*

Bạn đang xem: Số dư đầu kỳ tiếng anh là gì


Về chotsale.com.vnCol leftCol rightTin tứcKế toánCol leftCol rightNgoại NgữCol leftCol rightTư vấn du họcCol-leftCol-rightGóc học viên

Xem thêm: 6 Nhà Cung Cấp Dns Miễn Phí Tốt Nhất, Top Nhà Cung Cấp Dynamic Dns Miễn Phí Tốt Nhất


Các thuật ngữ giờ anh trong kế toán tài chính

Đây là số đông từ giờ anh chuyên ngành kế toán tài thiết yếu quan trọng.

Sinh viên kế toán rất cần được biết.

Break-even point: Điểm hòa vốn2. Business entity concept: qui định doanh nghiệp là một thực thể3. Business purchase: thâu tóm về doanh nghiệp4. Calls in arrear: Vốn call trả sau5. Capital: Vốn6. Authorized capital: Vốn điều lệ7. Called-up capital: Vốn đang gọi8. Capital expenditure: ngân sách đầu tư9. Invested capital: Vốn đầu tư10. Issued capital: Vốn phạt hành11. Uncalled capital: Vốn chưa gọi12. Working capital: Vốn lưu động (hoạt động)13. Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn đầu tư cổ phần14. Carriage: chi tiêu vận chuyển15. Carriage inwards: túi tiền vận chuyển hàng hóa mua16. Carriage outwards: ngân sách chi tiêu vận chuyển sản phẩm & hàng hóa bán17. Carrying cost: giá thành bảo tồn hàng lưu lại khoCash book: Sổ chi phí mặt19. Cash discounts: chiết khấu tiền mặt20. Cash flow statement: Bảng so sánh lưu chuyển tiền mặt21. Category method: cách thức chủng loại22. Cheques: Sec (chi phiếú)23. Clock cards: Thẻ bấm giờ24. Closing an account: Khóa một tài khoản25. Closing stock: Tồn kho cuối kỳ26. Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản thanh toán27. Company accounts: kế toán công ty28. Company Act 1985: Luật công ty năm 198529. Compensating errors: Lỗi từ bỏ triệt tiêu30. Concepts of accounting: các nguyên tắc kế toán31. Conservatism: qui định thận trọng32. Consistency: vẻ ngoài nhất quán33. Control account: tài khoản kiểm tra34. Conventions: Quy ước35. Conversion costs: chi tiêu chế biến36. Cost accumulation: Sự tập hợp đưa ra phí37. Cost application: Sự phân bổ chi phí38. Cost concept: cách thức giá tầm giá lịch sử39. Cost object: Đối tượng tính giá bán thành40. Cost of goods sold: Nguyên giá chỉ hàng bán41. Credit balance: Số dư có42. Credit note: Giấy báo có43. Credit transfer: Lệnh chi

TIẾNG ANH mang đến NGƯỜI ĐI LÀM44. Creditor: nhà nợ45. Cumulative preference shares: cổ phần ưu đãi có tích lũy46. Current accounts: thông tin tài khoản vãng lai47. Current assets: tài sản lưu động48. Curent liabilities: Nợ ngắn hạn49. Current ratio: thông số lưu hoạt50. Debentures: Trái phiếu, giấy nợ51. Debenture interest: Lãi trái phiếu52. Debit note: Giấy báo Nợ53. Debtor: con nợ54. Depletion: Sự hao cạn55. Depreciation: Khấu hao56. Causes of depreciation: những nguyên bởi tính khấu hao57. Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín58. Nature of depreciation: bản chất của khấu hao59. Provision for depreciation: dự trữ khấu hao60. Reducing balance method: cách thức giảm dần61. Straight-line method: cách thức đường thẳng62. Direct costs: chi phí trực tiếp63. Directors: Hội đồng cai quản trị64. Directors’ remuneration: Thù kim member Hội đồng quản ngại trị65. Discounts: phân tách khấu66. Discounts allowed: tách khấu cung cấp hàng67. Cash discounts: chiết khấu tiền mặt68. Provision for discounts: dự trữ chiết khấu69. Discounts received: chiết khấu thiết lập hàng70. Dishonored cheques: Sec bị từ bỏ chối71. Disposal of fixed assets: Thanh lý tài sản cố định72. Dividends: Cổ tức73. Double entry rules: các nguyên tắc cây viết toán kép74. Dual aspect concept: Nguyên tắc ảnh hưởng kép75. Drawing: Rút vốn76. Equivalent units: Đơn vị tương đương77. Equivalent unit cost: ngân sách chi tiêu đơn vị tương đương78. Errors: sai sót79. Expenses prepaid: chi tiêu trả trước80. Factory overhead expenses: bỏ ra phí cai quản phân xưởng81. FIFO (First In First Out): phương thức nhập trước xuất trước82. Final accounts: báo cáo quyết toán83. Finished goods: Thành phẩm

