*
*
*

CÔNG TY ………………..Số: ___ – QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

…………….., ngày ….. Tháng ….. Năm ………

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định Phó Giám đốc/ Phó tổng giám đốc điều hành công ty

__________________

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………….

Bạn đang xem: Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc

– địa thế căn cứ Điều lệ Công ty…………………………………………………………………………………………….. ;

– địa thế căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty……………………………………………………………………………. ;

– Xét trình độ tài năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: chỉ định Ông/Bà ………………………………………………………………………………………………

CMND/Thẻ căn cước công dân số:……………… chỗ cấp:…………………….. Ngày cấp:……………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………………………………

Giữ công tác Giám đốc công ty phụ trách trình độ chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty

Điều 2: Quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc:

– cung cấp Giám đốc trong việc tổ chức triển khai điều hành hoạt động vui chơi của Công ty theo đưa ra quyết định của Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị công ty và theo nguyên lý pháp luật hiện hành.

– thay mặt đại diện Giám đốc/Tổng chủ tịch phụ trách điều hành, thống trị trong các nghành được cắt cử theo ra quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng cai quản trị nhưng bắt buộc chịu sự chỉ huy và report cho Giám đốc/Tổng chủ tịch Công ty.

– những quyền khác được biện pháp tại Điều lệ Công ty, theo ra quyết định của Hội đồng Thành viên cùng theo giải pháp của pháp luật.

– Ông/Bà ……………………………………….. Gồm trách nhiệm report đầy đủ và chịu đựng trách nhiệm cá thể trước Giám đốc, Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các buổi giao lưu của mình theo phép tắc của công ty.


Quảng cáo

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem thêm: Đại Học Công Nghiệp Tp Hcm Lấy Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HĐTV

quản trị HĐQT/HĐTV

Số:…../QĐ-……….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

………………, ngày …. Tháng … năm …..

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM

(Phó giám đốc công ty quản lý, phụ trách….)

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây:

– Ông/Bà ………………………………………………………………………………………………………………………

– Sinh ngày ……………………………………………………………………………………………………………………

– dân tộc ………………………………………………………………………………………………………………………

– CMND/Thẻ căn cước công dân số: …………………… Do…………………. Cung cấp ngày……………………

– Hộ khẩu thường xuyên trú: …………………………………………………………………………………………………….

– nơi ở hiện tại tại: …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Ông/Bà ………………………………. Phụ trách thực hiện quá trình quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ……….theo đúng nguyên lý của pháp luật và report trực tiếp với chủ tịch và Hội đồng thành viên Công ty.

Điều 3: Ông/Bà ………………………. Và các thành viên, phòng ban tương quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký cho đến khi có quyết định khác chũm thế.