Mẫu thông báo thưởng cho nhân viên

Mẫu quyết định thưởng lễ 30/4 và 1/5 là mẫu quyết định được lập ra để quyết định về việc thưởng nghỉ lễ cho cán bộ công nhân viên. Mẫu quyết định nêu rõ mức thưởng được quy định…

1. Mẫu quyết định thưởng lễ 30/4 và 1/5

*

MẪU QUYẾT ĐỊNH THƯỞNG LỄ(V/v Thưởng lễ 30/04 và 01/05 năm ……..)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY………..

Bạn đang xem: Mẫu thông báo thưởng cho nhân viên

Căn cứ Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01 tháng 05 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động;

Căn cứ quyền hạn của giám đốc trong Điều lệ công ty …………;

Căn cứ vào thời gian công tác, thành tích và kết quả theo chỉ tiêu công việc yêu cầu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thưởng lễ nhân ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 cho NLĐ trong Công ty ………….

Điều 2: Tiền thưởng lễ 30/4 – 1/5 được quy định như sau:

STT Thời gian làm việc Tiền thưởng
1Nhân viên chính thức làm việc trên 6 tháng trở lên
2Nhân viên chính thức làm việc trên 4 tháng đến 6 tháng
3Nhân viên làm việc từ trên 2 tháng đến 4 tháng
4Nhân viên làm việc dưới 1 tháng
5Nhân viên làm việc dưới 10 ngày

Điều 3: Hình thức và thời gian lãnh tiền thưởng

Tiền thưởng lễ của nhân viên sẽ được công ty chuyển khoản trực tiếp thông qua tài khoản ngân hàng. Nếu nhân viên không có tài khoản ngân hàng hoặc có tài khoản ngân hàng nhưng có nhu cầu nhận tiền thưởng bằng tiền mặt thì liên hệ trực tiếp bộ phận kế toán để ký xác nhận và nhận tiền thưởng.

Thời gian: Trong ngày làm việc ……. Sau thời gian này (trừ trường hợp nhân viên đang đi công tác, nghỉ ốm, phép theo quy định), công ty sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào do việc nhân viên không nhận thưởng hoặc không tuân thủ đúng quy định dẫn đến không nhận được tiền thưởng theo quy định.

Điều 4: Giao phòng HC-NS có trách nhiệm tổng hợp tiền thưởng của mỗi nhân viên theo danh sách nhân viên nhận thưởng đính kèm và gửi một bản về Ban giám đốc Công ty ……… trước 15 giờ ngày …….

Điều 5: Phòng HC-NS, bộ phận kế toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Xem thêm: Tải Avatar 241 Auto Farm Premium, Tải Avatar 241

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhậnGiám đốc
2. Mẫu quyết định thưởng lễ 30 4 và 1 5 số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc——————–Số: …………..

………….., ngày…tháng…năm….

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Thưởng lễ 30/4, 1/5 năm …………….)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY …………………

– Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của công ty ;

– Căn cứ thời gian làm việc của CBNV;

QUYẾT ĐỊNH

Điều I: Thưởng nhân dịp lễ 30/4, 1/5 năm ……..cho các đối tượng là CBCNV có Hợp đồng lao động và Hợp đồng thử việc hưởng lương thời gian đang làm việc tại Công ty;

Điều II: Tiền thưởng được quy định như sau :

1) CBCNV có thời gian làm việc trên 01 năm mức thưởng:…………đồng

2) CBCNV có thời gian làm việc trên 6=>1 năm mức thưởng: …………đồng.

3) CBCNV có thời gian làm việc 6GIÁM ĐỐC

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.