Công trình :…………………………………………………………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Mẫu biên bản thay đổi thiết kế

Hạng mục :……………………………………………………………………………………………………………………………

Địa điểm :………………………………………………………………………………………………………………………………

CÁC BÊN THAM DỰ:

– Đại diện chủ đầu tư: …………………………….……………………………………………….…

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

– Đại diện đơn vị thiết kế : …………………………………………….………………………….…

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

– Đại diện đơn vị tư vấn giám sát: …………………………….………………………….…………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

– Đại diện nhà thầu xây lắp: ………………………………………….………………….……………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

Ông: ……………………………… Chức vụ: ………………………………

 

SAU KHI XEM XÉT THỰC TẾ TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỐI CHIẾU VỚI HỒ SƠ THIẾT KẾ, CÁC BÊN CÙNG THỐNG NHẤT VỚI NỘI DUNG SAU:Công việc cần xử lý thay đổi thiết kế, và xử lý kỹ thuật thi công :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.2 Chi tiết thay đổi thiết kế, và xử lý kỹ thuật thi công :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.3 Biện pháp xử lý:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Mẫu Thanh Lý Hợp Đồng Tiếng Anh Lý Hợp Đồng Tiếng Anh, Biên Bản Thanh Lý Hợp Đồng Là Gì

2.4 Khối lượng phát sinh so với thiết kế (hoặc khối lượng xử lý kĩ thuật) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

KẾT LUẬN :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Các bên tham gia (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):

Chủ đầu tư Tư vấn thiết kế Tư vấn giám sát Doanh nghiệp xây dựng

 

Câu hỏi : Giàn phơi thông minh SANKAKU S-06Đáp án: XXX0000 (7 ký tự số) . Xem cách tải phía dưới.

*
Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải

►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://bit.ly/hosoxd