Báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ rất có thể được lập theo một trong những hai cách thức là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Bài viết bên dưới đây, lực lượng giảng viên tại lớp học tập kế toán thực tế tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách lập report lưu chuyển khoản tệ theo phương pháp gián tiếp.


*

1. Chế độ lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương thức gián tiếp

Các luồng chi phí vào và những luồng tiền ra được xem và khẳng định trước hết bằng cách điều chỉnh lợi nhuận trước thuế TNDN của từng hoạt động khỏi tác động của các khoản mục không hẳn bằng tiền, các biến hóa trong kỳ của hàng tồn kho, những khoản bắt buộc thu, yêu cầu trả từ chuyển động kinh doanh …

*

2. Cách lập report lưu chuyển khoản tệ theo cách thức gián tiếp

a. Phần I: Lưu chuyển khoản thuần từ vận động SXKD

- lợi nhuận trước thuế (Mã số 01):

+ Lấy từ tiêu chuẩn Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50) trên báo cáo kết trái HĐKD vào kỳ báo cáo.

+ Nếu số liệu này số âm (DN lỗ) thì ghi trong ngoặc đơn(…)

Khấu hao TSCĐ (Mã số 02)

+ căn cứ vào số khấu hao TSCĐ vẫn trích trong kỳ trong bảng tính và phân chia khấu hao TSCĐ cùng sổ kế toán các tài khoản tất cả liên quan.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cùng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”

Các khoản dự trữ (Mã số 03):

+ Số chênh lệch giữa số dư vào đầu kỳ và số dư cuối kỳ của những khoản dự trữ tổn thất tài sản và dự phòng phải trả trên Bảng cân đối kế toán.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cùng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”.

Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá ân hận đoái chưa tiến hành (Mã số 04):

+ Số chênh lệch số vạc sinh có và tạo ra Nợ TK 4131 so sánh sổ kế toán TK 515 (chi huyết lãi do reviews lại những khoản mục tiền tệ bao gồm gốc nước ngoài tệ) hoặc TK 635 (chi tiết lỗ do nhận xét lại các khoản mục chi phí tệ có gốc ngoại tệ).

+ Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận trước thuế”(Mã số 01), nếu gồm lãi hoặc được (+) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” , nếu bao gồm lỗ.

Lãi /lỗ từ bỏ hoạt động đầu tư chi tiêu (Mã số 05)

+ đem số liệu từ những tài khoản 5117, 515, 711, 632, 635, 811 và các tài khoản không giống có liên quan (chi huyết phần lãi, lỗ được khẳng định là luồng chi phí từ hoạt động đầu tư) trong kỳ báo cáo. + Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế” nếu hoạt động chi tiêu có lãi thuần với được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đối kháng (…); hoặc được cộng (+) vào tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế”, trường hợp hoạt động chi tiêu có lỗ thuần.

Chi tầm giá lãi vay (Mã số 06):

+ Số liệu mang từ sổ kế toán tài khoản 635“Chi giá thành tài chính”(chi tiết giá thành lãi vay được ghi dìm vào report kết quả HĐKD) sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản bao gồm liên quan, hoặc địa thế căn cứ vào tiêu chí “Chi chi phí lãi vay” trong báo cáo kết quả HĐKD.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng (+) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận trước thuế”.

Lợi nhuận kinh doanh trước những đổi khác của vốn lưu giữ động(Mã số 08):

Mã số 08 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06

Nếu số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn(…)

Tăng giảm những khoản cần thu(Mã số 09):

+ Số liệu địa thế căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư vào cuối kỳ và đầu kỳ của các Tài khoản buộc phải thu tương quan đến hoạt động kinh doanh, như: TK131, TK 331, TK 136, TK 138, TK133 TK 141.

+ Số liệu được công vào “Lợi nhuận sale trước những biến hóa của vốn lưu động ” giả dụ tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng những số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận kinh doanh trước những biến đổi của vốn lưu đụng ” trường hợp tổng các số dư cuối kỳ to hơn tổng các số dư thời điểm đầu kỳ và được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đơn(…).

Tăng giảm hàng tồn kho(Mã số 10):

+ Số liệu căn cứ vào tổng những chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và đầu kỳ của các Tài khoản hàng tồn kho như TK 151, TK152, TK153, TK154, TK155, TK156, TK157, TK158 (Không bao gồm số dư của tài khoản “Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho” với không bao hàm số dư mặt hàng tồn kho dùng cho vận động đầu tư.

Xem thêm: 5 Bước Để Xây Dựng Quy Trình Đánh Giá Thực Hiện Công Việc (Có File Mẫu)

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận marketing trước những chuyển đổi của vốn lưu rượu cồn ” nếu như tổng các số dư cuối kỳ nhỏ tuổi hơn tổng những số dư đầu kỳ. Số liệu tiêu chí này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận kinh doanh trước những chuyển đổi của vốn lưu cồn ” ví như tổng các số dư cuối kỳ to hơn tổng các số dư thời điểm đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đơn(…).

