*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Bảng kiểm kê quỹ mẫu 08a–tt theo Thông tư 200 và 133.Bảng kiểm kê quỹ nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt mới nhất

1. Mẫu bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 133:

Hôm nay, vào…… giờ…… ngày…… tháng…… năm……Chúng tôi gồm:- Ông/Bà: ………………………………………………………. đại diện kế toán- Ông/Bà: ………………………………………………………. đại diện thủ quỹ- Ông/Bà: ……………………………………………………. đại diện…………..Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:
STTDiễn giảiSố lượng (tờ)Số tiền
AB12
ISố dư theo sổ quỹ:x……………….
IISố kiểm kê thực tế:x……………….
1Trong đó: - Loại……………….……………….
2- Loại……………….……………….
3- Loại……………….……………….

Xem thêm: Tiểu Sử Tóm Tắt Tiểu Sử Chủ Tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, Vương Đình Huệ

4- Loại……………….……………….
5- ….……………….……………….
IIIChênh lệch (III = I - II);x……………….
- Lý do: + Thừa: ……………….…………….……………….……………….+ Thiếu:……………….……………….………………………….- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: ……………….……………….……………….
Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Thủ quỹ(Ký, họ tên)Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ(Ký, họ tên)
Tải mẫu Bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 133:
TẢI VỀ
2. Mẫu bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 200:Tải mẫu Bảng kiểm kê quỹ theo Thông tư 200:
TẢI VỀ
Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dướiBước 2: Gửi yêu cầu vào mail:chotsale.com.vn
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)3. Cách lập BẢNG KIỂM KÊ QUỸ (Dùng cho VNĐ)Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt phải ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu), bộ phận.Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quí, cuối năm hoặc khi cần thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc khi bàn giao quỹ. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó, thủ quỹ và kế toán tiền mặt hoặc kế toán thanh toán là các thành viên. Biên bản kiểm kê quỹ phải ghi rõ số hiệu chứng từ và thời điểm kiểm kê (....giờ ....ngày ....tháng ....năm ....). Trước khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ tất cả các phiếu thu, phiếu chi và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê.- Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong quỹ.- Dòng “Số dư theo sổ quỹ”: Căn cứ vào số tồn quỹ trên sổ quỹ tại ngày, giờ cộng sổ kiểm kê quỹ để ghi vào cột 2.- Dòng “Số kiểm kê thực tế”: Căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi theo từng loại tiền vào cột 1 và tính ra tổng số tiền để ghi vào cột 2.- Dòng chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số dư theo sổ quỹ với số kiểm kê thực tế.Trên Bảng kiểm kê quỹ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu quỹ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Bảng kiểm kê quỹ phải có chữ ký của thủ quỹ, Trưởng ban kiểm kê và kế toán trưởng. Mọi khoản chênh lệch quỹ đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét giải quyết.Bảng kiểm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản:- 1 bản lưu ở thủ quỹ.- 1 bản lưu ở kế toán quỹ tiền mặt hoặc kế toán thanh toán.

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên đào tạo kế toán thực hành thực tế

Cùng chủ đề: Mẫu bảng kiểm kê quỹ, Mẫu bảng kiểm kê quỹ theo thông tư 200, Mẫu bảng kiểm kê quỹ theo thông tư 133