*

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ


*
Sơ đồ vật WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
chủng loại hợp đồng
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số: …………………../TLHĐ

Căn cứ vào phù hợp đồng ............. Số: ................../………….. Cam kết ngày ..../...../........ giữa doanh nghiệp ............ Và công ty ...........

Hôm nay, ngày ...... Mon ..... Năm ........ Trên …………………………………………, shop chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện do ông : ……………………………………………………………………………………………

Chức danh : ………………………………………………………………………………………….

MST : ………………………………………………………………………………………….

BÊN B: CÔNG TY .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………

Đại diện do ông : . ………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Download Tranh To Màu Hoa Quả Cho Be, 40 Tranh Tô Màu Hoa Quả Cho Bé Dễ Thương

Chức danh : ………………………………………………………………………………………….

MST : ………………………………………………………………………………………….

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý đúng theo đồng .................... Số: ....../......../....../200. Ký ngày ..../...../........ với ngôn từ sau:

ĐIỀU 1:

Bên B đã tiến hành ............... Cho bên A theo hòa hợp đồng ........... Nghiệp số: ....../......../....../200. Cam kết ngày ..../...../.......

ĐIỀU 2: quý hiếm hợp đồng và cách thức thanh toán:

Bên A chấp nhận thanh toán cho bên B nấc phí thương mại dịch vụ như sau:

 quý hiếm hợp đồng trước thuế:…….…………………………………………………………………

 Thuế VAT: ……………………………………………………………………………………………

 quý hiếm hợp đồng sau thuế: …………………………………………………………………………

Phương thức thanh toán: bên A gật đầu đồng ý thanh toán cho bên B khoản chi phí trên ........................................

ĐIỀU 3:

Bên A đồng ý thanh toán tổng thể số tiền trên cho mặt B theo như biện pháp tại Điều 2 của Biên phiên bản này.

Hai mặt thống duy nhất thanh lý hòa hợp đồng ............. Số: ....../......../....../200. Cam kết ngày ..../...../........ Giữa công ty ............ Và công ty ...........

Biên bạn dạng thanh lý này được lập thành 02 phiên bản mỗi mặt giữ một phiên bản và có giá trị pháp lý như nhau.