Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (81.47 KB, 2 trang )


Bạn đang xem: Mẫu tờ trình đề nghị sửa chữa

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG ..................Độc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: ......../......................., ngày.....tháng....năm.....TỜ TRÌNHĐề nghị sửa chữa cơ sở vật chất trường .................Kính gửi: - Hội đồng nhân dân xã ..........- Ủy ban nhân dân xã ..................Căn cứ thực tế tình hình cơ sở vật chất nhà trường;Để đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cho năm học ........-.......... và lộ trình từng bướctu sửa cơ sở vật chất trường học chuẩn bị công nhận chuẩn Quốc gia.Trường ........................ lập tờ trình báo cáo và đề nghị HĐND và UBND xã ....................một số nội dung như sau:1. Báo có hiện trạng tình hình cơ sở vật chất hiện nay:STTHiện trạngHạng mụcGhi chú
1234567892. Dự toán kinh phí cho các nhu cầu nâng cấp, sửa chữa, làm mới cơ sở vật chất theohiện trạng là:STT123456Hạng mụcNhu cầuDự toán kinhphíNguồn kinhphí

Xem thêm: Cách Hợp Nhất, Cố Định Hàng Và Cột Trong Google Trang Tính, Cố Định Hoặc Hợp Nhất Các Hàng Và Cột

78Tổng số dự toán kinh phí sửa chữa, nâng cấp, làm mới CSVC chuẩn bị cho nămhọc ......-....... là: ................................................................................................................Trong đó:- Nguồn kinh phí chi thường xuyên và tiết kiệm chi của nhà trường là: ..........................- Dự kiến nguồn kinh phí vận động XHH từ phụ huynh là: .............................................- Nguồn kinh phí địa phương là: .......................................................................................3. Vậy trường .......................................... đề nghị HĐND, UBND xã ..............................quan tâm sửa chữa, nâng cấp, làm mới các hạng mục sau:3.1 Đối với HĐND xã ......................- Đề nghị HĐND xã ................... xem xét và ra nghị quyết cho phép vận động nguồn kinhphí xã hội giáo dục từ phụ huynh của học sinh năm học .......-........ để thực hiện việc trangtrí lớp và làm rèm cửa phòng học.- Dự kiến mức vận đồng là: ..............................................................................................- Thời gian thực hiện và hoàn thành: ................................................................................3.2 Đối với UBND xã ................- Đề nghị UBND xã sửa chữa trần nhựa 3 phòng học và khu cầu thang, thay bản lề cửa sổ8 phòng học, thay trấn song cửa sổ 3 phòng học và phòng chức năng, đóng mới bổ sung 3bộ cửa sổ phòng học.- Thời gian thực hiện và hoàn thành: ................................................................................Nơi nhận:- Như kính gửi;- Lưu VT;HIỆU TRƯỞNG
*
Tài liệu Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng doc 1 22 62
*
MẪU TỜ TRÌNH Đề nghị chấp thuận đầu tư dự án phát triển khu nhà ở (hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập) ppsx 3 878 2