Tăng giảm những khoản đề nghị trả(Mã số 11)

+ Số liệu địa thế căn cứ vào tổng các chênh lệch thân số dư vào cuối kỳ và đầu kỳ của các Tài số tiền nợ phải trả liên quan đến chuyển động kinh doanh, như: TK331, TK 131, TK333, TK 334, TK 335, TK 336, TK 338,TK 351, TK 352. Tiêu chuẩn này không bao hàm các khoản nên trả về thuế TNDN nên nộp, các khoản cần trả về lãi tiền vay, những khoản nên trả tương quan đến hoạt động đầu tư (như bán buôn xây dựng TSCĐ, mua bđs đầu tư, mua những công ráng nợ…) và chuyển động tài chủ yếu (Vay với nợ ngắn hạn, nhiều năm hạn...)

+ Số liệu tiêu chuẩn này được cộng (+) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận marketing trước những biến đổi của vốn lưu hễ ” nếu như tổng các số dư cuối kỳ nhỏ tuổi hơn tổng những số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận sale trước những đổi khác của vốn lưu động ” trường hợp tổng những số dư cuối kỳ to hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn(…).

Tăng giảm ngân sách trả trước (Mã số 12):

+ Số liệu căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư vào cuối kỳ và đầu kỳ của TK 242.

+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước những biến đổi của vốn lưu cồn ” giả dụ tổng những số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng các số dư đầu kỳ. Hoặc được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước những thay đổi của vốn lưu đụng ” nếu tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đơn(…).

- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh (Mã số 13)

+ Số liệu địa thế căn cứ vào tổng chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của TK 121.

+ Số liệu tiêu chí này được (+) và chỉ tiêu “Lợi nhuận sale trước những chuyển đổi vốn lưu giữ động” ví như số dư cuối kỳ nhỏ tuổi hơn số dư đầu kỳ. + Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận sale trước những chuyển đổi vốn lưu lại động” nếu như số dư cuối kỳ lớn hơn số dư đầu kỳ và được ghi thông qua số âm dưới bề ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (…).

Tiền lãi vay đã trả(Mã số 14):

+ Số liệu địa thế căn cứ TK 111, 112, 113 (chi huyết tiền đưa ra trả lãi tiền vay); sổ kế toán các tài khoản cần thu (chi tiết tiền trả lãi vay mượn từ chi phí thu các khoản đề xuất thu) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu cùng với sổ kế toán tài chính TK 335, 635, 242 và các Tài khoản liên quan khác. + Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những chuyển đổi vốn giữ động” và được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc solo (…). Số liệu chỉ tiêu này được trừ (-) vào số liệu tiêu chí “Lợi nhuận marketing trước những chuyển đổi của vốn lưu động ” giả dụ tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng những số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đơn(…).

Thuế thu nhập doanh nghiệp đang nộp(Mã số 15):

+ Số liệu tiêu chí này căn cứ vào sổ kế toán tài chính TK 111, 112, 113 (chi huyết tiền nộp thuế TNDN), sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế toán tài chính TK 3334.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận marketing trước những đổi khác vốn lưu lại động” với được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đơn (…).

Tiền thu khác từ chuyển động kinh doanh(Mã số 16)

+ Số liệu chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào TK 111, 112, 113 sau khi đối chiếu cùng với sổ kế toán các tài khoản có tương quan trong kỳ báo cáo.

+ Số liệu tiêu chí này được cùng (+) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận kinh doanh trước những đổi khác vốn giữ động”.

Tiền bỏ ra khác từ vận động kinh doanh(Mã số 17):

+ Số liệu chỉ tiêu này căn cứ vào sổ kế toán tài chính TK 111, 112, 113 sau khoản thời gian đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản có liên quan trong kỳ báo cáo.

+ Số liệu tiêu chuẩn này được trừ (-) vào số liệu tiêu chuẩn “Lợi nhuận kinh doanh trước những biến hóa vốn giữ động”.

Lưu chuyển khoản thuần từ chuyển động kinh doanh(Mã số 20):

Mã số 20 = Mã số 08 + Mã số 09 + Mã số 10 + Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 13 + Mã số 14 + Mã số 15 + Mã số 16 + Mã số 17

Phần II: Lưu chuyển tiền từ vận động đầu tư: (như lập report LCTT theo cách thức trực tiếp)

Phần III: Lưu chuyển tiền từ chuyển động tài chính: (như lập báo cáo LCTT theo phương pháp trực tiếp)

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo nên các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán tài chính thuế trọn gói tốt tuyệt nhất thị trường

 (Được đào tạo và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ bỏ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)