*

Từ vựng về vốn chủ cài – tiếng anh trong bảng cân đối kế toán (P4)

Vốn chủ cài đặt chiếm vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất sale của doanh nghiệp. Tùy vào mô hình doanh nghiệp mà lại có xác suất vốn chủ thiết lập so với nợ nên trả khác nhau. Chú ý chung, những tài khoản thể hiện nguồn vốn trong công ty bao gồm:

VỐN CHỦ SỞ HỮU – RESOURCES 411 – nguồn vốn kinh doanh: Working capital  4111 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Paid-in capital  4112 – Thặng dư vốn cổ phần (Công ty cổ phần): Share premium 4118 – Vốn khác: Other capital  412 – Chênh lệch reviews lại tài sản: Differences upon asset revaluation  413 – Chênh lệch tỷ giá hối hận đoái: Foreign exchange differences  4131 – Chênh lệch tỷ giá ăn năn đoái đánh giá lại cuối năm tài chính: Foreign exchange differences revaluation at the kết thúc fiscal year  4132 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái vào giai đoạn đầu tư XDCB: Foreign exchange differences in period capital construction investment 414 – Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển: Investment & development funds 415 – Quỹ dự phòng tài chính: Financial reserve funds  418 – các quỹ không giống thuộc vốn công ty sở hữu: Other funds  419 – cp quỹ: Stock funds 421 – Lợi nhuận chưa phân phối: Undistributed earnings 4211 – roi chưa phân phối năm trước:Previous year undistributed earnings 4212 – lợi nhuận chưa trưng bày năm nay: This year undistributed earnings  431 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Bonus & welfare funds 4311 – Quỹ khen thưởng: Bonus fund 4312 – Quỹ phúc lợi: Welfare fund  4313 – Quỹ phúc lợi đã tạo nên TSCĐ: Welfare fund used to lớn acquire fixed assets  441 – mối cung cấp vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bản (áp dụng cho DNNN): Construction investment fund 461 – Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp (Dùng cho những công ty, tổng công ty): Budget resources 4611 – Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp năm trước: Precious year budget resources 4612 – Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp trong năm này : This year budget resources  466 – Nguồn kinh phí đã tạo ra TSCĐ: Budget resources used khổng lồ acquire fixed assets 

Các khoản mục giúp có mặt và cách tân và phát triển tài khoản loại 4 của công ty đều được trình diễn và miêu tả rõ trong Vốn chủ cài đặt – tiếng anh trong bảng bằng phẳng kế toán (P4). từng tài khoản đều phải có cách thực hiện và chú ý riêng mà bạn cần tìm hiểu và lưu lại ý.

Nếu bạn muốn khám phá thêm những từ điển giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán, hãy tầm nã cập: http://aroma.vn/tieng-anh-ke-toan/. Aroma còn tương đối nhiều tài liệu giỏi và chân thành và ý nghĩa muốn reviews cùng các bạn!