First call: Lần điện thoại tư vấn thứ nhất85. Fixed assets: gia tài cố định86. Fixed capital: Vốn gắng định87. Fixed expenses: Định chi phí / chi phí cố định88. General ledger: Sổ cái89. General reserve: Quỹ dự trữ chung90. Going concerns concept: Nguyên tắc chuyển động lâu dài91. Goods stolen: hàng bị tấn công cắp92. Goodwill: Uy tín93. Gross loss: Lỗ gộp94. Gross profit: Lãi gộp95. Gross profit percentage: Tỷ suất lãi gộp96. Historical cost: Giá phí lịch sử97. Horizontal accounts: báo cáo quyết toán dạng chữ T98. Impersonal accounts: tài khoản phí thanh toán99. Imprest systems: cơ chế tạm ứng100. Income tax: Thuế thu nhập101. Increase in provision: Tăng dự phòng102. Indirect costs: túi tiền gián tiếp103. Installation cost: túi tiền lắp đặt, chạy thử104. Intangible assets: gia tài vô hình105. Interpretation of accounts: so với các báo cáo quyết toán106. Investments: Đầu tư107. Invoice: Hóa đơn

TIẾNG ANH mang đến NGƯỜI LỚN TUỔI108. Issue of shares: gây ra cổ phần109. Issued tóm tắt capital: Vốn cp phát hành110. Job-order cost system: khối hệ thống hạch toán ngân sách sản xuất theo công việc/ loạt sản phẩm111. Journal: Nhật cam kết chung112. Journal entries: cây bút toán nhật ký113. Liabilities: Công nợ114. LIFO (Last In First Out): phương thức nhập sau xuất trước115. Limited company: Công ty nhiệm vụ hữu hạn116. Liquidity: kĩ năng thanh toán bằng tiền mặt (tính lỏng/ tính thanh khoản)117. Liquidity ratio: Hệ số kỹ năng thanh toán118. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn119. Loss: Lỗ120. Gross loss: Lỗ gộp121. Net loss: Lỗ ròng122. Machine hour method: cách thức giờ máy123. Manufacturing account: tài khoản sản xuất124. Mark-up: Tỷ suất lãi trên giá chỉ vốn125. Margin: Tỷ suất lãi trên giá chỉ bán126. Matching expenses against revenue: Khế hợp túi tiền với thu nhập127. Materiality: Tính trọng yếu128. Materials: Nguyên đồ dùng liệu129. Money mesurement concept: hình thức thước đo bởi tiền130. Net assets: gia sản thuần131. Net book value: giá trị thuần132. Net realizable value: cực hiếm thuần thực hiện được133. Nominal accounts: thông tin tài khoản định danh134. Nominal ledger: Sổ tổng hợp135. Notes khổng lồ accounts: ghi chú của report quyết toán136. Objectivity: Tính khách quan137. Omissions, errors: Lỗi ghi thiếu138. Opening entries: các bút toán khởi đầu doanh nghiệp139. Opening stock: Tồn kho đầu kỳ140. Operating gains: lợi nhuận trong hoạt động141. Ordinary shares: cp thường142. Original entry, errors: Lỗi gây ra từ nhật ký143. Output in equivalent units: số lượng sản phẩm tính theo đơn vị chức năng tương đương144. Overdraft: Nợ thấu chi145. Overhead application base: Tiêu thức phân chia chi phí thống trị phân xưởng146. Overhead application rate: Hệ số phân bổ chi phí quản lý phân xưởng147. Oversubscription of shares: Đăng ký cp vượt mức148. Paid-up capital: Vốn đang góp149. Par, issued at: chế tạo theo mệnh giá150. Periodic stock: phương thức theo dõi tồn kho định kỳ151. Perpetual stock: cách thức theo dõi tồn kho liên tục152. Personal accounts: tài khoản thanh toán153. Petty cash books: Sổ quỹ tạp phí154. Petty cashier: Thủ quỹ tạp phí

Physical deteration: Sự hao mòn thứ chất156. Physical units: Đơn vị (sản phẩm thực tế)157. Posting: Vào sổ tài khoản158. Predetermined application rate: thông số phân bổ ngân sách định trước159. Preference shares: cổ phần ưu đãi160. Cummulative preference share: cổ phần ưu đãi gồm tích lũy161. Non-cummulative preference share: cp ưu đãi ko tích lũy162. Preliminary expenses: ngân sách chi tiêu khởi lập163. Prepaid expenses: chi phí trả trước164. Private company: công ty tư nhân165. Profitability: năng lực sinh lời166. Prime cost: chi tiêu cơ bản167. Principle, error of: Lỗi định khoản168. Process cost system: khối hệ thống hạch toán CPSX theo tiến độ công nghệ169. Product cost: chi tiêu sản phẩm170. Production cost: giá thành sản xuất171. Profits: lợi nhuận, lãi172. Appropriation of profit: triển lẵm lợi nhuận173. Gross profit: Lãi gộp174. Net profit: Lãi ròng175. Profit & loss account: Tài khoản tác dụng