính như sau:

Nguồn số liệu lập Bảng cân đối kế toán:

– địa thế căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; – căn cứ váo sổ, thẻ kế toán cụ thể hoặc Bảng tổng hợp bỏ ra tiết;

– địa thế căn cứ vào Bảng bằng vận kế toán năm trước.

– Số liệu ghi vào cột 6 “Số đầu năm” của bảng cân đối kế toán năm nay được căn cứ vào số liệu sinh hoạt cột 5 “Số cuối năm” của từng chỉ tiêu tương xứng của bảng cân đối kế toán năm trước.

– Số liệu ghi vào cột 5 “Số cuối năm” của report này tại ngày ngừng kỳ kế toán năm được rước số liệu trên các sổ chi tiết, sổ tổng hợp.

Hướng dẫn lập bảng bằng phẳng kế toán theo QĐ48

Lập báo cáo kết quả vận động sản xuất sale khi lập report tài chính theo QĐ 48.

– Số liệu trên báo cáo kết quả hoạt động sản xuất marketing phản ánh tình hình kinh doanh cả năm của doanh nghiệp, nó là số liệu mang tính chất chất thời kỳ.

– câu chữ và kết cấu báo cáo

+ bội phản ánh thực trạng và KQKD của DN, bao gồm KQKD và công dụng khác.

+ report gồm gồm 5 cột

Cột A: những chỉ tiêu báo cáo

Cột B: Mã số các chỉ tiêu tương ứng

Cột C: Số hiệu tương xứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được trình bày chỉ tiêu trên bản TM BCTC

Cột số 1: tổng cộng PS trong thời hạn báo cáo.

Cột số 2: Số liệu của năm ngoái được đem từ cột hàng đầu của báo cáo kết quả chuyển động sản xuất marketing năm trước.

– các đại lý lập báo cáo

+ Căn cứ báo cáo họat động sale của năm trước.

+ địa thế căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp cùng sổ kế toán cụ thể trong năm dùng cho những tài khoản từ các loại 5 đến nhiều loại 9.