*
Mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự của Tổng Giám đốc là mẫu bản quyết định được Tổng giám đốc công ty lập ra để quyết định về việc tiếp nhận cán bộ, công nhân viên của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu quyết định nêu rõ nhân viên được tiếp nhận, quyền lợi và trách nhiệm của nhân viên được tiếp nhận đó.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định tuyển dụng nhân sự

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân sự

CÔNG TY CỔ PHẦN

……………

Số: 42/QĐ-GRV-GĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

……., ngày …… tháng …… năm 20……

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Tiếp nhận nhân sự

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN …………

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Căn cứ chức năng, quyền hạn của Giám đốc theo Điều lệ Công ty CP ……..;Căn cứ vào Quy chế lương Công ty CP …….;Theo yêu cầu vị trí công việc,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiếp nhận Ông: …………. Sinh ngày : ……………..

CMND số: ………. Cấp ngày: …………… Nơi cấp: ……………

Chức danh: ………………………..

Thời gian vào Công ty : …………..… Thời gian thử việc : 2 tháng

Điều 2: Quyền lợi và trách nhiệm:

1. Quyền lợi:

Lương : Mức lương của ông ……………… được thực hiện theo cơ cấu cụ thể như sau (Hưởng 85% trong thời gian thử việc) :Lương cơ bản : đ/thángLương scoredcard : đ/thángPhụ cấp ăn trưa : đ/thángHỗ trợ khác xăng xe di chuyển : đ/thángQuyền lợi khác : Hưởng theo quy định của Công ty và Quy định Luật Lao động

2. Trách nhiệm:

Tuân thủ mọi nội quy, quy định của Công ty ban hành;Mọi khoản thuế theo quy định của Pháp luật phát sinh từ mức lương được hưởng trên sẽ được Công ty giữ lại để nộp vào ngân sách nhà nước.

Điều 3: Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;Ông ……………. và các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Bàn Giao Cơ Sở Vật Chất Lớp Học, Biên Bản Bàn Giao Cơ Sở Vật Chất Trường Học

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VP

KT. GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Hương Lan

Biểu mẫu Quyết định tiếp nhận nhân sự chính thức được các công ty, doanh nghiệp sử dụng dành cho những nhân viên sau một thời gian thử việc hoặc được chỉ đạo trực tiếp từ cấp trên xuống các phòng ban về việc tiếp nhận nhân sự mới.

Trên đây là nội dung mẫu Quyết định tiếp nhận nhân sự chuẩn nhất mà những chuyên gia hành chính nhân sự của chotsale.com.vn đã xây dựng. Các bạn có thể tham khảo và nghiên cứu, áp dụng vào công việc.

Bạn đọc có thể tham khảo các khóa học liên quan đến lĩnh vực Hành chính nhân sự tại trung tâm để rõ hơn về các vấn đề nhân sự trong doanh nghiệp. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc.