Nhân viên hành chính nhân sự tiếng anh là gì

IES CUNG CẤP. GVNN KHÓA HỌC IES E.LEARNING LỊCH HỌC THƯ VIỆN TIN TỨC
mở cửa Menu IES CUNG CẤPhường. GVNN KHÓA HỌC IES E.LEARNING LỊCH HỌC THƯ VIỆN TIN TỨC
*
*
*

Cùng IES học tập giờ Anh siêng ngành mang lại vị trí hành thiết yếu nhân sự, đấy là một trong số những địa điểm luôn luôn phải có trong những công ty. Và có khá nhiều từ bỏ vựng chuyên ngành cơ mà địa điểm này tiếp tục thực hiện nhất là khi làm việc cho công ty nước ngoài hoặc công tynhân sự fan nước ngoài.

Từ vựng tiếng Anh vào quản lý nhân sự với tuyển chọn dụng

HR - Human Resources: mối cung cấp lực lượng lao động (nhân sự)

HR manager: trưởng phòng nhân sự

Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/: Chiến lược quản ngại trị nhân sự

Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng

Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng bản lĩnh (săn uống đầu người)

Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: shop tuyển dụng

Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí trống, bắt buộc tuyển mới

Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển dụng

*

Background kiểm tra /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc xác minch thông tin về ứng viên

Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động

Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Văn uống hóa doanh nghiệp

Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Mô hình tổ chức

Collective sầu agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao hễ tập thể

Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp đơn xin việc

Interview /ˈɪntəvjuː/: Phỏng vấn

Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên

Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/: Chức danh công việc

Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời gian demo việc

Từ vựng tiếng Anh về những năng lực tuyển dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Các tiêu chuẩn tuyển chọn

Chip Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Kỹ năng cần thiết yêu thương cầu

Soft skills /sɒft skɪls/: Kĩ năng mềm

Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, phẩm chất

Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Khả năng làm cho những Việc cùng một thời gian (đa nhiệm)

Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Khả năng tổ chức

Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Khả năng dẫn dắt, lãnh đạo

Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ biện pháp (kỷ công cụ trường đoản cú giác)

Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Kỹ năng thao tác làm việc nhóm

Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực

Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc sáng sủa tạo

Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự kiên trì

Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên nhẫn

Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự đổi mới (mang tính thực tiễn)

Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am đọc, bao gồm lao động trí óc gớm doanh

Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự nhiệt huyết, thân thiện (với công việc)

Từ vựng giờ Anh về làm hồ sơ tuyển dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu ớt lý lịch

Competency profile /ˈkɑːmpɪtənyêu thích ˈproʊfaɪl/: Hồ sơ kỹ năng

Job mô tả tìm kiếm /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản bộc lộ công việc

Application khung /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form mẫu công bố nhân sự Lúc xin việc

Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thỏng xin việc

Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy đi khám mức độ khỏe

Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý định kỳ bốn pháp

Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp

Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Thư mời làm việc (sau thời điểm phỏng vấn)

*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Quy trình xử lý kỷ luật

Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Lực lượng lao rượu cồn trực tiếp

Compassionate leave /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ Việc khi gồm người thân trong gia đình vào mái ấm gia đình mất

Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang sự nghiệp

Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ thân nhân viên cấp dưới và cung cấp bên trên cai quản lý

Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật

Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự đào thải nhân viên

Annual leave sầu /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phxay năm

Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cưng cửng, kỷ luật

Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Hình thức kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung chợt lợi ích

Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền thích hợp pháp của nhân viên

Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp đồng lao động

Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinh con

Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ ngơi bù

Maternity leave sầu /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ thai sản

Siông xã leave /sɪk liːv/: Nghỉ ốm

Paid leave /peɪd liːv/: Nghỉ phxay hưởng trọn lương

Unpaid leave sầu /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phnghiền ko lương

Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Công việc theo ca

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về lương và an sinh buôn bản hội

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí

Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên

Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm

National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương buổi tối thiểu

Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương cơ bản

Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương

Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình

Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương

Wage /weɪdʒ/: Tiền công

Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương

Salary /ˈsæləri/: Tiền lương

Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng

*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Ttận hưởng theo hiệu suất

Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế

Social insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm làng hội

Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời gian có tác dụng thêm giờ, chi phí làm thêm giờ

Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp

Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế thu nhập cá nhân 1 IES Education