/TinTuc/dkdn/Lists/Posts/Post.aspx?List=45ef1954-52df-4feb-955f-fe372568bcb0&ID=382&Web=61635203-b80e-4678-9cff-dac49510a5a0

Bạn đang xem: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên

*

A. Thành phần, số lượng

hồ sơ

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu quy định);

2. Quyết định của hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh (mẫu tham khảo);

3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh (mẫu tham khảo);

4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);

5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

7. Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Tải về tại đây).

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn

 giải quyết

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

 

C. Kết quả

thực hiện

- Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;

- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

D. Lệ phí

Không thu phí


Số lượt người xem: 26532Bản in Quay lại
var i = 0;
Xem theo ngày:

*

var i1 = 0;var i2 = 0; $(document).ready(function() { // Xử lý hiệu ứng khi click chuột phải để edit bài viết :: BEGIN $(".allowMenu").contextMenu({ menu: "myMenu" }, function(action, el, pos) { if (action == "postbyword") { parent.location = "/Hinh lien ket trang chu/Forms/Chinhsua.aspx"; } if (action == "postbyweb") { parent.location = ""; } if (action == "editbyweb") { parent.location = ""; } }); }); // Xử lý hiệu ứng khi click chuột phải để edit bài viết :: END Chỉnh sửa liên kết ảnh
TinTuc
LIÊN KẾT WEB
-------- Liên kết web --------Hồ chí minh city webTrang Quy định điện tử TPHCMHệ thống ĐKKD quốc giaTra cứu mã số thuế
var i1 = 0;var i2 = 0; $(document).ready(function() { // Xử lý hiệu ứng khi click chuột phải để edit bài viết :: BEGIN $(".allowMenu").contextMenu({ menu: "myMenu" }, function(action, el, pos) { if (action == "postbyword") { parent.location = "/Hinh lien ket trang chu/Forms/Chinhsua.aspx"; } if (action == "postbyweb") { parent.location = ""; } if (action == "editbyweb") { parent.location = ""; } }); }); // Xử lý hiệu ứng khi click chuột phải để edit bài viết :: END Chỉnh sửa liên kết ảnh
Categories
Edit in Dashboard Designer
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}
0x0
0x0
ContentType
0x0101004C06BE72B56941358D9BD0B31603EC4D
230
Manage Subscriptions
/_layouts/images/ReportServer/Manage_Subscription.gif
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/ManageSubscriptions.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x80
0x0
FileType
rdl
350
Manage Data Sources
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x20
FileType
rdl
351
Manage Shared Datasets
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/DatasetList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x20
FileType
rdl
352
Manage Parameters
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/ParameterList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rdl
353
Manage Processing Options
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/ReportExecution.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rdl
354
Manage Cache Refresh Plans
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/CacheRefreshPlanList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rdl
355
View Report History
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/ReportHistory.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x40
FileType
rdl
356
View Dependent Items
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rsds
350
Edit Data Source Definition
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/SharedDataSource.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rsds
351
View Dependent Items
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
smdl
350
Manage Clickthrough Reports
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/ModelClickThrough.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
smdl
352
Manage Model Item Security
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/ModelItemSecurity.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x2000000
FileType
smdl
353
Regenerate Model
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/GenerateModel.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
smdl
354
Manage Data Sources
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x20
FileType
smdl
351
Load in Report Builder
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderModelContext&list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x2
FileType
smdl
250
Edit in Report Builder
/_layouts/images/ReportServer/EditReport.gif
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderReportContext&list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rdl
250
Edit in Report Builder
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderDatasetContext&list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rsd
250
Manage Caching Options
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/DatasetCachingOptions.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rsd
350
Manage Cache Refresh Plans
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/CacheRefreshPlanList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}&IsDataset=true
0x0
0x4
FileType
rsd
351
Manage Data Sources
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x20
FileType
rsd
352
View Dependent Items
/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list={ListId}&ID={ItemId}
0x0
0x4
FileType
rsd
353
Edit in Browser
/TinTuc/dkdn/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1&Edit=1
0x0
0x25
FileType
xlsx
256
Edit in Browser
/TinTuc/dkdn/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1&Edit=1
0x0
0x25
FileType
xlsm
256
Edit in Browser
/TinTuc/dkdn/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1&Edit=1
0x0
0x25
FileType
xlsb
256
Edit in Dashboard Designer
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Dashboard
0x0
0x0
ContentType
230
Edit in Dashboard Designer
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Filter
0x0
0x0
ContentType
230
Edit in Dashboard Designer
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Indicator
0x0
0x0
ContentType
230
Edit in Dashboard Designer
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Kpi
0x0
0x0
ContentType
230
Display Report
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
javascript:window.open('{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/ReportViewPreview.aspx?SiteLocation={SiteUrl}&ItemLocation={ItemUrl}')
0x0
0x0
ContentType
231
Edit in Dashboard Designer
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=ReportView
0x0
0x0
ContentType
230
Display Scorecard
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
javascript:window.open('{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/ScorecardPreview.aspx?SiteLocation={SiteUrl}&ItemLocation={ItemUrl}')
0x0
0x0

