*

Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

mau chung tu lao dong tien luong , mau chung tu ke toan ban hang , mau chung tu ke toan tien te , mau chung tu ke toan tai san co dinh (tscd), mau chung tu ke toan hang ton kho

*
*


*
*


Mẫu số 08- LĐTL : HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Đơn vi:………..

Bạn đang xem: Mẫu số 08-lđtl - hợp đồng giao khoán

Bộ phận:……….

Mẫu số: 08- LĐTL

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày.....tháng.....năm.....

Số................................

Họ và tên:...........................................Chức vụ..............................................................

Đại diện...............................................bên giao khoán....................................................

Họ và tên:............................................Chức vụ............................................................

Đại diện...............................................bên nhận khoán...................................................

CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐÒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I- Điều khoản chung:

- Phương thức giao khoán:............................................................................................

Xem thêm: Traần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn

- Điều kiện thực hiện hợp đồng:......................................................................................

- Thời gian thực hiện hợp đồng:......................................................................................

- Các điều kiện khác:...................................................................................................

II- Điều khoản cụ thể:

1. Nội dung công việc khoán:

-...............................................................................................................................

-...............................................................................................................................

2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

-...............................................................................................................................

-...............................................................................................................................

3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

-...................................................................................................................................

-...................................................................................................................................