Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng đưa ra nhánh

CÔNG TY CỔ PHẦN………………………………..

Bạn đang xem: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh

—————–

Số: …../201…/QĐBN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự bởi – Hạnh phúc

——*——

………, ngày … tháng ….. năm 201…..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………………………………………….

(V/v: Bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh của người tiêu dùng tại …………………………….)

Cnạp năng lượng cđọng Luật Doanh nghiệp 2014;Cnạp năng lượng cđọng vào Điều lệ Công ty;Căn cứ vào biên bản họp số .…/201…/BBHhọp Hội Đồng người đóng cổ phần công ty chúng tôi cổ phần ………………………………. ngày ..…/…../201…..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh của công ty trên ……

1. Bổ nhiệm:

Bà: …………………………….. Giới tính: …………………

Sinc ngày: …. /…. /…….. Dân tộc: ………. Quốc tịch: …………..

Xem thêm: Cancel Là Gì Trong Tiếng Việt? Nghĩa Của Từ Cancellation

CMND số: ………………………….. Ngày cấp:………………………

Nơi cấp: CA …………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường xuyên trú: ………………………


Chỗ ngơi nghỉ hiện tại tại: …………………………..

Chức danh: Trưởng Chi nhánh

Điều 2: Điều khoản thi hành

+ Những ngôn từ chuyển đổi bên trên đã được sửa đổi vào điều lệ Cửa Hàng chúng tôi, Giấy phxay marketing của Cửa Hàng chúng tôi.

+ Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký.

+ Giám đốc với các người đóng cổ phần Chịu đựng trách rưới nhiệm thực hiện đưa ra quyết định này.

+ Thời điểm tiến hành việc vậy đổi: Kể từ thời điểm ngày Phòng ĐK kinh doanh – Slàm việc Kế hoạch cùng đầu tư chi tiêu cấp giấy chứng nhận ĐK kinh doanh biến hóa.

Nơi nhận:

Phòng ĐK sale – Sở Kế hoạch cùng Đầu tứ thị thành ………….;

Phòng ĐK kinh doanh – Sở Kế hoạch với Đầu tư thị thành …………………;

Lưu VP.

T/M. HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Giám đốc

………………………………

TRƯỞNG CHI NHÁNH


…………………………………..

Bài viết liên quan