Nợ phải trả tiếng anh là gì

Một công ty để duy trì vận động thêm vào kinh doanh cùng cải tiến và phát triển bài bản đề xuất tương đối nhiều mối cung cấp tài trợ ở bên cạnh vốn nhà cài. Các khoản mục này đều được kế toán thù gửi vào tài khoản loại 3.

Xem thêm: Định Nghĩa Yep Là Gì ? Ý Nghĩa Của Nó? Cách Sử Dụng Yep Sao Cho Hợp Lý

Hôm nay bạn hãy cùng tìm hiểu Nợ buộc phải trả – Tiếng anh vào bảng cân đối kế tân oán (P3). Bạn đang vẫn làm cho nhiều kỹ năng chăm ngành với những trường đoản cú vựng tiếng anh siêng ngành kế toán khôn xiết thực tiễn lại hữu ích đấy!

*

Các mục nợ cần trả – Tiếng anh trong bảng cân đối kế toán thù (P3)

NỢ PHẢI TRẢ – LIABILITIES /ˌlaɪəˈbɪlət̮is/ (Chi máu theo đối tượng)

311 – Vay ngắn hạn : Short-term loan /ˌʃɔːrt ˈtɜːrm/ /loʊn/

315 – Nợ lâu dài mang đến hạn cần trả : Long term loans due khổng lồ date /lɔːŋ/ /tɜːrm//loʊnz/ /du/ /tə/ /deɪt/

333 – Thuế với các khoản buộc phải nộp Nhà nước : Taxes and payable to state budget /tæksɪz/ /ən/ /ˈpeɪəbl/ /tə/ /steɪt/ /ˈbʌdʒət/

3331 – Thuế cực hiếm tăng thêm đề nghị nộp : Value Added Tax (VAT) /ˈvæljuː/ /ædt/ /tæks/ /væt/

33311 – Thuế GTGT cổng đầu ra : VAT output /væt/ /ˈaʊtpʊt/

33312 – Thuế GTGT mặt hàng nhập vào : VAT for imported goods /væt/ /fər/ /ˈɪmpɔrtɪd/ /ɡʊdz/

3332 – Thuế tiêu thú quan trọng đặc biệt : Special consumption tax  /ˈspɛʃl/ /kənˈsʌmpʃn/ /tæks/ 

3333 – Thuế xuất, nhập khẩu : Import & export duties /ˈɪmpɔrt/ /ən/ /ɪkˈspɔrt/ /ˈdut̮is/

3334 – Thuế thu nhập cá nhân công ty : Profit tax /ˈprɑfət/ /tæks/

3335 – Thuế thu nhập cá nhân cá thể : Personal income tax /ˈpərsənl/ /ˈɪnkʌm/ /tæks/

3336 – Thuế tài nguim : Natural resource tax /ˈnætʃrəl/ /ˈrisɔrs/ /tæks/

3337 – Thuế đơn vị khu đất, chi phí thuê khu đất : Land & housing tax, lvà rental charges /lænd/ /ən/ /ˈhaʊzɪŋ/ /tæks/ /lænd/ /ˈrɛntl/ /’tʃɑrdʒɪz/

3338 – Các nhiều loại thuế khác : Other taxes /ˈʌðər/ /tæksɪz/

3339 – Phí, lệ chi phí với các khoản cần nộp không giống : Fee và charge và other payables /fi/ /ən/ /tʃɑrdʒ/ /ən/ /ˈʌðər/ /ˈpeɪəbl/

334 – Phải trả tín đồ lao rượu cồn : Payable to employees /ˈpeɪəbl/ /tə/ /ɪmˌplɔɪˈiz/

3341 – Phải trả công nhân viên cấp dưới : Payable khổng lồ employees /ˈpeɪəbl/ /tə/ /ɪmˌplɔɪˈiz/

3348 – Phải trả tín đồ lao cồn khác : Payable to other employees /ˈpeɪəbl/ /tə/ /ˈʌðər/ /ɪmˌplɔɪˈiz/

