Bạn sẽ xem bản rút gọn của tài liệu. Coi và thiết lập ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (76.83 KB, 2 trang )


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc

.…………, ngày…tháng…năm…BIÊN BẢN

(V/v bàn giao vật tư tại cơng trình)

Căn cứ vào hợp đồng giao thương số:…/HĐMB-…. ……….. ;Căn cứ……….………..;Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao: (Bên A)

Đại diện bên giao Ơng/Bà: ………..……….…………Chức vụ:………..Cơng ty:………..……….

Bạn đang xem: Mẫu biên bản bàn giao vật tư


1.Thơng tin những loại vật bốn bàn giao:

Loại vật tứ Tình trạng số lượng Giá trị ( VNĐ)

…….……….…….

2. Tại sao bàn giao

Ngày …/…./…. Mặt A và mặt B có thiết lập Hợp đồng giao thương mua bán vật tứ số:…/HĐMB-….. Như đã thỏa thuận Bên A có trọng trách giao vừa đủ số vật tứ cho mặt B tạiCơng trình…. Vào ngày…./…./….

Xem thêm: Chương Iii Đặc Điểm Của Các Thế Hệ Mainboard, Các Thế Hệ Mainboard

Hơm nay, đúng thời hạn như các bên vẫn thống nhất, phía 2 bên đều xuất hiện thực hiện bàngiao, nhận vật tư.


(2)

Tổng quý hiếm vật bốn đã được liệt kê nêu bên trên là:……… VNĐ ( Số tiền bằng chữ:…………..VNĐ)

4.Hình thức thanh tốn:

Bên B tiến hành thanh tốn cho bên A bằng hình thức giao chi phí mặt:

……… trên ……….……….Bên A nhận đủ số chi phí là:……… VNĐ ( Số tiền bởi chữ:……….)Biên phiên bản được lập thành 02 bản, các bạn dạng có giá bán trị pháp lý như nhau, mỗi bên có tráchnhiệm giữ lại một bản.

Các bên tiến hành chứng thực các nội dung trên thuộc đi đến thống độc nhất và ký kết xác nhận
dưới đây.

Bên bàn giao(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Bên thừa nhận bàn giao(Ký, ghi rõ chúng ta tên)


giấy tờ thủ tục hành chính t biểu mẫu

Tài liệu liên quan


*
mẫu mã Biên bản giao nhấn tài liệu 1 19 105
*
MAU BIEN BAN GIAO NHAN TAI LIEU 2 4 đôi mươi
*
Phân tích tình trạng cung ứng, dữ trữ và sử dụng vật tư và một trong những biện pháp nâng cấp tình hình cung ứng, dự trữ và áp dụng vật tứ tại Công ty cao su đặc sao quà 74 418 0
*
so với tình hình cung ứng và thực hiện vật bốn và một số biện pháp nâng cao tình hình cung ứng, dự trữ và áp dụng vật tư tại công ty cao su đặc sao quà 74 493 0
*
Phân tích tình trạng cung ưng,dự trữ và áp dụng vật tứ và một trong những biện pháp cải thiện tình hình đáp ứng dự trữ và thực hiện vật bốn tại công ty cao su đặc sao xoàn 76 394 0
*
Biên phiên bản giao dìm đề, tư liệu trong kì thi 1 1 6
*
MẪU BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG THƯ SỐ 2 3 13
*
chủng loại BIÊN bạn dạng GIAO NHẬN CHỨNG từ BAO THANH TOÁN 2 7 10
*
Mau Bien ban giao nhan SGK - TBDH mang đến GV dau nam hoc 2010-2011 2 1 3
*
mẫu mã biên bản giao đề thi 1 5 10
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(9.12 KB - 2 trang) - mẫu biên phiên bản bàn giao vật tứ tại công trình xây dựng
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×