Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc

Quyết định bổ nhiệm giám đốc là một trong những mẫu văn bản quan trọng đối với doanh nghiệp. Chính vì vậy mà nội dung trong mẫu quyết định cần đúng với những quy định của pháp luật. Chúng tôi đã cập nhật nội dung mới nhất trong bài viết “Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc tổng giám đốc mới nhất” dưới đây.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc


Trường hợp nào cần đến quyết định bổ nhiệm giám đốc?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có rất nhiều trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm giám đốc như:

Quyết định bổ nhiệm giám đốc theo mẫu mới nhất

Số …… /QĐ – BONHIEM

………….., ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Giám đốc/ Tổng giám đốc điều hành công ty

__

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty 

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty 

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………………………………………………………………………………

CMND số ……………………………………………………………………………….

Nơi cấp: ………………………………..Ngày cấp: ……………………………..….

Địa chỉ thường trú.…………………………………………………………………..

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Ông/Bà …………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm giám đốc này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem thêm: Chứng Từ Là Gì ? Tìm Hiểu Về Chứng Từ Điện Tử Please Wait

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Chủ tịch

NGUYỄN VĂN A

*

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc theo mẫu mới nhất

CÔNG TY …………….

—————

Số: …….- QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————————–

Địa danh, ngày ……tháng ……. năm …….

QUYẾT ĐỊNHVề việc bổ nhiệm Phó Giám đốc/ Phó Tổng giám đốc điều hành công ty

__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNCÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………………….……………………;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty………………………………………………………………;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ……………………………………………………………………………

CMND/ Thẻ căn cước công dân số ………………………………………………………………..

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………………………………………

Địa chỉ thường trú.…………………………………………………………………………………….

Giữ chức vụ Phó giám đốc công ty phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTVChủ tịch HĐQT/HĐTV

Cách viết quyết định bổ nhiệm

Bạn cần tham khảo những bản quyết định mẫu có sẵnCần soạn thảo những điều khỏan trách nhiệm mà một giám đốc/phó giám đốc cần có trách nhiệm đối với doanh nghiệp và nhân viên của công tyCần tìm hiểu chính xác họ tên, năm sinh, quê quán và vị trí phòng ban của người được bổ nhiệmKiểm tra lại nội dung của công ty, thông tin của người được bổ nhiệm, các quy định nhiệm vụ cần phải làmĐề quyết định lên cấp trên có thẩm quyền để phê duyệt, lấy chữ ký và dấu quyết định

Tóm lại vấn đề “Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc hoặc tổng giám đốc mới nhất”

Trên đây là hai mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc và phó giám đốc. Cũng như cách viết quyết định như thế nào là chuẩn nhất đã được chúng tôi cập nhật ở trên. Hi vọng bài viết này đã cung cấp những thông tin cần thiết mà bạn đang tìm kiếm