Các biên bản làm việctrong khối Đảng, Nhà nước ngoài biên bản họp chi bộ còn có biên bản họp tổng kết Đảng cuối năm. Đây là mẫu biên bản ghi lại quá trình, diễn biến, các nội dung thảo luận như kiểm điểm đảng viên, bỏ phiếu xếp loại Đảng viên, phương hướng hoạt động. Mời các bạn tham khảo mẫu biên bản họp tổng kết công tác Đảng cuối năm với đầy đủ các nội dung cần thiết mà chúng tôi vừa cập nhật được.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản họp tổng kết cuối năm


*

Biên bản họp tổng kết công tác Đảng cuối năm được dùng để ghi lại các nội dung buổi họp như kiểm điểm đảng viên, bỏ phiếu xếp loại đảng viên. Mời các bạn tham khảo mẫu sau để biết nội dung chi tiết.

ĐẢNG BỘ…………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG - NĂM …… ( V/V: Đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên cuối năm ……. )

Ngày …. tháng …. năm ….. chi bộ …. tổ chức họp kiểm điểm tập thể chi bộ và cá nhân đảng viên năm…...Tổng số đảng viên: …. đồng chí.Có mặt: …. đồng chí (….. đảng viên dự bị )Vắng mặt: …. đồng chí.Chủ tọa: Đ/c…………………………………...Thư ký: Đ/c …………………………………... NỘI DUNGI. Kiểm điểm tập thể chi bộ.

Xem thêm: Laptop Không Nhận Bluetooth Laptop Bị Lỗi, Nguyên Nhân Và Cách Phục

Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi bộ, hội nghị tiến hành thảo luận và thống nhất kết luận như sau.1. Ưu điểm :- Chi bộ luôn sáng suốt lãnh đạo đảng viên trong toàn chi bộ đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng. Lãnh đão tập thể cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà trường chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.- Lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Chi bộ luôn đạt TSVM.- Lãnh đạo nhà trường một cách toàn diện, triệt để , nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ . Năm học ……………….trường đạt danh hiệu : ………………………………..- ………… đảng viên trong chi bộ luôn đầu tầu gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chi bộ giao phó, hoàn thành công tác chuyên môn.- ………....đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ, đúng định kỳ. Tham gia đóng đảng phí đầy đủ.2. Tồn tại- Trong công tác đấu tranh phê và tự phê một số đảng viên còn rụt rè, nể ná, thiếu tự tin.Chưa mạnh dạn. Nhiều lúc còn né tránh sợ liên luỵ mất lòng.II. Kiểm điểm nhận xét ,đánh giá cán bộ đảng viên: * Sau khi nghe quán triệt về nội dung , phương pháp kiểm điểm, từng cá nhân cán bộ giáo viên tự đọc bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo hướng dẫn và tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó hội nghị tham gia đóng góp ý kiến cho từng cá nhân:1.Đồng chí …………………………………………. Đồng chí ………………………………………….đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 2 . Đồng chí ………………………………………… Đồng chí ……………………………………đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 3 . Đồng chí ……………………………………….. Đồng chí ………………………………………..đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 4 . Đồng chí ………………………………………….. Đồng chí …………………………………………………đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.5. Đồng chí …………………………………………… Đồng chí ………………………………………………..đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao6. Đồng chí …………………………………………… Đồng chí ………………………………………………đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao7. Đồng chí …………………………………………….. Đồng chí ……………………………………………….đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao8. Đồng chí Đồng chí ………………………………………………đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao9. Đồng chí …………………………………………. Đồng chí …………………………………………….đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao10. Đồng chí ……………………………………….. Đồng chí ……………………………………………đọc bản tự kiểm điểm và tự nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

- Kết quả tự nhận loại: + Loại : Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : ……đ/c (………………..) + Loại : Hoàn thành tốt nhiệm vụ :…….. đ/c ( có danh sách kèm theo)