chotsale.com.vn xin reviews mẫu ra quyết định về việc đón nhận nhân viên chấp nhận tại công ty lớn sau thời hạn thử bài toán hoặc được lãnh đạo trực tiếp từ cấp trên xuống các phòng ban tương ứng.

Bạn đang xem: Mẫu quyết định tuyển dụng nhân viên

TÊN CÔNG TY……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc-----------------------------------................................

Số:..../...../QĐNS-....(1)

............., ngày tháng năm 200.....(2)

QUYẾT ĐỊNH CỦA.............(3)(V/v: đón nhận chính thức)

............................(4)

- căn cứ qui chế tổ chức triển khai và quản lý điều hành của......................;(5)


- căn cứ vào công dụng và quyền hạn của.....................;(6)

- địa thế căn cứ tờ trình số /TT-..... đã có Ban tgđ phê chăm bẵm ngày tháng……năm…… , v/v tiếp nhận nhân sự;(7)

- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: tiếp nhận chính thức Ông/Bà ............ (8) vào làm việc tại

Phòng.....................(9).thuộc .......................(10), địa điểm ....................(11), tính từ lúc ngày ...... Tháng ............ Năm 200...(12)

Điều 2: Ông/Bà..........................(13)chịu sự quản lý trực tiếp của ......................(14).

Điều 3: Ông/Bà ..................(15); ...............(16);Ban nhân lực Hệ thống; Ban Tài thiết yếu có nhiệm vụ thi hành đưa ra quyết định này.


Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày.............tháng..........năm.........

Nơi nhận:

TÊN CÔNG TY(17)

- Như điều 3- Ban TGĐ (b/c)- lưu VP

CHỨC DANH(18)

(TÊN)(19)

Diễn giải:

(1)-Đánh mã số nhằm vào sổ theo dõi. Cán bộ nhân sự tiến công lần lượt những số sản phẩm công nghệ tự ban hành quyết định trong mỗi năm, bắt đầu thừ 01.

Cụ thể: .......... /............... / QĐNS- ..........

Trong đó: Số vật dụng tự QĐ số thời gian Tên đv phát hành văn bản

Ví dụ: Với ra quyết định của FBS ban hành tại văn phòng và công sở FBS năm 2006 sẽ tiến hành đánh số như sau:

Số: 01/06/QĐNS-FBS.

Xem thêm: Quản Lý Vật Tư Công Trình Bằng Excel, File Excel Quản Lý Vật Tư Công Trình

(2)-Cán cỗ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản.

(3)-Ghi dùng cho của bạn đưa ra quyết định.

(4)-Ghi chuyên dụng cho của fan đưa ra quyết định.

(5)-Ghi tên đơn vị chức năng nơi phát hành quyết định.

(6)-Ghi công tác của fan đưa ra quyết định.

(7)-Ghi rõ số tờ trình đã được Ban tổng giám đốc phê coi xét trước đó.


(8)-Tên người được nhận quyết định

(9)-Nơi tín đồ được nhận đưa ra quyết định làm việc

(10)-Đơn vị nơi fan nhận quyết định làm việc

(11)-Vị trí mà người được nhận đưa ra quyết định công tác

(12)-Ngày mon nhân sự được mừng đón chính thức

(13)- thương hiệu người được nhận quyết định.

(14)-Tên bạn lãnh đạo trực tiếp của người được trao quyết định

(15)-Tên người được nhận quyết định

(16)-Tên đơn vị mà tín đồ được nhận đưa ra quyết định công tác, tên phòng/ban mà người được nhận quyết định sẽ nhấn lương.

(17)-Tên công ty đưa ra quyết định

(18)-Chức vụ của người đưa ra quyết định.

(19)-Tên bạn ký quyết định


Chia sẻ bởi:
*
Nguyễn Thị Cúc
chotsale.com.vn
Mời bạn đánh giá!
Lượt tải: 10.009 Lượt xem: 18.189 Dung lượng: 115,2 KB
Liên kết mua về

Link tải về chính thức:

mẫu mã Quyết định chào đón nhân viên thỏa thuận tải về Xem

Các phiên bản khác với liên quan:


Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu xem thêm khác
Chủ đề liên quan
Mới duy nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA