chotsale.com.vn giới thiệu Mẫu Quyết định bổ nhiệm mới nhất 2019 dùng cho mọi chức vụ mà các doanh nghiệp có thể áp dụng cùng những hướng dẫn chi tiết kèm theo.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định không bổ nhiệm lại


1. Quyết định bổ nhiệm là gì?

Bổ nhiệm là giao cho một người giữ chức vụ trongbộ máy bằng quyết định của cánhân hay của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Bổ nhiệm có thể thực hiện trong bộ máy Nhà nước, cũng có thể trong các doanh nghiệp.

Quyết định bổ nhiệm là văn bản thể hiệnviệc bổ nhiệm đó để cá nhân được bổ nhiệm và các bên liên quan biết và thực hiện.

Mục đích của Quyết định bổ nhiệm nhằm kiện toàn bộ máy Nhà nước hay các doanh nghiệp để đảm bảo cho các đơn bị đó hoạt động hiệu quả.

2. Trường hợp nào cần đến Quyết định bổ nhiệm?

Đối với các doanh nghiệp, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có rất nhiều trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm như:

-Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty Nhà nước bổ nhiệmGiám đốc hoặc Tổng giám đốc;…

3. Nội dung chính của Quyết định bổ nhiệm

Cơ quan Nhà nước hay doanh nghiệp sẽ có mẫu Quyết định bổ nhiệm khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết đều cần có các nội dung sau:- Quốc hiệu, tiêu ngữ; tên cơ quan, đơn vị raquyết định bổ nhiệm- Tên củamẫu Quyết định bổ nhiệm;

- Căn cứ để raquyết định bổ nhiệm;

- Thông tin người/nhóm người bổ nhiệm;- Thông tin người được bổ nhiệm theo quyết định;- Những người nhận quyết định và có trách nhiệm thi hành;

-Tên, chức vụ, chữ ký của người có thẩm quyền ban hành Quyết định bổ nhiệm đó.Lưu ý: Khi soạn thảo Quyết định bổ nhiệm, cần tuân thủ các yêu cầu về mặt thể thức văn bản theo quy định của Nghị định 30/2020/NĐ-CP
*
Mẫu Quyết định bổ nhiệm dùng trong nhiều trường hợp (Ảnh minh họa)
TÊN CƠ QUANCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: …..

Xem thêm: Mẫu Cv Xin Việc Kiến Trúc Sư Thiết Kế Đẹp, Chuyên Nghiệp Nhất

…, ngày …. tháng …. năm 20…
QUYẾT ĐỊNHVề việc bổ nhiệm công chứcCăn cứLuật Cán bộ, công chức năm 2008;
Căn cứNghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;Căn cứ ……..Xét đề nghị của ……………..QUYẾT ĐỊNHĐiều 1:Bổ nhiệm Ông …………………….. Ông …………………. được hưởng phụ cấp chức vụ với hệ số ….Điều 2:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Điều 3:Chánh văn phòng ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và ông ………….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:- Như điều 3;- Lưu VP.CHỦ TỊCH