Căn cứ biên bạn dạng họp xét …………………… ngày / /20 , Ban hay vụ Công đoàn……………………………………..đề nghị sở tại Công đoàn giáo dục Việt Nam, Ban quản lý “Quỹ làng mạc hội công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam” hỗ trợ………………………(có list kèm theo). Toàn bô tiền kiến nghị ……………… và gửi về tài khoản (tên, số tài khoản, Ngân hàng…)

Ban thường vụ Công đoàn……………… đề xuất Thường trực Công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam; Ban làm chủ “Quỹ xóm hội công đoàn giáo dục đào tạo Việt Nam” quyết định.

Bạn đang xem: Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí công đoàn

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VPCĐN

.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Chủ tịch hoặc Phó nhà tịch

Ký và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc


*

TRÍCH BIÊN BẢN

Họp xét..........................................................................

1. Thành phần, thời gian:

- Thành phần: Ban thường xuyên vụ .................. Bao gồm ........đồng chí.

- có mặt ............ đ/c; vắng tanh mặt: ..............

- chủ trì: Đ/c ........................., chức vụ

- Thư ký: Đ/c .........................., chức vụ

- Địa điểm: chống họp ...................

Xem thêm: Điểm Chuẩn Dự Kiến Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa

2. Nội dung:

Họp xét .................................................................................................................

Sau khi xem xét đề xuất ..............., cuộc họp nhất trí ý kiến đề nghị Thường trực Công đoàn giáo dục đào tạo Việt Nam, Ban làm chủ “Quỹ xã hội Công đoàn giáo dục Việt Nam” .......................................................................hỗ trợ .......................................................

Cuộc họp chấm dứt vào hồi giờ đồng hồ phút, tháng ngày năm 20 ./.

THƯ KÝ

..............................

CHỦ TRÌ BUỔI HỌP

CHỦ TỊCH

.....................................

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN………………………….


*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự vì chưng - Hạnh phuc


*

DANH SÁCH ……………………. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số……/……….ngày / /20 của CĐ ……………..)

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác

Lý do kiến nghị

Mức đề nghị hỗ trợ

Cộng

tín đồ lập biểu …………., ngày tháng năm 20

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Lưu ý:

- cung cấp trang thiết bị rất cần thiết cho CBNGNLĐ ở trong nhà công vụ giáo viên nhân thời cơ khánh thành gồm 3 báo giá của 03 nơi cung cấp hàng; giấy xác nhận của đơn vị được cung cấp các trang thiết bị thiết yếu khi trao tặng