Xem thêm: Lọc Dữ Liệu Sang Sheet Khác Trong Excel, Advanced Filter

ContentType
231
Edit in Dashboard Designer
/_layouts/images/ppsEditDesigner.png
{SiteUrl}/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation={ItemUrl}&ItemType=Scorecard
0x0
0x0
ContentType
230
Edit in Browser
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=EditView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x4
FileType
pptx
256
Edit in Browser
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=EditView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x4
FileType
ppsx
256
View in Browser
{SiteUrl}/_layouts/WordViewer.aspx?id={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x1
FileType
docx
255
Edit in Browser
{SiteUrl}/_layouts/WordEditor.aspx?id={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x4
FileType
docx
255
View in Browser
{SiteUrl}/_layouts/WordViewer.aspx?id={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x1
FileType
doc
255
View in Browser
{SiteUrl}/_layouts/WordViewer.aspx?id={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x1
FileType
dotx
255
View in Browser
{SiteUrl}/_layouts/WordViewer.aspx?id={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x1
FileType
dot
255
View in Browser
{SiteUrl}/_layouts/WordViewer.aspx?id={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x1
FileType
dotm
255
View in Browser
{SiteUrl}/_layouts/WordViewer.aspx?id={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x1
FileType
docm
255
Edit in Browser
{SiteUrl}/_layouts/WordEditor.aspx?id={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x1
FileType
docm
255
View in Browser
{SiteUrl}/_layouts/OneNote.aspx?id={ItemUrl}&Edit=0&source={Source}
0x0
0x1
FileType
one
255
Edit in Browser
{SiteUrl}/_layouts/OneNote.aspx?id={ItemUrl}&Edit=1&source={Source}
0x0
0x4
FileType
one
255
View in Browser
{SiteUrl}/_layouts/OneNote.aspx?id={ItemUrl}&Edit=0&source={Source}
0x0
0x1
ProgId
OneNote.Notebook
252
Edit in Browser
{SiteUrl}/_layouts/OneNote.aspx?id={ItemUrl}&Edit=1&source={Source}
0x0
0x4
ProgId
OneNote.Notebook
254
Compliance Details
javascript:commonShowModalDialog('{SiteUrl}/_layouts/itemexpiration.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}', 'center:1;dialogHeight:500px;dialogWidth:500px;resizable:yes;status:no;location:no;menubar:no;help:no', function GotoPageAfterClose(pageid){if(pageid == 'hold') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/hold.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'audit') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/Reporting.aspx?Category=Auditing&backtype=item&ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;} if(pageid == 'config') {STSNavigate(unescape(decodeURI('{SiteUrl}'))+'/_layouts/expirationconfig.aspx?ID={ItemId}&List={ListId}'); return false;}}, null); return false;
0x0
0x1
ContentType
0x01
898
Edit in Browser
/_layouts/images/icxddoc.gif
/TinTuc/dkdn/_layouts/formserver.aspx?XsnLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
FileType
xsn
255
Edit in Browser
/_layouts/images/icxddoc.gif
/TinTuc/dkdn/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
ProgId
InfoPath.Document
255
Edit in Browser
/_layouts/images/icxddoc.gif
/TinTuc/dkdn/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
ProgId
InfoPath.Document.2
255
Edit in Browser
/_layouts/images/icxddoc.gif
/TinTuc/dkdn/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
ProgId
InfoPath.Document.3
255
Edit in Browser
/_layouts/images/icxddoc.gif
/TinTuc/dkdn/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation={ItemUrl}&OpenIn=Browser&Source={Source}
0x0
0x1
ProgId
InfoPath.Document.4
255
View in Browser
/TinTuc/dkdn/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1
0x0
0x1
FileType
xlsx
255
View in Browser
/TinTuc/dkdn/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1
0x0
0x1
FileType
xlsm
255
View in Browser
/TinTuc/dkdn/_layouts/xlviewer.aspx?id={ItemUrl}&DefaultItemOpen=1
0x0
0x1
FileType
xlsb
255
View in Browser
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x1
FileType
pptx
255
View in Browser
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x1
FileType
ppt
255
View in Browser
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x1
FileType
pptm
255
View in Browser
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x1
FileType
ppsx
255
View in Browser
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x1
FileType
ppsm
255
View in Browser
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x1
FileType
pps
255
View in Browser
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x1
FileType
potx
255
View in Browser
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x1
FileType
potm
255
View in Browser
/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId={ItemUrl}&source={Source}
0x0
0x1
FileType
pot
255
Archivesshow more ›