Biên phiên bản làm bài toán hiện trườngnhằm lưu lại quá trình, diễn biến về khuôn khổ công việc, đối tượng, các bên thâm nhập và câu chữ công việc. Dưới đó là Mẫubiên bản làm việc hiện trườngdành cho tất cả những người dùng xem thêm để phục vụ công việc tốt hơn.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Ad Hoc Là Gì, Tầm Quan Trọng Của Ad Hoc Trong Cuộc Sống

Chúc các bạn thành công!


*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc--------- ***** --------

BIÊN BẢN LÀM VIỆC HIỆN TRƯỜNG(số: ……………………)

1.Hạng mục công việc:..................................................................................................................................................................................................................................................................2.Đối tượng:..................................................................................................................................................................................................................................................................3.Các bên trực tiếp tham gia:BÊN AÔng, bà:………….………….…………..chức vụ: …………………..………………Ông, bà:………….………….…………..chức vụ: …………………..………………BÊN BÔng, bà:………….………….…………..chức vụ: …………………..………………Ông, bà:………….………….…………..chức vụ: …………………..………………4.Thời gian:Bắt đầu: …….. Ngày …… tháng …… năm …….Kết thúc: …….. Ngày …… mon …… năm …….5.Nội dung:......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Biên phiên bản được lập thành …… bản, mỗi bên giữ …… bản.