335 – Chi tiêu đề xuất trả : Accruals /əˈkrulz/

336 – Phải trả nội cỗ : Intercompany payable /ɪn,tər ˈkʌmpəni/ /ˈpeɪəbl/

337 – Tkhô cứng toán thù theo tiến trình chiến lược hợp đồng xuất bản : Construction contract progress payment due lớn customers /kənˈstrʌkʃn/ /ˈkɑntrækt/ /ˈprɑːses/ /ˈpeɪmənt/ /du/ /tə/ /ˈkʌstəmərs/

(DN xây đính thêm tất cả tkhô hanh tân oán theo giai đoạn kế hoạch)

338 – Phải trả, cần nộp không giống : Other payable  /ˈʌðər/ /ˈpeɪəbl/

3381 – Tài sản thừa hóng xử lý : Surplus assets awaiting for resolution /ˈsərplʌs/ /ˈæsetz/ /əˈweɪtɪŋ/ /fər/ /ˌrɛzəˈluʃn/

3382 – Kinch mức giá công đoàn : Trade Union fees /treɪd/ /ˈjuːniən/ /fiːs/

3383 – Bảo hiểm xã hội : Social insurance /ˈsoʊʃl/ /ɪnˈʃʊrəns/

3384 – Bảo hiểm y tế: Health insurance /helθ/ /ɪnˈʃʊrəns/

3385 – Phải trả về CP hoá: Privatization payable /ˌpraɪvətəˈzeɪʃn/ /ˈpeɪəbl/

3386 – Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn : Short-term deposits received /ˌʃɔːrt ˈtɜːrm/ /dɪˈpɑːzɪtz/ /rɪˈsiːvd/

3387 – Doanh thu chưa tiến hành : Unrealized turnover /ˌʌnˈriːəlaɪzd/ /ˈtɜːrnoʊvər/

3388 – Phải trả, nên nộp không giống : Other payable /ˈʌðər/ /ˈpeɪəbl/

341 – Vay lâu năm : Long-term borrowing /lɔːŋ/ /tɜːrm/ /ˈbɑːroʊɪŋ/

342 – Nợ lâu dài : Long-term liabilites  /lɔːŋ/ /tɜːrm/ /ˌlaɪəˈbɪlət̮is/

343 – Trái phiếu xây dựng : Issued bond /ˈɪʃuːd/ /bɑːnd/

3431 – Mệnh giá bán trái phiếu : Bond face value /bɑːnd/ /feɪs//ˈvæljuː/

3432 – Chiết khấu trái phiếu : Bond discount  /bɑːnd/ /ˈdɪskaʊnt/

3433 – Prúc trội trái phiếu : Additional bond /əˈdɪʃənl/ /bɑːnd/

344 – Nhận cam kết quỹ, cam kết cược lâu năm : Long-term deposits received /lɔːŋ/ /dɪˈpɑːzɪtz/ /tɜːrm//rɪˈsiːvd/

347 – Thuế các khoản thu nhập hoãn lại phải trả : Deferred income tax /dɪˈfɜːrt/ /ˈɪnkʌm/ /tæks/

351 – Quỹ dự phòng trợ cấp cho mất việc có tác dụng : Provisions fund for severance allowances /prəˈvɪʒn/ /fʌnd/ /fər/ /ˈsevərəns/ /əˈlaʊənsɪz/

352 – Dự phòng bắt buộc trả : Provisions for payables /prəˈvɪʒn/ /fər/ /ˈpeɪəbls/

Trên đây là các khoản mục nợ yêu cầu trả – tiếng anh trong bảng bằng vận kế toán (P3) nhằm bạn xem thêm và thực hiện. Các tài khoản này có ý nghĩa sâu sắc đặc trưng vào cung ứng chi phí cùng nguồn vốn thêm vào kinh doanh.

Mời các bạn đón xem các phần tiếp theo sau để hoàn thành xong từ bỏ điển giờ anh chăm ngành kế toán nhé!