Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình, công trình xây dựng là giấy tờ không thể thiếu khi làm hồ sơ hoàn thành công trình. Hiện nay, mẫu Báo cáo hoàn thành công trình mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo hoàn thành công trình


1. Báo cáo hoàn thành công trình là gì? 2. Mẫu Báo cáo hoàn thành công trình cập nhật mới nhất 3. Báo cáo hoàn thành công trình xây dựng do ai lập?

1. Báo cáo hoàn thành công trình là gì?

Báo cáo hoàn thành công trình (cách gọi đầy đủ là Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình, công trình xây dựng) là văn bản được các đơn vị xây dựng lập ra nhằm mục đích báo cáo chi tiết về tình hình hoàn thiện đối với thi công trong các hạng mục xây dựng công trình.Báo cáo hoàn thành công trình sẽ giúp đơn vị thống kê được những kết quả về việc nghiệm thu và hoàn thành đối với việc thi công những hạng mục trong xây dựng công trình đó.Đồng thời, đây cũng là văn bản yêu cầu khi làm hồ sơ hoàn thành công trình.
Báo cáo hoàn thành công trình gồm các nội dung:- Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng;- Địa điểm xây dựng;- Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp;- Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng;- Danh sách các nhà thầu (tổng thầu xây dựng, nhà thầu chính, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).- Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).- Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đãđược thực hiện.- Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.
- Các điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Phân Tích Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn…

*
Mẫu Báo cáo hoàn thành công trình cập nhật mới nhất 2022 (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Báo cáo hoàn thành công trình cập nhật mới nhất


…….(1)……. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:…….……BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNGKính gửi:………………….(2)………………………..(1)…………báo cáo kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng với các nội dung sau:1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng …..(3)……thuộc dự án………2. Địa điểm xây dựng:……………………………………………………………………..
3. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:……………………….4. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng: (nêu tóm tắt về các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình).5. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu xây dựng, nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng).6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến).7. Khối lượng của các loại công việc xây dựng chủ yếu đãđược thực hiện.8. Đánh giá về chất lượng hạng mục công trình, công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế.
9. Báo cáo về các điều kiện để đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.10. Kèm theo báo cáo là danh mục hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.Chủ đầu tư cam kết đãtổ chức thi công xây dựng theo đúng hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng (hoặc căn cứmiễn phép theo quy định của pháp luật); tập hợp hồ sơ hoàn thành công trình đầy đủ và tổ chức nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo đúng quy định của pháp luật. Đề nghị ....(2)....tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng theo thẩm quyền.Nơi nhận: - Như trên; - Lưu:...NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

3. Báo cáo hoàn thành công trình xây dựng do ai lập?

5 mẫu Cam kết về thi công xây dựng mới nhất 2022Thông báo khởi công xây dựng: Sử dụng mẫu nào? Thủ tục ra sao?Đang thi công có được cấp giấy phép xây dựng không?