Mẫu những loại report tài bao gồm đều được ban hành theo chính sách kế toán hiện nay hành của bộ Tài chính. Dưới đó là mẫu thuyết minh report tài chính ra quyết định 48 do cỗ Tài chính phát hành năm 2006 và đang được áp dụng cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ.


*

MẪU THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH  QUYẾT ĐỊNH 48Mẫu các loại báo cáo tài chính đều được ban hành theo chế độ kế toán hiện hành của Bộ Tài chính. Dưới đây là mẫu thuyết minh báo cáo tài chính quyết định 48 do Bộ Tài chính ban hành năm 2006 và đang được áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo Quyết định 48: Mẫu số B 09 – DNNĐơn vị: ……………………… (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ­BTCĐịa chỉ: …………………….. Ngày 14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)  BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (*) Năm …I – Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp1 – Hình thức sở hữu vốn2 – Lĩnh vực kinh doanh3 – Tổng số công nhân viên và người lao động4 – Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báocáo tài chínhII – Chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp1 – Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày …/…/… kết thúc vào ngày…/…/…)2 – Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán3 – Chế độ kế toán áp dụng4 – Hình thức kế toán áp dụng5 – Phương pháp kế toán hàng tồn kho:6 – Phương pháp khấu hao tài sản cố định đang áp dụng7­ Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay8­ Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả9­ Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả10­ Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá11­ Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu III – Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối kế toán (Đơn vị tính………..)01.Tiền và tương đương tiền Cuối năm Đầu năm02. Hàng tồn kho Cuối năm Đầu năm03 – Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:4. Tình hình tăng, giảm TSCĐ vô hình05 – Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư Cuối năm Đầu năm vào đơn vị khác: 06 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: Cuối năm Đầu năm 07 – Tình hình tăng, giảm nguồn vốn chủ sở hữu: IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh  doanh(Đơn vị tính………)08. Chi tiết doanh thu và thu nhập khác Năm nay Năm trước 09. Điều chỉnh các khoản tăng, giảm thu nhập Năm nay Năm trước chịu thuế TNDN 10. Chi phí SXKD theo yếu tố: Năm nay Năm trướcV­ Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính  ………….)11­ Thông tin về các giao dịch không bằng tiền phát sinh trong năm báo cáoVI­ Những thông tin khác VII­ Đánh giá tổng quát các chỉ tiêu và các kiến nghị: …………………………………………… Lập, ngày … tháng … năm …Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú:– Những chỉ tiêu không có thông tin, số liệu thì không phải trình bày theo mẫu thuyết minh báo cáo tài chính và đượcđánh lại số thứ tự các chỉ tiêu.– Doanh nghiệp được trình bày thêm các thông tin khác nếu xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo cáo tài chính.