Mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự mẫu mới nhất năm 2021. Hướng dẫn lập quyết định bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm trưởng phòng, bổ nhiệm phó phòng, bổ nhiệm kế toán trưởng mới nhất 2021.Bạn đang xem: Quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, trưởng phòng, kế toán trưởng. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Để bổ nhiệm một vị trí trong công việc, các công ty thường sử dụng các mẫu quyết định liên quan như quyết định bổ nhiệm Giám đốc, Trưởng phòng, Kế toán trưởng hay bổ nhiệm nhân sự. Trong doanh nghiệp thì thường sẽ sử dụng các mẫu quyết định bổ nhiệm các chức danh sau:

– Quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành, giám đốc kinh doanh, giám đốc maketing…

– Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, phó phòng

– Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, kế toán viên

Dù có các tên gọi khác nhau, do được tuỳ chỉnh biểu mẫu cho phù hợp với các chức danh được bổ nhiệm. Tuy nhiên, về cơ bản thì tất cả các trường hợp trên đều dùng chung 01 biểu mẫu theo quy định của pháp luật là mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự.

Bạn đang xem: Quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh


*

*

Luật sư tư vấn về bổ nhiệm nhân sự, tư vấn quản trị và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp: 1900.6568

Dưới đây Luật Dương Gia sẽ tổng hợp các mẫu quyết định bổ nhiệm được sử dụng phổ biến hiện nay để Quý độc giả tham khảo.

Quyết định bổ nhiệm giám đốc

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc: Tải về quyết định bổ nhiệm giám đốc

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày tháng năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty __________________

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY…..

– Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty…..;

– Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty…….;

– Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

– Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm:

Họ và tên: …. Giới tính:…….

Sinh ngày:….Dân tộc:Kinh……Quốc tịch: Việt Nam

CMTNN/Hộ chiếu số: ……do công an………cấp ngày: …

Nơi đăng ký HKTT:…

Chỗ ở hiện tại:……

Giữ chức vụ: Giám đốc

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ:

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

1. Giám đốc Công ty có các quyền sau:

– Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên;

– Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ Công ty;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên/hội đồng quản trị;

– Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty;

– Kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức Công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, tại Hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Công ty và theo quyết định của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị.

2. Giám đốc có các nghĩa vụ sau đây:

– Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, mẫn cán vì lợi ích hợp pháp của Công ty.

– Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác, không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp được Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên chấp thuận;

– Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả thì phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Công ty và chủ nợ biết;

– Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý;

– Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện các nghĩa vụ quy định tại điểm này; kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.

Điều 3: Ông ……. và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Như Điều 3 CHỦ TỊCH

– Lưu VP

Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng: Tải về quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày tháng năm 20…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm trưởng phòng

____________________

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ………;

– Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ……….;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

CMND số …..

Xem thêm: Vườn Hoa Mười Giờ Đẹp Rực Rỡ Với Hoa Mười Giờ, 13 Lưu Ý Quan Trọng Khi Trồng Cây Hoa Mười Giờ

Nơi cấp: …..Ngày cấp: …….

Địa chỉ thường trú …..

Giữ chức vụ trưởng phòng ………. công ty, phụ trách chuyên môn…..

Điều 2: Ông/Bà …….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Như điều 3 Chủ tịch

– Lưu: TCNS

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng: Tải về quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

________________

……, ngày… tháng… năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng _____________________

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY ………

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ……….;

-Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ……….;

– Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà …………

CMND số …….

Nơi cấp: ……….Ngày cấp: ………….

Địa chỉ thường trú ……….

Giữ chức vụ kế toán trưởng…………. công ty, phụ trách chuyên môn…………

Điều 2: Ông/Bà ………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Như điều 3 Chủ tịch

– Lưu: TCNS

Quyết định bổ nhiệm nhân sự

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự: Tải về quyết định bổ nhiệm nhân sự

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu quyết định bổ nhiệm nhân sự, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

________________

……, ngày… tháng… năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm nhân sự ____________

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)

– Căn cứ Quyết định của….số…/QĐ – …ngày…tháng…năm….về việc thành lập………;

– Căn cứ Quyết định của….số…/QĐ – …ngày…tháng…năm….về việc………

– Xét nhu cầu công tác công và năng lực nhân sự;

– Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông (Bà)……………., giữ chức vụ………kể từ ngày……… tháng………năm……..

Điều 2 : Ông (Bà) được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ……………kể từ ngày….. tháng…..năm……

Điều 3: Ông (Bà) …………..và trưởng các đơn vị trực thuộc có liên quan và chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC

– Như điều 3 (Ký tên, đóng dấu)

– Lưu: TCNS

Một số lưu ý khi soạn thảo các quyết định bổ nhiệm:

Thông tin đầy đủ, chính xác của người được bổ nhiệm;

Quyền và nghĩa vụ cụ thể của từng vị trí cụ thể;

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản của Luật Dương Gia trong việc sử dụng, soạn thảo mẫu quyết định bổ nhiệm trong các trường hợp cụ thể! Để được tư vấn rõ hơn về quyết định bổ nhiệm, các vấn đề pháp luật liên quan đến quyết định bổ nhiệm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568  

Dịch vụ của Luật Dương Gia:

– Tư vấn nội dung các mẫu quyết định bổ nhiệm;

– Soạn thảo quyết định bổ nhiệm

– Tư vấn các vấn đề cần lưu ý khi bổ nhiệm các chức danh: Giám đốc, phó giám đốc, kế toán, trưởng phó phòng…

– Tư vấn quản trị nội bộ, giải quyết các tranh chấp nội bộ doanh nghiệp qua tổng đài điện thoại: 1900.6568